Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Jaarstukken 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 6
Portefeuillehouder(s) Blz. 7
Wat wilden we bereiken? Blz. 8
Relevante beleidsnota's Blz. 9
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 10
A. Betrokkenheid en interactie: participatie Blz. 11
01. Klimaat creëren waarbij de gemeenschap mag, kan en wil participeren Blz. 12
02. Inzetten van communicatie als strategisch instrument Blz. 13
03. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting Blz. 14
04. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen Blz. 15
05. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid Blz. 16
06. Communicatie-inzet bij verschillende grote programma's en projecten Blz. 17
B. Integere overheid Blz. 18
07. Integriteitstoets kandidaat-wethouders Blz. 19
C. Betrekken jongeren bij bestuur Blz. 20
08. Evaluatie Jeugdgemeenteraad Blz. 21
D. Versterken positie gemeente Blz. 22
09. Bestuurlijke Toekomst: vervolg Blz. 23
10. Intensiveren samenwerking in de regio op 3 niveaus Blz. 24
E. Adequate regelgeving Blz. 25
11. Actualiseren Reglement van orde voor de raad. Blz. 26
12. Bezien wenselijkheid aanpassen Verordening op het burgerinitiatief. Blz. 27
F. Continuïteit in bestuur na gemeenteraadsverkiezingen Blz. 28
13. Samenstellen overdrachtsdossiers en opstellen inwerkprogramma Blz. 29
Klimaat Blz. 30
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 31
Wat heeft het gekost? Blz. 32
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 33
Portefeuillehouder(s) Blz. 34
Wat wilden we bereiken? Blz. 35
Relevante beleidsnota's Blz. 36
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 37
A. Klant centraal Blz. 38
01. Inspelen op ontwikkelingen zoals digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 39
B. Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 40
02. Versterking sociaal-maatschappelijke initiatieven Blz. 41
03. Versterken van de organisatie van de eigen kracht van de leefomgeving en de burger Blz. 42
C. Tevreden klanten Blz. 43
04. Dienstverlening via cmd, publieksbalie, internet, telefoon, post vanuit één-loketgedachte Blz. 44
05. Dienstverlening met hoge kwaliteit en gericht op maatschappelijk effect Blz. 45
06. Verdere ontwikkeling dienstverlening (implementatie digitaal systeem burgerzaken) Blz. 46
Klimaat Blz. 47
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 48
Wat heeft het gekost? Blz. 49
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 50
Portefeuillehouder(s) Blz. 51
Wat wilden we bereiken? Blz. 52
Relevante beleidsnota's Blz. 53
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 54
A. Sociale kwaliteit Blz. 55
01. Burger voelt zich veiliger dan in 2013 Blz. 56
B. Fysieke kwaliteit Blz. 57
02. Minimaal twee wijken worden gecheckt op brandveiligheid Blz. 58
03. Meldingen huiselijk geweld maximaal 30 Blz. 59
04. Controle alle risicovolle bedrijven Blz. 60
05. Controle van minimaal 20 bedrijven en panden in kader van ondermijning Blz. 61
06. Risicobeheersing brandweer. Blz. 62
07. Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 63
08. Incidenten jeugdoverlast < 55 Blz. 64
09. Aanpak signalen en fenomenen ondermijnende criminaliteit Blz. 65
10. Toezicht buitengebied Blz. 66
11. Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet Blz. 67
C. Beïnvloeding gewenst maatschappelijk gedrag Blz. 68
12. Burger wordt steeds meer regisseur van zijn eigen leven Blz. 69
Klimaat Blz. 70
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 71
Wat heeft het gekost? Blz. 72
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 73
Portefeuillehouder(s) Blz. 74
Wat wilden we bereiken? Blz. 75
Relevante beleidsnota's Blz. 76
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 77
A. Mobiliteit: veilig, bereikbaar, leefbaar Blz. 78
01. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie Blz. 79
B. Kwalitatieve goede en duurzame openbare verlichting. Blz. 80
02. Verledden openbare verlichting Blz. 81
C. Veilige wegen Blz. 82
03. Onderhoud/beheer verharde wegen o.b.v CROW-normen Blz. 83
Klimaat Blz. 84
Wat heeft het gekost? Blz. 85
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 86
Portefeuillehouder(s) Blz. 87
Wat wilden we bereiken? Blz. 88
Relevante beleidsnota's Blz. 89
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 90
A. Alle kinderen hebben recht op (passend) onderwijs zodat zij zich educatief kunnen ontplooien in een doorlopende leerlijn. Blz. 91
01. Alle scholen hebben de beschikking over een kwalitatief goed gebouw en buitenruimte. Blz. 92
02. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van voorschoolse voorzieningen Blz. 93
03. Dat iedere peuter gebruikt maakt van een voorschoolse voorziening Blz. 94
04. Goede reismogelijkheden voor de leerlingen van en naar school, waarbij de eigen verantwoordelijkheid leidend is. Blz. 95
B. Iedereen kan zich cultureel ontwikkelen. Blz. 96
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand Blz. 97
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk Blz. 98
C. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te sporten. Blz. 99
