Uitgaven

1,44%

€ -766

x € 1.000
1,44% Complete

Inkomsten

0,69%

€ 378

x € 1.000
0,69% Complete

Saldo

21,63%

€ -389

x € 1.000

Programma 11. Economie

Uitgaven

1,44%

€ -766

x € 1.000
1,44% Complete

Inkomsten

0,69%

€ 378

x € 1.000
0,69% Complete

Saldo

21,63%

€ -389

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Versterken economische structuur 1.     Voorwaarden scheppen voor versterken Son en Breugelse en regionale economie
2.     Uitvoering Masterplan Ekkersrijt
B. Verbeteren verblijfsklimaat en ondernemerschap 3.     Structureel kwartaaloverleg met ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden
4.     Deelname aan 1 loket
5.     Deelname aan Regionale Adviescommissie Detailhandel
6.     Intensiveren relatiebeheer bedrijfsleven
7.     Uitvoering geven aan recreatief en toeristisch beleid

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan recreatie en toerisme 2015-2017 18 december 2014 N.v.t.
Masterplan Ekkersrijt N.v.t. 12 november 2015 actualisering programma in 2019

Wat willen we bereiken?

A. Versterken economische cultuur

B. Verbeteren verblijfsklimaat en ondernemerschap

Klimaat

In 2018 heeft de ODZOB 45 bedrijven in Son en Breugel bezocht. Daar waar dit relevant is, zijn bedrijven gecontroleerd op de naleving van de energievoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In 2018 is 12% van het bedrijvenbestand bezocht. Dit levert in potentie een CO2 reductie op van 1.295 ton/jaar. 

Concrete duurzaamheidsprojecten die invloed hebben op dit programma zijn:

1.1 GreenDeal Ekkersrijt
Doelgroep: bedrijven Ekkersrijt
Resultaat in 2018: Het onderzoek naar een Greendeal is afgerond. Bij 40 bedrijven is een energiescan uitgevoerd en er is een bedrijvenbijeenkomst (20 bedrijven) geweest. Een Greendeal is nu niet haalbaar. In de praktijk zijn er veel bedrijven die reeds maatregelen hebben getroffen: Rhenus, 50.000 m2 zonnepanelen (+ 45.000 m2 in de planning), Ikea zonnepanelen, Van Loon Vlees (nagenoeg gasloos en energieneutrale productie). Er wordt gekeken naar een vervolg.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE)
De Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) is een verbonden partij waarmee samen wordt gewerkt op het bedrijventerrein. De Stichting verzorgt de beveiliging van het terrein middels camera's die in het openbaar gebied hangen en een beveiligingsteam.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 114 123 125 -2
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 22 127 591 -465
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 23 23 12 10
3.4 Economische promotie 58 69 72 -2
Totaal Lasten 217 342 801 -459
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 10 10 361 -351
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 20 17 3
3.4 Economische promotie 36 32 29 3
Totaal Baten 65 61 407 -345