Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Blz. 3  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 6  
Portefeuillehouder(s) Blz. 7  
Wat wilden we bereiken? Blz. 8  
Relevante beleidsnota's Blz. 9  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 10  
A. Betrokkenheid en interactie: participatie Blz. 11  
01. Klimaat creëren waarbij de gemeenschap mag, kan en wil participeren Blz. 12  
02. Inzetten van communicatie als strategisch instrument Blz. 13  
03. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting Blz. 14  
04. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen Blz. 15  
05. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid Blz. 16  
06. Communicatie-inzet bij verschillende grote programma's en projecten Blz. 17  
B. Integere overheid Blz. 18  
07. Integriteitstoets kandidaat-wethouders Blz. 19  
C. Betrekken jongeren bij bestuur Blz. 20  
08. Evaluatie Jeugdgemeenteraad Blz. 21  
D. Versterken positie gemeente Blz. 22  
09. Bestuurlijke Toekomst: vervolg Blz. 23  
10. Intensiveren samenwerking in de regio op 3 niveaus Blz. 24  
E. Adequate regelgeving Blz. 25  
11. Actualiseren Reglement van orde voor de raad. Blz. 26  
12. Bezien wenselijkheid aanpassen Verordening op het burgerinitiatief. Blz. 27  
F. Continuïteit in bestuur na gemeenteraadsverkiezingen Blz. 28  
13. Samenstellen overdrachtsdossiers en opstellen inwerkprogramma Blz. 29  
Klimaat Blz. 30  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 31  
Wat heeft het gekost? Blz. 32  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 33  
Portefeuillehouder(s) Blz. 34  
Wat wilden we bereiken? Blz. 35  
Relevante beleidsnota's Blz. 36  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 37  
A. Klant centraal Blz. 38  
01. Inspelen op ontwikkelingen zoals digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 39  
B. Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 40  
02. Versterking sociaal-maatschappelijke initiatieven Blz. 41  
03. Versterken van de organisatie van de eigen kracht van de leefomgeving en de burger Blz. 42  
C. Tevreden klanten Blz. 43  
04. Dienstverlening via cmd, publieksbalie, internet, telefoon, post vanuit één-loketgedachte Blz. 44  
05. Dienstverlening met hoge kwaliteit en gericht op maatschappelijk effect Blz. 45  
06. Verdere ontwikkeling dienstverlening (implementatie digitaal systeem burgerzaken) Blz. 46  
Klimaat Blz. 47  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 48  
Wat heeft het gekost? Blz. 49  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 50  
Portefeuillehouder(s) Blz. 51  
Wat wilden we bereiken? Blz. 52  
Relevante beleidsnota's Blz. 53  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 54  
A. Sociale kwaliteit Blz. 55  
01. Burger voelt zich veiliger dan in 2013 Blz. 56  
B. Fysieke kwaliteit Blz. 57  
02. Minimaal twee wijken worden gecheckt op brandveiligheid Blz. 58  
03. Meldingen huiselijk geweld maximaal 30 Blz. 59  
04. Controle alle risicovolle bedrijven Blz. 60  
05. Controle van minimaal 20 bedrijven en panden in kader van ondermijning Blz. 61  
06. Risicobeheersing brandweer. Blz. 62  
07. Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 63  
08. Incidenten jeugdoverlast < 55 Blz. 64  
09. Aanpak signalen en fenomenen ondermijnende criminaliteit Blz. 65  
10. Toezicht buitengebied Blz. 66  
11. Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet Blz. 67  
C. Beïnvloeding gewenst maatschappelijk gedrag Blz. 68  
12. Burger wordt steeds meer regisseur van zijn eigen leven Blz. 69  
Klimaat Blz. 70  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 73  
Portefeuillehouder(s) Blz. 74  
Wat wilden we bereiken? Blz. 75  
Relevante beleidsnota's Blz. 76  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 77  
A. Mobiliteit: veilig, bereikbaar, leefbaar Blz. 78  
01. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie Blz. 79  
B. Kwalitatieve goede en duurzame openbare verlichting. Blz. 80  
02. Verledden openbare verlichting Blz. 81  
C. Veilige wegen Blz. 82  
03. Onderhoud/beheer verharde wegen o.b.v CROW-normen Blz. 83  
Klimaat Blz. 84  
Wat heeft het gekost? Blz. 85  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 86  
Portefeuillehouder(s) Blz. 87  
Wat wilden we bereiken? Blz. 88  
Relevante beleidsnota's Blz. 89  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 90  
A. Alle kinderen hebben recht op (passend) onderwijs zodat zij zich educatief kunnen ontplooien in een doorlopende leerlijn. Blz. 91  