07. Integreren van sport in het sociaal domein Blz. 100
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen Blz. 101
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten Blz. 102
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering Blz. 103
D. Behoud van cultuurhistorische waarde Blz. 104
11. Cultuurhistorisch beleidsplan en waardenkaart 2e fase Blz. 105
12. Opbouw van een gemeentelijke monumentenlijst en uitvoering gemeentelijk monumentenbeleid Blz. 106
13. Selecteren en documenteren archeologisch vondstmateriaal Blz. 107
Klimaat Blz. 108
Wat heeft het gekost? Blz. 109
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 110
Portefeuillehouder(s) Blz. 111
Wat wilden we bereiken? Blz. 112
Relevante beleidsnota's Blz. 113
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 114
A. Verbeteren en continueren leefbaarheid van de woonwijk Blz. 115
01. Adequaat en goed onderhouden openbaar groen Blz. 116
02. Calamiteiten en meldingen Blz. 117
03. Realisatie Natuurnetwerk Brabant Blz. 118
B. Bewoners een scala aan vrijetijdsactiviteiten geven Blz. 119
04. Organiseren van een attractieve kermis voor jong en oud. Blz. 120
05. Goed onderhouden en veilige speeltuinen Blz. 121
06. Faciliteren van activiteiten en evenementen Blz. 122
C. Sonse Heideloop Blz. 123
07. Onderhoud en beheer Sonse Heideloop Blz. 124
Klimaat Blz. 125
Wat heeft het gekost? Blz. 126
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 127
Portefeuillehouder(s) Blz. 128
Wat wilden we bereiken? Blz. 129
Relevante beleidsnota's Blz. 130
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 131
A. Inkomensondersteuning Blz. 132
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 133
B. Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 134
02. Verbinding brengen tussen de transities (transformeren) Blz. 135
03. Huisvesting en begeleiding statushouders Blz. 136
C. Iedereen aan het werk Blz. 137
04. Ondersteuning naar betaald werk Blz. 138
Klimaat Blz. 139
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 140
Wat heeft het gekost? Blz. 141
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 142
Portefeuillehouder(s) Blz. 143
Wat wilden we bereiken? Blz. 144
Relevante beleidsnota's Blz. 145
Doelstellingen Blz. 146
A. Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 147
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit Blz. 148
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten Blz. 149
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 150
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst Blz. 151
B. Iedereen kan meedoen Blz. 152
05. Iedereen moet kunnen participeren Blz. 153
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam Blz. 154
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat Blz. 155
C. Samen wonen en leven Blz. 156
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel Blz. 157
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen Blz. 158
10. Mensen zijn sociaal actief Blz. 159
Klimaat Blz. 160
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 161
Wat heeft het gekost? Blz. 162
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 163
Portefeuillehouder(s) Blz. 164
Wat wilden we bereiken? Blz. 165
Relevante beleidsnota's Blz. 166
Doelstellingen Blz. 167
A. De burger en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 168
01. Duurzaamheid Blz. 169
B. Een verbetering van de ecologische duurzaamheid in de waterketen en kosten-besparing binnen deze waterketen. Blz. 170
02. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 171
03. Regionale Samenwerking om de kaderrichtlijn water na te leven Blz. 172
Klimaat Blz. 173
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 174
Wat heeft het gekost? Blz. 175
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 176
Portefeuillehouder(s) Blz. 177
Wat wilden we bereiken? Blz. 178
Relevante beleidsnota's Blz. 179
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 180
A. Doelmatige benutting en duurzame inrichting van beschikbare ruimte. Blz. 181
01. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Son en Breugel Blz. 182
02. Uitvoering geven aan de "Woonvisie Son en Breugel" en monitoren woningbouwinitiatieven aan het "Woningbouwprogramma 2016/2020-2030" Blz. 183
03. Afronden herziening bestemmingsplannen Blz. 184
04. Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, Ekkersrijt, buitengebied, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.) Blz. 185
05. Uitvoering geven aan gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark met een bij de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen en woningmarkt passende ontwikkeling met zowel projectmatige bouw (koop en vrije sector huur) als vrije kaveluitgifte. Blz. 186
06. Het actualiseren van het bestemmingsplan "Sonniuspark". Blz. 187
07. Uitvoeringsstrategie versneld completeren Sonniuspark. Blz. 188
08. Vorm geven, planvoorbereiding, planprocedures diverse ontwikkelingslocaties Blz. 189
09. Bijdragen leveren aan en uitvoering geven aan rijks-, provinciale- en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 190
10. Uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s die verbonden zijn aan centrumvisie Son, de centrumvisie Breugel en de Dommelvisie Blz. 191
11. Implementatie Omgevingswet en uitvoering geven aan het "Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel" Blz. 192
Klimaat Blz. 193
Wat heeft het gekost? Blz. 194
Programma 11. Economie Blz. 195
Portefeuillehouder(s) Blz. 196
Wat wilden we bereiken? Blz. 197
Relevante beleidsnota's Blz. 198
Doelstellingen Blz. 199
A. Versterken economische cultuur Blz. 200
01. Voorwaarden scheppen versterking Son en Breugelse en regionale economie Blz. 201
02. Uitvoering Masterplan Ekkersrijt Blz. 202
B. Verbeteren verblijfsklimaat en ondernemerschap Blz. 203
03. Structureel kwartaaloverleg met ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden Blz. 204
04. Deelname aan 1 loket Blz. 205
05 Deelname aan Regionale Adviescommissie Detailhandel Blz. 206
06. Intensiveren relatiebeheer bedrijfsleven Blz. 207
07. Uitvoering geven aan recreatief en toeristisch beleid Blz. 208
Klimaat Blz. 209
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 210
Wat heeft het gekost? Blz. 211
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 212
Portefeuillehouder(s) Blz. 213
Wat wilden we bereiken? Blz. 214
Relevante beleidsnota's Blz. 215
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 216
A. Verantwoording aan de burger Blz. 217
01. Leesbare Planning & control documenten Blz. 218
B. Financieel huishouden goed op orde Blz. 219
02. Een reëel en structureel sluitende begroting Blz. 220
Klimaat Blz. 221
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 222
Wat heeft het gekost? Blz. 223
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 224
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 225
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 226
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 227
Inhoudelijke rapportages Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Leerplichtverslag 2016-2017 Blz. 230
Jaarverslag bezwaarschriften, klachten en juridisch kwaliteitszorg opgenomen Blz. 231
Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2018 Blz. 232
Vangnetregeling Son en Breugel Blz. 233
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 234
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 235
Algemene inleiding Blz. 236
Resultaatbestemming Blz. 237
Resultaatbestemming Blz. 238
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 239
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 240
Paragrafen Blz. 241
Lokale heffingen Blz. 242
Inleiding Blz. 243
Beleid Blz. 244
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 245
Afvalstoffenheffing Blz. 246
Rioolheffing Blz. 247
Kostendekkendheid leges Blz. 248
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 249
dekkendheid afvalstoffenheffingen Blz. 250
Marktgelden Blz. 251
Precariorechten Blz. 252
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Blz. 253
Overzicht tarieven Blz. 254
Vergelijking buurgemeenten Blz. 255
toelichting vergelijking buurgemeenten Blz. 256
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 257
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 260
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 261
Nieuwe risico's Blz. 262
Top 15 risico's Blz. 263
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 264
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 265
Beschikbare weerstandscapaciteit (2) Blz. 266
Weerstandsvermogen Blz. 267
Financiële kengetallen Blz. 268
Financiële kengetallen toelichting Blz. 269
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 270
Inleiding Blz. 271
Wegen en weginspectie Blz. 272
Openbare verlichting Blz. 273
Civieltechnische kunstwerken Blz. 274
Groenvoorzieningen Blz. 275
Riolering Blz. 276
Gebouwen Blz. 277
Speeltoestellen Blz. 278
Financiering Blz. 279
Inleiding Blz. 280
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 281
Financieringsbehoefte Blz. 282
Liquiditeit Blz. 283
Renterisicobeheer Blz. 284
Leningenportefeuille Blz. 285
Bedrijfsvoering Blz. 286
Inleiding Blz. 287
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 288
Individueel Keuze Budget Blz. 289
Leer-/werkbedrijf Blz. 290
e-HRM Blz. 291
Ziekteverzuim Blz. 292
Garantiebanen Blz. 293
Organisatieontwikkeling Blz. 294
Informatievoorziening Blz. 295
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 296
Extra projectcapaciteit Blz. 297
Onderzoek I&A processen Blz. 298
Informatiebeveiliging Blz. 299
Informatiebeveiligingsbeleid Blz. 300
Privacy Blz. 301
Procedure datalekken Blz. 302
Planning en control Blz. 303
Huisvesting Blz. 304
Kengetallen Blz. 305
Verbonden partijen Blz. 306
Inleiding Blz. 307
Inleiding Blz. 308
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 309
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 310
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 311
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 312
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven Blz. 313
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 314
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 315
Vennootschappen en coöperaties Blz. 316
