Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.652 559
Totaal Immateriële vaste activa 1.652 559
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 28.041 25.339
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 6.841 6.966
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.156 1.333
Totaal Materiële vaste activa 38.038 33.638
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 70 70
Leningen aan: overige verbonden partijen 87 104
Overige langlopende leningen 1.153 923
Totaal Financiële vaste activa 1.309 1.097
Totaal Vaste activa 41.000 35.293
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 5.046 15.417
Gereed product en handelsgoederen 3 6
Totaal Voorraden 5.049 15.424
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 3.118 2.380
Rekening-courantverhouding met het Rijk 2.604 2.090
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen -210 0
Overige vorderingen 4.229 2.924
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.741 7.394
Liquide middelen
Kassaldi 1 1
Banksaldi 1 457
Totaal Liquide middelen 2 459
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 1.049 879
Totaal Overlopende activa 1.049 879
Totaal Vlottende activa 15.841 24.156
Totaal Activa 56.841 59.449
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 13.709 10.571
Bestemmingsreserve 24.804 25.501
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.798 3.596
Totaal Eigen vermogen 40.311 39.667
Voorzieningen.
Voorzieningen 3.933 3.986
Totaal Voorzieningen. 3.933 3.986
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2.580 5.290
Waarborgsommen 12 12
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 2.592 5.302
Totaal Vaste passiva 46.836 48.955
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 4.000 3.000
Banksaldi. 411 0
Overige schulden 3.410 4.256
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.821 7.256
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 1.140 2.181
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.043 1.057
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 0 0
Totaal Overlopende passiva 2.183 3.238
Totaal Vlottende passiva 10.005 10.494
Totaal Passiva 56.841 59.449
Omschrijving 2018 2017
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 23.466 23.703