01. Alle scholen hebben de beschikking over een kwalitatief goed gebouw en buitenruimte. Blz. 92  
02. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van voorschoolse voorzieningen Blz. 93  
03. Dat iedere peuter gebruikt maakt van een voorschoolse voorziening Blz. 94  
04. Goede reismogelijkheden voor de leerlingen van en naar school, waarbij de eigen verantwoordelijkheid leidend is. Blz. 95  
B. Iedereen kan zich cultureel ontwikkelen. Blz. 96  
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand Blz. 97  
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk Blz. 98  
C. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te sporten. Blz. 99  
07. Integreren van sport in het sociaal domein Blz. 100  
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen Blz. 101  
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten Blz. 102  
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering Blz. 103  
D. Behoud van cultuurhistorische waarde Blz. 104  
11. Cultuurhistorisch beleidsplan en waardenkaart 2e fase Blz. 105  
12. Opbouw van een gemeentelijke monumentenlijst en uitvoering gemeentelijk monumentenbeleid Blz. 106  
13. Selecteren en documenteren archeologisch vondstmateriaal Blz. 107  
Klimaat Blz. 108  
Wat heeft het gekost? Blz. 109  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 110  
Portefeuillehouder(s) Blz. 111  
Wat wilden we bereiken? Blz. 112  
Relevante beleidsnota's Blz. 113  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 114  
A. Verbeteren en continueren leefbaarheid van de woonwijk Blz. 115  
01. Adequaat en goed onderhouden openbaar groen Blz. 116  
02. Calamiteiten en meldingen Blz. 117  
03. Realisatie Natuurnetwerk Brabant Blz. 118  
B. Bewoners een scala aan vrijetijdsactiviteiten geven Blz. 119  
04. Organiseren van een attractieve kermis voor jong en oud. Blz. 120  
05. Goed onderhouden en veilige speeltuinen Blz. 121  
06. Faciliteren van activiteiten en evenementen Blz. 122  
C. Sonse Heideloop Blz. 123  
07. Onderhoud en beheer Sonse Heideloop Blz. 124  
Klimaat Blz. 125  
Wat heeft het gekost? Blz. 126  
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 127  
Portefeuillehouder(s) Blz. 128  
Wat wilden we bereiken? Blz. 129  
Relevante beleidsnota's Blz. 130  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 131  
A. Inkomensondersteuning Blz. 132  
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 133  
B. Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 134  
02. Verbinding brengen tussen de transities (transformeren) Blz. 135  
03. Huisvesting en begeleiding statushouders Blz. 136  
C. Iedereen aan het werk Blz. 137  
04. Ondersteuning naar betaald werk Blz. 138  
Klimaat Blz. 139  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 140  
Wat heeft het gekost? Blz. 141  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 142  
Portefeuillehouder(s) Blz. 143  
Wat wilden we bereiken? Blz. 144  
Relevante beleidsnota's Blz. 145  
Doelstellingen Blz. 146  
A. Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 147  
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit Blz. 148  
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten Blz. 149  
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 150  
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst Blz. 151  
B. Iedereen kan meedoen Blz. 152  
05. Iedereen moet kunnen participeren Blz. 153  
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam Blz. 154  
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat Blz. 155  
C. Samen wonen en leven Blz. 156  
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel Blz. 157  
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen Blz. 158  
10. Mensen zijn sociaal actief Blz. 159  
Klimaat Blz. 160  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 161  
Wat heeft het gekost? Blz. 162  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 163  
Portefeuillehouder(s) Blz. 164  
Wat wilden we bereiken? Blz. 165  
Relevante beleidsnota's Blz. 166  
Doelstellingen Blz. 167  
A. De burger en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 168  
01. Duurzaamheid Blz. 169  
B. Een verbetering van de ecologische duurzaamheid in de waterketen en kosten-besparing binnen deze waterketen. Blz. 170  
02. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 171  
03. Regionale Samenwerking om de kaderrichtlijn water na te leven Blz. 172  
Klimaat Blz. 173  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 174  
Wat heeft het gekost? Blz. 175  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 176  