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 317
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 318
Stichtingen en verenigingen Blz. 319
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 320
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 321
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Blz. 322
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Blz. 323
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch Blz. 324
Grondbeleid Blz. 325
Inleiding Blz. 326
Exploitatie grond en risico's Blz. 327
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 328
Complex Ekkersrijt Blz. 329
Project Akkerpad Blz. 330
Project Centrum Breugel Blz. 331
Nota Grondbeleid Blz. 332
Winstneming Blz. 333
Beleidsindicatoren Blz. 334
Beleidsindicatoren Blz. 335
Jaarrekening Blz. 336
Balans Blz. 337
Balans Blz. 338
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 339
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 340
Inleiding Blz. 341
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 342
Waarderingsgrondslagen Blz. 343
Vaste activa Blz. 344
Toelichting vaste activa Blz. 345
Vlottende activa Blz. 346
Vaste passiva Blz. 347
Vlottende passiva Blz. 348
Toelichting op de balans Blz. 349
Vaste activa Blz. 350
Immateriële vaste activa Blz. 351
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 352
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 353
Materiële vaste activa Blz. 354
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 355
Toelichting materiële vaste activa Blz. 356
Financiele vaste activa Blz. 357
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 358
Toelichting financiële vaste activa Blz. 359
Vlottende activa Blz. 360
Voorraad Blz. 361
Verloopoverzicht voorraad Blz. 362
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 363
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 364
Schatkistbankieren Blz. 365
Liquide middelen Blz. 366
Overlopende activa Blz. 367
Vaste passiva Blz. 368
Eigen vermogen Blz. 369
Voorzieningen Blz. 370
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 371
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 372
Vlottende passiva Blz. 373
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 374
Overlopende passiva Blz. 375
Specificatie vooruit ontvangen subsidies Blz. 376
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 377
Overeenkomsten Blz. 378
Overeenkomsten (2) Blz. 379
Ambulante jeugdzorg en begeleiding Blz. 380
Eigen bijdrage op grond van de WMO Blz. 381
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 382
Niet uit de balans blijkende bezittingen Blz. 383
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 384
Programma's Blz. 385
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 386
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 387
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 388
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 389
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 390
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 391
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 392
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 393
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 394
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 395
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 396
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 397
Programma 7. Sociale zaken Blz. 398
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 399
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 400
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 401
Programma 11. Economie Blz. 402
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 403
Totaal Blz. 404
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 405
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 406
Vennootschapsbelasting Blz. 407
Vennootschapsbelasting Blz. 408
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 409
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 410
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 411
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 412
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 413
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 414
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 415
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 416
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 417
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 418
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 419
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 420
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 421
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 422
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 423
Programma 11. Economie Blz. 424
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 425
Overzicht onvoorzien Blz. 426
Overzicht onvoorzien Blz. 427
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 428
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 429
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 430
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 431
