Algemene toelichting en inleiding bij programma's

 

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Hiermee wordt er toelichting gegeven over het in 2018 gerealiseerde beleid.

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. Ingegaan wordt op de drie “wat”-vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

In ieder programma staat bij "Wat heeft het gekost?" een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo:

  • Het “saldo 2018” lasten staat met een “-” bedrag indien de lasten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de lasten lager zijn dan begroot.
  • Het “saldo 2018” baten staat met een “-” bedrag indien de baten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de baten lager zijn dan begroot.
  • Het “saldo 2018” baten/lasten per programma staat met een “-” bedrag indien er sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting en met een “+” bedrag indien er sprake is van een nadeel ten opzichte van de begroting.

 

De afwijkingen ≥ € 10.000,- tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2018 van de programma’s 1 t/m 12 worden toegelicht in het onderdeel “Analyse overzicht baten en lasten” van de jaarrekening.