Portefeuillehouder(s) Blz. 177  
Wat wilden we bereiken? Blz. 178  
Relevante beleidsnota's Blz. 179  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 180  
A. Doelmatige benutting en duurzame inrichting van beschikbare ruimte. Blz. 181  
01. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Son en Breugel Blz. 182  
02. Uitvoering geven aan de "Woonvisie Son en Breugel" en monitoren woningbouwinitiatieven aan het "Woningbouwprogramma 2016/2020-2030" Blz. 183  
03. Afronden herziening bestemmingsplannen Blz. 184  
04. Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, Ekkersrijt, buitengebied, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.) Blz. 185  
05. Uitvoering geven aan gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark met een bij de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen en woningmarkt passende ontwikkeling met zowel projectmatige bouw (koop en vrije sector huur) als vrije kaveluitgifte. Blz. 186  
06. Het actualiseren van het bestemmingsplan "Sonniuspark". Blz. 187  
07. Uitvoeringsstrategie versneld completeren Sonniuspark. Blz. 188  
08. Vorm geven, planvoorbereiding, planprocedures diverse ontwikkelingslocaties Blz. 189  
09. Bijdragen leveren aan en uitvoering geven aan rijks-, provinciale- en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 190  
10. Uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s die verbonden zijn aan centrumvisie Son, de centrumvisie Breugel en de Dommelvisie Blz. 191  
11. Implementatie Omgevingswet en uitvoering geven aan het "Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel" Blz. 192  
Klimaat Blz. 193  
Wat heeft het gekost? Blz. 194  
Programma 11. Economie Blz. 195  
Portefeuillehouder(s) Blz. 196  
Wat wilden we bereiken? Blz. 197  
Relevante beleidsnota's Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
A. Versterken economische cultuur Blz. 200  
01. Voorwaarden scheppen versterking Son en Breugelse en regionale economie Blz. 201  
02. Uitvoering Masterplan Ekkersrijt Blz. 202  
B. Verbeteren verblijfsklimaat en ondernemerschap Blz. 203  
03. Structureel kwartaaloverleg met ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden Blz. 204  
04. Deelname aan 1 loket Blz. 205  
05 Deelname aan Regionale Adviescommissie Detailhandel Blz. 206  
06. Intensiveren relatiebeheer bedrijfsleven Blz. 207  
07. Uitvoering geven aan recreatief en toeristisch beleid Blz. 208  
Klimaat Blz. 209  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 210  
Wat heeft het gekost? Blz. 211  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 212  
Portefeuillehouder(s) Blz. 213  
Wat wilden we bereiken? Blz. 214  
Relevante beleidsnota's Blz. 215  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 216  
A. Verantwoording aan de burger Blz. 217  
01. Leesbare Planning & control documenten Blz. 218  
B. Financieel huishouden goed op orde Blz. 219  
02. Een reëel en structureel sluitende begroting Blz. 220  
Klimaat Blz. 221  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 222  
Wat heeft het gekost? Blz. 223  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 224  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 225  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 226  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 227  
Inhoudelijke rapportages Blz. 228  
Inleiding Blz. 229  
Leerplichtverslag 2016-2017 Blz. 230  
Jaarverslag bezwaarschriften, klachten en juridisch kwaliteitszorg opgenomen Blz. 231  
Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2018 Blz. 232  
Vangnetregeling Son en Breugel Blz. 233  
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 234  
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 235  
Resultaatbestemming Blz. 236  
Resultaatbestemming Blz. 237  
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 238  
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 239  
Lokale heffingen Blz. 240  
Inleiding Blz. 241  
Beleid Blz. 242  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 243  
Afvalstoffenheffing Blz. 244  
Rioolheffing Blz. 245  
Kostendekkendheid leges Blz. 246  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 247  
dekkendheid afvalstoffenheffingen Blz. 248  
Marktgelden Blz. 249  
Precariorechten Blz. 250  
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Blz. 251  
Overzicht tarieven Blz. 252  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 253  
toelichting vergelijking buurgemeenten Blz. 254  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 255  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 258  
