Resultaatbestemming

De jaarrekening 2018 begint met een overzicht van de gevraagde resultaatbestemming. Het resultaat over 2018 komt uit op € 1.797.743,00. Van dit resultaat is € 1.223.002,00 afkomstig van de tussentijdse winstneming Soniuspark. Hiervan wordt voorgesteld het bedrag te storten in de reserve grondexploitaties. Van het resterende resultaat wordt voor € 310.570,00 voorgesteld mee te nemen naar 2019. Het restant van € 264.171,00 wordt gestort in de reserve vrije bestedingsruimte.

Voorstel resultaatbestemming 2018 Bedrag
Programma 4 Verkeer en vervoer
Groenbeleidsplan grijs voor groen In enkele straten is nog geen ruime meerderheid bereikt onder de bewoners voor het al dan niet vervangen van de aanwezige straat- en laanbomen. Zodra hier overeenstemming bereikt wordt, gaan er meerdere bomen verwijderd en aangeplant worden op diverse locaties. Het straatwerk zal hierop aangepast gaan worden. Het bedrag zal begin 2019 uitgegeven gaan worden. 30.000
Fietsbrug Stakenburgstraat In de begroting 2018 is rekening gehouden met de vervanging van de fietsbrug Stakenburgstraat. Door de gebiedsontwikkeling rondom de bruggen in de Gentiaan en de burgerparticipatie is de vervanging van deze brug doorgeschoven naar 2019. 10.365
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Openbaar groen. Een deel van de inboet 2018 (vervanging planten/bomen bij einde levensduur) wordt pas begin 2019 geleverd. 27.416
Programma 8 Zorg en welzijn
Taalpunt Het taalpunt (samenwerkingsverband) is op 5 november geopend in Het Vestzak in Son en Breugel. De geplande activiteiten hebben niet allemaal kunnen plaats vinden in 2018 en schuiven door naar 2019 en verder. 4.298
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
QuickScan Energievisie Vervolgaanpak Greendeal Ekkersrijt / via berap bijgeraamd voor 2e helft 2018. Vanwege het vertrek medewerker wordt dit in 2019 opgepakt. 25.000
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Resultaat grondexploitaties 1.223.002
Als uitvloeisel van veranderingen in het BBV wordt er bij de grondexploitatie tussentijds winst genomen. Het resultaat kan gestort worden in een reserve. In 2017 is een reserve grondexploitatie gevormd. Wij stellen voor om het resultaat van de winstneming te storten in deze reserve. Per saldo een bedrag van € 1.223.002,00.
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Opleidingsbudget Scholing omgevingswet € 10.000,-. Project is inmiddels gestart. 10.000
Teambuildingsbudget Jaarlijks wordt door iedere afdeling een teambuildingsactiviteit georganiseerd. Hiervoor wordt per persoon een budget beschikbaar gesteld. Uitvoering is per afdeling verschillend. De afdeling is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van een teambuildingsactiviteit. De afdelingen zijn vrij het beschikbare bedrag te besteden binnen de kaders die worden gesteld aan teambuildingsactiviteiten. Het is binnen de gemeente Son en Breugel bestaand beleid dat het restant bedrag van het voorgaande jaar meegenomen mag worden naar het nieuwe jaar. Een afdeling die niet alles besteed heeft kan op die manier in het volgende jaar een extra of duurdere activiteit organiseren. Ook wordt het te veel uitgegeven bedrag (negatief) in een jaar gecorrigeerd met het nieuw te ontvangen budget. 3.491
Groeipad majeure infrastructurele werken Elk jaar staat er bij de beleidsvoornemens een bedrag voor € 200.000,- gereserveerd voor grote infrastructurele werken, zoals de 2e ontsluiting Ekkersrijt. In 2018 zijn deze gelden niet gebruikt. Het voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de Reserve Infrastructurele werken Ekkersrijt. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor infrastructuur. Uit deze reserve worden in de toekomst projecten zoals de herstructurering Eindhovenseweg, aanleg HOV, aanleg Slowlane en herinrichting Meubelboulevard bekostigd (onderdeel beleidsvoornemens uit reserve). 200.000
Restant resultaat storten in reserve
15 Toevoeging aan reserve vrije bestedingsruimte 264.171
Het restant toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte.
Totale resultaatbestemming 1.797.743