Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyseoverzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

De analyse van het overzicht baten en lasten was in voorgaande begrotingsboekwerken opgenomen in de beleidsbegroting onder het onderdeel "wat mag het kosten". Vanwege de vergelijkbaarheid met de jaarrekening is de verschillenanalyse opgenomen onder deze paragraaf. In de verschillenanalyse worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2020 van deze begroting (2020 nieuw) en het jaar 2020 van de meerjarenbegroting 2019-2022 (2020 oud). De verschuivingen over de programma's door de nieuwe indeling in de taakvelden is per programma apart benoemd in de verschillenanalyse.

Bij elk programma is het onderdeel "toerekening salarissen / door-verdeling uren" opgenomen. In het verleden werd gebruik gemaakt van de kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat is de methode om de algemene kosten van de gemeente zoals o.a. salarissen, huisvesting, bedrijfsvoering (samenwerking met Dienst Dommelvallei) door te verdelen naar de diverse beleidsproducten en programma's. Deze door-verdeling werd berekend door een uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal productieve uren.
Vanwege de wijzigingen in het BBV is deze methode niet langer toegestaan. De salariskosten worden nu eerst zoveel mogelijk direct toebedeeld aan taakvelden. De overhead blijft staan op het taakveld overhead en wordt niet toebedeeld aan andere taakvelden, behalve bij het taakveld grondexploitatie. Deze uitzondering is gemaakt, omdat het niet toerekenen van overhead aan dergelijke investeringskosten anders zou leiden tot een begrotingstekort. Dit zorgt ervoor dat er op elk programma flinke verschuivingen zijn ontstaan doordat niet langer de salaris inclusief overhead wordt toebedeeld, maar alleen salariskosten.
Daarnaast wordt extracomptabel de overhead toebedeeld aan de taakvelden afval, riolering en aan de leges. Dit is inzichtelijk gemaakt in de paragraaf lokale heffingen.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuurlijke zaken

1. Bestuurlijke zaken I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -1.509.000
Mutaties reserves 93.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -1.416.000
Begroting 2020 oud -1.340.000
Verklaring van het saldo -76.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Algemene reserve trainingen klare taal I 18.000
Algemene reserve wachtgeld wethouders I 65.000
Algemene reserve Aanpassing huisstijl, digitaal proof maken gemeentelogo I 10.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. S -90.000
Beleidsaanpassingen
Trainingen klare taal Als we, in het kader van toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting, met onze omgeving in klare taal willen communiceren, is het nodig om medewerkers hierin te trainen en om taalcoaches op te leiden die onze medewerkers helpen om eenvoudige taal te gebruiken in voorstellen, nota's, brieven en andere correspondentie met verenigingen, bedrijven en inwoners. Er is een post van 18.000 voor strategische communicatie nog beschikbaar in 2019. Dit bedrag willen we hiervoor inzetten. I -18.000
Aanpassing huisstijl, digitaal proof maken gemeentelogo We communiceren steeds meer met digitale communicatiemiddelen. Het logo van de gemeente is niet geschikt voor digitale uitingen en dient hierop aangepast te worden. I -10.000
Uitvoeringsprogramma bestuurlijke vernieuwing raad In een eerder besluit van de raad zijn deze middelen ter beschikking gesteld. I -25.000
Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Het bedrag is beschikbaar gesteld voor capaciteitsverruiming tbv regionaal werken. Dit geld is gereserveerd voor een nieuwe voltijdsmedewerker ROW. Deze vacature is  nog niet ingevuld. S&B levert op de thema’s wonen en ruimte nog niet de gewenste inzet voor de regio. Het huidige team ROW ziet liever een tijdelijke capaciteitsuitbreiding. Budget is dus niet nodig voor deze uitbreiding. Daarnaast gaat de regionale werkwizje veranderen: meer gebundelde structurele inzet. De reguliere uren nemen met ongveer de helft af en kunnen in de reguliere werzaamheden worden gepast. De gebundelde inzet vraag om een capaciteitsuitbreiding van 0,5 fte. Daarmee komt dus 40.000 vrij te vallen. S 40.000
Wachtgeld Met het vertrek van een aantal wethouders is er tot en met 2021 een wachtgeld verplichting. In 2020 incidentele dekking. I -65.000
Overige verschillen - -1.000
Totaal -76.000

Programma 2. Publieke dienstverlening

2. Publieke dienstverlening I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -493.000
Mutaties reserves 0
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -493.000
Begroting 2020 oud -421.000
Verklaring van het saldo -72.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. S -87.000
Beleidsaanpassingen
Functioneel beheerder i-burgerzaken Het betreft extra modules op de applicatie burgerzaken. Een groter deel van de burgerzaken-dienstverlening kan daarmee door de inwoners (deels) zelf thuis worden verricht op een tijdstip dat het de inwoner uitkomt (24/7 beschikbaarheid). Vanaf 2020 starten we met de implementatie van functioneel beheer voor deze applicatie. 1,0 Fte (schaal 9 (Son en Breugel en Nuenen samen)) x 0,45 (verdeelsleutel met Nuenen) x 67000= 30150. In 3 jaar verwachten we het functioneel beheer zo ingevoerd te hebben dat: - de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kwalitatief is verbeterd en minder kwetsbaar is; S -20.000
Afdrachten rijbewijzen De verwachte dip in reisdocumenten is niet zo extreem als vooraf werd geprognotiseerd en lijkt bovendien later begonnen. Voor de uitgaven (afdracht aan het rijk) moeten we dan ook bijramen. S -44.000
verkiezingen S -21.000
Werkbudget verbetering Dienstverlening S -5.000
Inkomsten Reisdocumenten De verwachte dip in reisdocumenten is niet zo extreem als vooraf werd geprognotiseerd en lijkt bovendien later begonnen. Voor de inkomsten moeten we dan ook bijramen. S 47.000
Inkomsten rijbewijzen Er zijn in het eerste deel van 2019 meer rijbewijzen aangevraagd dan vooraf gedacht. De verwachting is dat we meer inkomsten dan begroot binnen gaan krijgen. Een bijraming is nodig. S 59.000
Dienstverlening S -10.000
Overige verschillen - 9.000
Totaal -72.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -1.404.000
Mutaties reserves 29.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -1.375.000
Begroting 2020 oud -1.255.000
Verklaring van het saldo -120.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
huur brandweerdeel combigebouw 29.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. -147.000
Beleidsaanpassingen
Bijdrage voor het bestuurlijk interventieteam Dommelstroom Voor het bestuurlijk interventieteam Dommelstroom moet een teamleider wordt aangetrokken. De bijdrage door de 6 gemeenten binnen Dommelstroom is op basis van het inwonersaantal. Daarnaast is een vertegenwoordiger van het cluster VTH vast deelnemer van het team. De kosten bestaan niet alleen uit de vergoeding voor de teamleider, maar ook voor de interventies en afwerken van de casuistiek. S -15.000
Overige verschillen - 13.000
Totaal -120.000

Programma 4. Verkeer en vervoer

4. Verkeer en vervoer I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -1.797.000
Mutaties reserves -365.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -2.162.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -1.548.000
Verklaring van het saldo -614.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Groeipad Centrumontw -50.000
RV Onderhoudsniveau trottoirs van C naar B -72.000
Verledden, dekking kapitaallasten uit dekkingsreserve -161.000
dekk res Slowlane -6.000
Staat van activa 2019-2023 9.000
HOV jaarrekening -113.000
Staat van activa 2019-2023 ruysdaelstrrat -56.000
Kapitaalslasten Parkeerplaatsen Son -23.000
dekk res Bestseweg i -6.000
Ruysdaelstr. Onttr. Dekk. Res. -2.000
HOV begroting 113.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. -29.000
Beleidsaanpassingen
Mobiliteit en veilgheid in het verkeer In het coalitieprogramma is opgenomen dat verkeersdeelnemers, in het bijzonder fietsers, zich in de openbare ruimte veilig voelen en prettig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hierom gaan we in 2020 een nieuwe verkeersvisie opstellen. I -40.000
Actualisatie Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is evenals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) een basisregistratie in het GEO-domein waarvan de gemeente bronhouder is. We zijn wettelijk verplicht deze basisregistratie bij te houden. Door middel van audits en een procesanalyse is gebleken dat de registratie onvolledig is en dat we te weinig doen om de registratie actueel te houden. Mutaties in het openbaar gebied moeten gesignaleerd, gemeld en gemeten worden. Het resultaat moet worden verwerkt in de basisregistratie en worden geleverd aan SVB-BGT, zodat de kaart landelijk gezien overal eenzelfde dekkingsgraad en kwaliteitsniveau heeft. S -36.000
Externe kosten inzet proces- en kwaliteitsbeheer (BGT) Het proces om de basisregistratie actueel en van het vereiste kwaliteitsniveau te houden kost tijd en inspanning, waarin onvoldoende was voorzien. Basisregistraties zijn door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die alle overheidsinstellingen verplicht gebruiken. Coördinatie van het proces vond amper plaats en dient beter verankerd te zijn/worden in het proces. S -23.000
Hov aanpassingen bushaltes In 2017 zijn een 4-tal toegankelijke bushaltes aangepast. Voor realisatie van een toegankelijke knooppunthalte HOV Meubelboulevard is budget benodigd. Uitvoering in 2019-2020. Restant nu doorzetten naar 2020. I -113.000
Overige verschillen - -6.000
-614.000

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

5. Onderwijs, sport en cultuur I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -2.714.000
Mutaties reserves 537.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -2.177.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -2.521.000
Verklaring van het saldo 344.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son I 120.000
dekkingsreserve kapitaallasten diverse gebouwen Lasten de Bongerd I 348.000
Vervanging kunstgrasvelden I 69.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. S -207.000
Beleidsaanpassingen
Onderwijsbegeleidingsdienst Geld dat we nog steeds apart hebben staan voor de onderwijsbegeleidingsdienst. Is geen verplichting meer. Scholen weten dat ze dit jaarlijks extra krijgen. S 40.000
Budget muziek onderwijs Er wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot het volgen van muziekonderwijs dan verwacht. S -10.000
Huur HTC Golf De huurverplichting voor HTC Golf vervalt. Daarmee harmoniseren we de situatie op het sportpark t.a.v. te betalen huur/gebruiksvergoeding en behandelen we de Golfclub op dezelfde wijze. S -10.000
Overige verschillen - -6.000
Totaal 344.000

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -1.541.000
Mutaties reserves 35.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -1.506.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -1.193.000
Verklaring van het saldo -313.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Uitvoering groenbeleidsplan 34.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. S -184.000
Beleidsaanpassingen
Onderhoudsfrequentie onkruidbestrijding op verharding ophogen ivm heet water methode Onkruid op verharding wordt nier meer chemisch bestreden maar met heet water. De onderhoudsfrequentie moet opgehoogd worden om het vastgestelde beeld te halen. Blauwe kolom kadernota S -50.000
Ecologisch bermbeheer uitvoeren. We hebben de laatste jaren samen met IVN ervaring opgedaan op het gebied van ecologisch bermbeheer. Dit willen we conform eerdere toezeggingen op grotere schaal toepassen om de natuurwaarde en biodiversiteit te verhogen. We verhogen de natuurwaarde van de bermen door de inrichting en het onderhoud hierop aan te passen. S -15.000
Toezicht op bestekken Er start een proef met extra toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken. I -40.000
Eikenprocessierups De overlast van de eikenprocessierups is landelijk fors toegenomen.  Voor de bestrijding hebben we jaarlijks € 8000,- in plaats van de beschikbare € 3000,-.  Daarnaast hebben we de komende 3 jaar een budget van € 20.000,- nodig om maatregelen te nemen om de natuurlijke bestrijding te bevorderen. I -20.000
Uitvoering groenbeleidsplan Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024. I -34.000
Overige verschillen - -4.000
Totaal -313.000

Programma 7. Sociale zaken

7. Sociale zaken I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -2.054.000
Mutaties reserves 0
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -2.054.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -2.083.000
Verklaring van het saldo 29.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. 43.000
Beleidsaanpassingen
Versterking integrale aanpak criminaliteit en handhaving sociale zaken Hiervoor is een structureel budget van € 14.000,- nodig. S -14.000
Totaal 29.000

Programma 8. Zorg en welzijn

8. Zorg en welzijn I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -8.819.000
Mutaties reserves 10.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -8.809.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -7.748.000
Verklaring van het saldo -1.061.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
kadernota 2019 Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget 10.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. -142.000
Beleidsaanpassingen
Innovatiebudget afschaffen Er is structureel een budget van €40.000 opgenomen in de begroting voor nieuwe projecten die bijdrage aan het beperken van de zorguitgaven. Na de pilotfase van een project wordt steeds besloten, of het structureel wordt ingebed, of dat we ermee stoppen. Als dit budget stopt, dan komt er steeds een afzonderlijk verzoek, gedekt met incidenteel geld. S 40.000
Budget inzet Inkoop Jeugdzorg PeelHelDom inkrimpen Er is structureel €80.000 opgenomen in de begroting om de kosten voor de nieuwe samenwerking met de Peel, Helmond en Dommelvallei+ op het gebied van inkoop jeugdzorg te dekken. Gezien ook de financiele positie bij andere gemeenten, verwachten wij met €50.000 ook uit te komen. S 30.000
Extra uitkering Rijk Jeugdzorg Er is in de meicirculaire extra geld beschikbaar gekomen voor Jeugdhulp. In 2020 en 2021 hebben we deze middelen laten vrijvallen ten gunste van de taakstellingsopdracht. In 2022 en 2023 hebben we nog geen extra middelen voor Jeugdhulp toegezegd gekregen, maar hebben we van toezicht-houder toestemming om deze wel structureel op te nemen. Dit onder de voorwaarden dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om de kosten op Jeugdhulp terug te dringen. I -194.000
tarieven HBH In de overeenkomsten met de aanbieders van huishoudelijke hulp en ondersteuning bij het huishouden is bepaald dat we jaarlijks de tarieven aanpassen. We volgen daarbij de cao-afspraken zoals die binnen de branche zijn overeengekomen (Cao VVT). De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 30.000,-. S -30.000
Uitvoering programma Langer Thuis Dit betreft inzet van expertise voor de uitvoering van het landelijk programma Langer Thuis.  Met het programma Langer Thuis beogen we dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en dat er een soepele overgang is tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo. Incidenteel € 50.000,- in 2020 en € 50.000,- in 2021. I -50.000
Nieuw subsidiebeleid Het nieuwe subsidiebeleid, vastgesteld in de raadsvergadering van 9 mei 2019, houdt voor de gehele linie van subsidieontvangers een verhoging in. S -25.000
Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget Nota is voor 4 jaar en het budget wordt vooralsnog incidenteel uit reserve vrije bestedingsruimte gedekt. I -10.000
Aanpak eenzaamheid S -10.000
CMD balie medewerkster S -22.000
Verwacht structureel nadeel sociaal domein Er wordt bij het sociaal domein, zowel in de jeugdhulp als bij de WMO een forse stijging van de kosten verwacht. S -700.000
Taakstelling sociaal domein Om de tekorten op te vangen hebben we nu een oplopende taakstelling opgenomen van €50.000 in 2020 tot € 300.000 in 2023 in onze begroting. S 50.000
Overige verschillen - -8.000
Totaal -1.061.000

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

9. Milieu en duurzaamheid I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw 697.000
Mutaties reserves 0
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves 697.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves 297.000
Verklaring van het saldo 400.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. S -138.689
kapitaallasten -36.270
voorzieningen 322.000
Beleidsaanpassingen
Dienstauto Er wordt vooralsnog geen elektrische dienstauto aangeschaft. S 10.000
ROK Milieutoezicht Is op basis van collegevoorstel Regionaal Operationeel Kader, waarin wordt aangesloten bij het advies van de omgevingsdienst om stapsgewijs te voldoen aan de handhavings- en toezichtdoelstellingen. S -13.000
Afval Opbrengsten stijgen S 105.959
Riool Opbrengsten stijgen S 150.000
Totaal 400.000

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

10. Ruimtelijke inrichting I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -327.000
Mutaties reserves 92.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -235.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -563.000
Verklaring van het saldo 328.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
bijdrage omgevingswet 92.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. 226.000
Beleidsaanpassingen
Ontwikkelingslocaties Son en Breugel Jaarlijkse kosten zijn lager dan tot nu toe was begroot. Een aframing kan plaatsvinden. 10.000
Totaal 328.000

Programma 11. Economie

11. Economie I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw -154.000
Mutaties reserves 0
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -154.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves -196.000
Verklaring van het saldo 42.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. 2.000
Beleidsaanpassingen
Verhuur Plint Het streven is om halverwege 2020 de plint verhuurd te hebben. 40.000
Totaal 42.000

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

12. Algemene dekkingsmiddelen I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw 18.679.000
Mutaties reserves 274.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves 18.953.000
Begroting 2020 nieuw inclusief reserves 17.253.000
Verklaring van het saldo 1.700.000
Nr. Omschrijving
Mutaties reserves
Wijziging raming Vpb en dekking res vrije bestedingsruimte I 221.000
Verbeterde Dienstverlening & Bedrijfsvoering I 30.000
Staat van activa 2020-2024 I -96.000
Verkoop HNG I 119.000
Autonome ontwikkelingen
Toerekening salarissen / doorverdeling uren In de notitie overhead van de commissie BBV is voorgeschreven dat de salarislasten zoveel mogelijk rechtstreeks per taakveld geboekt moeten worden en niet meer door middel van een uurtarief inclusief overhead. De lasten voor overhead zijn opgenomen in een apart taakveld. Hierdoor zijn de verschillen per programma groot. S 151.000
Overhead -444.000
Beleidsaanpassingen
resultaat Het resultaat in de begroting 2019 was nul I 1.086.000
OZB Door de voorstellen ten aanzien van de OZB is er meer opbrengst S 326.000
Algemene uitkering (december 2018; mei 2019) Alle mutaties t/m de meicirculaire zijn verwerkt S 254.000
Vennootschapsbelasting Er wordt nu uitgegaan van een lagere OZB aanslag I 52.000
overige - 1.000
Totaal 1.700.000
0

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

2020 2021 2022 2023
Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Programma 2 publieke dienstverlening
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Veiligheidsmonitor Elke vier jaar wordt er een veiligheidsmonitor uitgevoerd. 20.000
Bijdrage basisteamprojectleider ondermijning Dommelstroom In het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit binnen het basisteam Dommelstroom is de wens van de Driehoek plus (plus staat voor de Belastingdienst) een fulltime basisteam projectleider aan te stellen. 11.720
Aanpak/handhaving woonwagenlocaties Op meerdere woonwagenlocaties is er sprake van illegale bouw en het in gebruik nemen van gemeentegronden, 10.000
Programma 4 Verkeer en vervoer
Weginspecties en beheerplan Eén keer in de twee jaar worden de verhardingen middels een globale visuele inspectie in beeld gebracht. 12.600 12.600
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel Vanaf 2017 is er een stelpost opgenomen in de begroting om voorbereidingskosten uit te betalen die gemaakt worden tbv de centrumontwikkeling. 50.000
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. 120.000 120.000 120.000 120.000
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Uitvoering groenbeleidsplan Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024. 34.000 24.000 24.000 24.000
Programma 7 Sociale zaken
Programma 8 Zorg en Welzijn
Opvang vluchtelingen Middelen voor de uitvoering plan van aanpak. Het huidige plan loopt eind 2020 af 135.000
Vrijwilligersdag Elke twee jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd 15.000 15.000
Programma 9 Milieu/ Duurzaamheid
Route gasloze wijken Het kabinet heeft aangegeven dat alle gemeenten (vóór 2021) een routeplan voor aardgasloze wijken moeten opstellen. 80.000
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Omgevingswet Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.Hiervoor worst een aantal jaren onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte. 92.000
Programma 11 Economie
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Post onvoorzien Buffer om onvooerziene uitgaven te kunnen opvangen. 80.000 80.000 80.000 80.000
Onderuitputting kapitaallasten Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk , maar brengen wij extracomptabel in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting. 260.473 16.022 12.579 67.654
Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsplichtig. 225.000 225.000 8.000 8.000
Bijdrage uit bestemmingsreserves
Uitvoering groenbeleidsplan Dekking uitvoering groenbeleidsplan 34.000 24.000 24.000 24.000
Onttrekkingen reserve centrumontwikkeling Son en Breugel tbv MFA Son Vanuit de reserve wordt een bijdrage geleverd tot 2021 aan de jaarlijkse kosten, die niet naar de grondexpoitatie mogen. 70.000 70.000
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte
Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsplichtig 225.000 225.000 8.000 8.000
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. 120.000 120.000 120.000 120.000
Trainingen klare taal Als we, in het kader van toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting, met onze omgeving in klare taal willen communiceren, is het nodig om medewerkers hierin te trainen en om taalcoaches op te leiden die onze medewerkers helpen om eenvoudige taal te gebruiken in voorstellen, nota's, brieven en andere correspondentie met verenigingen, bedrijven en inwoners. Er is een post van 18.000 voor strategische communicatie nog beschikbaar in 2019. Dit bedrag willen we hiervoor inzetten. 18.000
Aanpassing huisstijl We communiceren steeds meer met digitale communicatiemiddelen. Het logo van de gemeente is niet geschikt voor digitale uitingen en dient hierop aangepast te worden. 10.000
Wachtgeld wethouder Met het vertrek van een aantal wethouders is er tot en met 2021 een wachtgeld verplichting. 58.198 50.423
Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget Nota is voor 4 jaar en het budget wordt vooralsnog incidenteel uit reserve vrije bestedingsruimte gedekt. 10.000 10.000 10.000 10.000
Mobiliteit en veilgheid in het verkeer In het coalitieprogramma is opgenomen dat verkeersdeelnemers, in het bijzonder fietsers, zich in de openbare ruimte veilig voelen en prettig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hierom gaan we in 2020 een nieuwe verkeersvisie opstellen. 40.000
Bestrijding Eikenprocessierups De overlast van de eikenprocessierups is landelijk fors toegenomen.  Voor de bestrijding hebben we jaarlijks € 8000,- in plaats van de beschikbare € 3000,-.  Daarnaast hebben we de komende 3 jaar een budget van € 20.000,- nodig om maatregelen te nemen om de natuurlijke bestrijding te bevorderen. 20.000 20.000 20.000
Extra toezicht onderhoudsbestekken Er start een proef met extra toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken. 40.000 40.000 40.000
Basis op orde Incidenteel wordt in het kader van de notitie de basis op orde een aantal trainees ingezet. 90.000 90.000
Uitvoering programma Langer Thuis ingezet wordt op het langer thuis wonen van ouderen 50.000 50.000
Overhead
Jubilea 8.485 8.485
uitvoeringsprogramma bestuurlijke vernieuwing raad (besluit 22-8-2019) 25.000
Totaal 709.473 1.210.683 466.742 750.508 164.579 317.000 219.654 254.600
Incidenteel saldo baten en lasten 501.210 283.766 152.421 34.946
Totaal incidenteel saldo na kadernota 501.210 283.766 152.421 34.946
Totaal Begrotingssaldo -1.085.844 -705.722 -381.176 21.383
Begrotingssaldo -1.085.844 -705.722 -381.176 21.383
Begrotingssaldo structureel -584.634 -421.956 -228.755 56.329

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2020 2021 2022 2023
Omschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen
DR Nieuwbouw Sporthal 98.520 98.520 98.520 98.520
DR Renovatie de Bongerd 13.134 13.134 13.134 13.134
DR Nieuwbouw brandweerkzarne en werf 75.613 75.613 75.613 75.613
DR dak Emiliusschool 16.751 16.751 16.751 16.751
DR Vijverbergschool 10.038 10.038 10.038 10.038
DR Optimalisatie sportpark SBC 37.738 37.738 37.738 37.738
DR Onderwijshuisvesting 2010 0 0 0 0
DR Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool 1.480 1.480 1.480 1.480
DR verledden 106.293 106.293 106.293 106.293
DR Parkeren Centrum Son 22.700 22.700 22.700 22.700
DR renovatie kunstgr velden 98.500 98.500 98.500 98.500
DR Slowlane Ekkersrijt 1.258 1.258 1.258 1.258
DR fietsoversteek Bestseweg 5.939 5.939 5.939 5.939
DR gemeentehuis losse werkplekinrichtig 0 38.593 38.593 38.593
DR nieuwbouw sporthal de Bongerd 4.750 4.750 4.750 4.750
DR Ruysdaelstraat kst omgeving school 1.440 1.440 1.440 1.440
DR Infr. Werken Ekk- Eindhovenseweg 61.720 61.720 61.720 61.720
DR Infr. Werken Ekkersrijt HOV 113.000 0 4.520 4.520 4.520
DR aankoop units Bibliotheek 38.464 38.464 38.464 38.464
DR visie Eindhovenseweg 750 750 750 750
Reserve I&A Dienst Dommelvallei 63.433 8.097 8.097 0
Verkoop HNG 84.818 0 0 0
Totaal 113000 743.339 0 646.298 0 646.298 0 638.201