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 432
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 433
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 434
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 435
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 436
Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport Blz. 437
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 438
Programma 8. Zorg en Welzijn Blz. 439
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 440
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 441
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 442
Reserves en voorzieningen Blz. 443
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 444
Reserves Blz. 445
Voorzieningen Blz. 446
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 447
Toelichting op de reserves Blz. 448
Inleiding Blz. 449
Reserves Blz. 450
Algemene reserve vast Blz. 451
Algemene reserve vast Blz. 452
Algemene reserve bouwgrond Blz. 453
Algemene reserve bouwgrond Blz. 454
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 455
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 456
Reserve algemene risicoreserve Blz. 457
Reserve algemene risicovoorziening Blz. 458
Reserve aanleg west-structuur Blz. 459
Reserve aanleg west-structuur Blz. 460
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 461
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 462
Reserve verkoop Obragas Blz. 463
Reserve verkoop Obragas Blz. 464
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 465
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 466
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 467
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 468
Egalisatiereserve wegen Blz. 469
Egalisatiereserve wegen Blz. 470
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 471
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 472
Reserve projectmatig werken Blz. 473
Reserve projectmatig werken Blz. 474
Reserve jeugd en jongerencentrum Blz. 475
Reserve jeugd en Jongerencentrum Blz. 476
Reserve natuurcompensatie Blz. 477
Reserve natuurcompensatie Blz. 478
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt Blz. 479
Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 480
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 481
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 482
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 483
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 484
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 485
Reserve veiligheidsgeldenVRBZO Blz. 486
Reserve nieuwbouw sporthal Blz. 487
Nieuwbouw sporthal Blz. 488
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 489
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 490
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 491
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 492
Reserve dak Emiliusschool Blz. 493
Reserve dak Emiliusschool Blz. 494
Reserve Vijverbergschool Blz. 495
Reserve Vijverbergschool Blz. 496
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 497
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 498
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 499
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 500
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 501
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 502
Reserve verledden Blz. 503
Dekkingsreserve verledden Blz. 504
Reserve parkeren Centrum Son Blz. 505
Reserve centrum Breugel Blz. 506
Reserve renovatie kunstgrasvelden Blz. 507
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son Blz. 508
Reserve slowlane ekkersrijt Blz. 509
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt Blz. 510
Reserve fietsoversteek bestseweg Blz. 511
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg Blz. 512
Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 513
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 514
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd Blz. 515
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd Blz. 516
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 517
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 518
Reserve aankoop units bibliotheek Blz. 519
toelichting reserve aankoop units bibliotheek Blz. 520
Toelichting op de voorzieningen Blz. 521
Voorzieningen Blz. 522
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 523
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 524
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 525
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 526
Voorz bijdr financieringsschap Bosgebied West Blz. 527
Voorziening Bijdrage financieringsschap Bosgebied West Blz. 528
Voorziening riolering Blz. 529
Voorziening riolering Blz. 530
Voorziening afval Blz. 531
Voorziening afval Blz. 532
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 533
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 534
Controleverklaring Blz. 535
Bijlage Blz. 536
Subsidieoverzicht Blz. 537
Subsidieoverzicht Blz. 538
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap