Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.652 1.652 1.652 1.652 1.652
Materiële vaste activa 52.537 54.978 54.837 53.718 53.848
Financiële vaste activa 1.181 1.045 1.011 976 940
Totaal Vaste activa 55.370 57.675 57.500 56.346 56.440
Vlottende activa
Voorraden 333 -2.781 -4.478 -4.489 -2.137
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.137 7.137 7.137 7.137 7.137
Liquide middelen 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605
Overlopende activa 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049
Totaal Vlottende activa 11.125 8.011 6.314 6.303 8.654
Totaal Activa 66.495 65.686 63.814 62.649 65.094
Passiva 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste passiva
Eigen vermogen 35.066 34.011 33.385 33.055 31.830
Voorzieningen 3.933 3.436 3.041 3.021 2.865
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 17.992 18.735 17.883 17.069 20.894
Totaal Vaste passiva 56.990 56.182 54.310 53.145 55.590
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 7.321 7.321 7.321 7.321 7.321
Overlopende passiva 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183
Totaal Vlottende passiva 9.504 9.504 9.504 9.504 9.504
Totaal Passiva 66.495 65.686 63.814 62.649 65.094

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de septembercirculaire 2019 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-refenrentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.00) voor Son en Breugel is voor 2020 € 1.774.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting (bedragen x € 1.000,-).

Omschrijving 2019 2020 2021
1 Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves -1.680 -2.521 -1.656
2 Mutatie (im)materiële vaste activa 9.240 4.058 1.864
3 Mutatie voorzieningen 125 -497 -395
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -4.457 -2.943 -1.484
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU Saldo -6.339 -4.133 -2.431

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Voordat de BBV werd ingevoerd was het gebruik dat gemeenten voorzieningen troffen voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals wachtgelden, vakantiedagen of wethouderspensioenen.
Vanwege de behoefte aan een eenduidige interpretatie van de financiële positie besloot het ministerie van BZK vervolgens dat desbetreffende “voorzieningen” onder het BBV niet meer getroffen mogen worden. In het BBV is ook opgenomen dat deze verplichtingen in de uiteenzetting van de financiële positie worden vermeld. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

Bedragen x 1.000

Vergeleken met waar we in de begroting 2018 rekening hebben gehouden is het volgende te concluderen:
Vorig jaar stond voor 2019 in de begroting:                                                                       € 5.287.000
Aan de hand van de nieuwe gegevens nemen we in de begroting 2019 op:    € 5.969.000
Dit is een stijging van in totaal:                                                                                                   €     682.000

x € 1000
Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Beloningen tijdens het dienstverband 5.772 5.760 5.762 5.756
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 197 124 74 74
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 5.969 5.884 5.836 5.830

Overzicht van investeringen

Overzicht van investeringen

Uit te voeren investering per programma Vervanging/ bestaand beleid/ nieuw beleid EN/ MN Afschr. termijn: Jaar Reeds gevo-teerd Totaal inves-tering Kapitaallasten
2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1. Bestuur
Airbornestraat: losse werkplekinrichting BB EN 7 68975 68.936 0 0 137.911 0 10.543 20.982 20.785 20.588
4. Verkeer en verver
Infrastr. werken Ekkersrijt - Meubelboulevard NB MN 25 0 475.000 0 0 475.000 0 0 23.750 23.560 23.370
Infrastr. werken Ekkersrijt - HOV NB MN 25 0 113.000 0 0 113.000 0 0 5.650 5.605 5.560
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2020 BB MN 25 0 143.277 0 0 143.277 0 0 7.164 7.107 7.050
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021 BB MN 25 0 0 143.277 0 143.277 0 0 0 7.164 7.107
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2022 BB MN 25 0 0 0 1.002.939 1.002.939 0 0 0 0 50.147
Aanpassen bovenbouw wegen Zandstraat en Tailerstraat NB MN 15 0 1.000.000 1.000.000 0 0 76.667 76.000 75.333
Renovatie zijstraatjes Begoniastraat ivm ontwikkelingen Nieuwe Vloed NB MN 15 0 180.000 180.000 0 0 13.800 13.680
Renovatie Piet Heinlaan NB MN 15 0 40.000 40.000 0 0 3.067 2.862 2.671
Aanschaf electrische auto BOA's NB EN 7 0 30.000 30.000 0 0 4.586 4.543 4.500
5. Onderwijs, sport en cultuur
Nieuwbouw Regenboog BB EN 40 200.000 1.100.000 0 0 1.300.000 0 7.000 45.450 45.125 44.800
Nieuwbouw Regenboog Kinderopvang BB EN 40 150.000 522.000 0 0 0 672.000 0 5.250 23.483 23.315 23.147
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
Vervangen Opel Vivaro 86 BS SR BB EN 37.000 37.000
Vervangen Opel Vivaro 87 BS SR BB EN 37.000 37.000
Vervangen Opel Vivaro 88 BS SR BB EN 37.000 37.000
Vervangen automatische poort combigebouw BB MN 7 18.000 18.000 2.751 2.725 2.700
Indexeren budget restauratie kerktoren BB MN 25 150.000 150.000 7.500 7.440 7.380
8. Zorg en welzijn
Voorbereiding nieuwbouw Braecklant NB EN 25 0 100.000 0 0 0 100.000 5.000 4.960 4.920
9. Milieu en duurzaamheid
GRP 2016 GS08 Foutaansluit, Ekkersrijt, Sonniuspark BB EN 15 0 50.000 0 0 50.000 0 0 3.833 3.800 3.767
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 BB EN 15 0 178.500 0 0 178.500 0 0 13.685 13.566 13.447
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 BB EN 15 0 0 555.450 0 555.450 0 0 0 42.585 42.214
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 BB EN 60 0 0 628.915 0 628.915 0 0 0 16.771 16.666
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2022 BB EN 15 0 0 0 63.000 63.000 0 0 0 4.242
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 BB EN 60 0 0 0 633.831 633.831 0 0 0 10.669
12. Algemene dekkingsmiddelen
3 aanhangers VV EN 7 0 15.300 0 0 15.300 0 0 2.339 2.317 2.295
Kieper tbv tractor VV EN 7 0 0 12.000 0 12.000 0 0 0 1.834 3.668
2 hogedrukreinigers VV EN 7 0 0 0 21.500 21.500 0 0 0 0 3.102
4.004.013 1.519.642 1.721.270 7.774.900 0 22.793 245.907 325.864 393.023
waarvan vervangingsinvesteringen VV 15.300 12.000 21.500 0 48.800 0 0 2.339 4.151 9.065
waarvan bestaand beleid BB 2.230.713 1.327.642 1.699.770 111.000 5.788.100 0 22.793 124.848 190.383 253.924
waarvan nieuw beleid (nog apart raadsvoorstel voorleggen) NB 1.758.000 180.000 0 0 1.938.000 0 0 118.720 131.330 130.034
4.004.013 1.519.642 1.721.270 111.000 7.774.900 22.793 245.907 325.864 393.023