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 259  
Nieuwe risico's Blz. 260  
Top 15 risico's Blz. 261  
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 262  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 263  
Beschikbare weerstandscapaciteit (2) Blz. 264  
Weerstandsvermogen Blz. 265  
Financiële kengetallen Blz. 266  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 267  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 268  
Inleiding Blz. 269  
Wegen en weginspectie Blz. 270  
Openbare verlichting Blz. 271  
Civieltechnische kunstwerken Blz. 272  
Groenvoorzieningen Blz. 273  
Riolering Blz. 274  
Gebouwen Blz. 275  
Speeltoestellen Blz. 276  
Financiering Blz. 277  
Inleiding Blz. 278  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 279  
Financieringsbehoefte Blz. 280  
Liquiditeit Blz. 281  
Renterisicobeheer Blz. 282  
Leningenportefeuille Blz. 283  
Bedrijfsvoering Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 286  
Individueel Keuze Budget Blz. 287  
Leer-/werkbedrijf Blz. 288  
e-HRM Blz. 289  
Ziekteverzuim Blz. 290  
Garantiebanen Blz. 291  
Organisatieontwikkeling Blz. 292  
Informatievoorziening Blz. 293  
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 294  
Extra projectcapaciteit Blz. 295  
Onderzoek I&A processen Blz. 296  
Informatiebeveiliging Blz. 297  
Informatiebeveiligingsbeleid Blz. 298  
Privacy Blz. 299  
Procedure datalekken Blz. 300  
Planning en control Blz. 301  
Huisvesting Blz. 302  
Kengetallen Blz. 303  
Verbonden partijen Blz. 304  
Inleiding Blz. 305  
Inleiding Blz. 306  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 307  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 308  
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 309  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 310  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven Blz. 311  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 312  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 313  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 314  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 315  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 316  
Stichtingen en verenigingen Blz. 317  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 318  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 319  
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Blz. 320  
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Blz. 321  
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch Blz. 322  
Grondbeleid Blz. 323  
Inleiding Blz. 324  
Exploitatie grond en risico's Blz. 325  
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 326  
Complex Ekkersrijt Blz. 327  
Project Akkerpad Blz. 328  
Project Centrum Breugel Blz. 329  
Nota Grondbeleid Blz. 330  
Winstneming Blz. 331  
Beleidsindicatoren Blz. 332  
Beleidsindicatoren Blz. 333  
Balans Blz. 334  
Balans Blz. 335  
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 336  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 337  
Inleiding Blz. 338  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 339  
Waarderingsgrondslagen Blz. 340  
Vaste activa Blz. 341  
Toelichting vaste activa Blz. 342  
Vlottende activa Blz. 343  
Vaste passiva Blz. 344  
Vlottende passiva Blz. 345  
Toelichting op de balans Blz. 346  
Vaste activa Blz. 347  
Immateriële vaste activa Blz. 348  
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 349  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 350  
Materiële vaste activa Blz. 351  
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 352  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 353  
Financiele vaste activa Blz. 354  
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 355  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 356  
Vlottende activa Blz. 357  
Voorraad Blz. 358  
Verloopoverzicht voorraad Blz. 359  
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 360  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 361  
Schatkistbankieren Blz. 362  
Liquide middelen Blz. 363  
Overlopende activa Blz. 364  
Vaste passiva Blz. 365  
Eigen vermogen Blz. 366  
Voorzieningen Blz. 367  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 368  
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 369  
Vlottende passiva Blz. 370  
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 371  
Overlopende passiva Blz. 372  
Specificatie vooruit ontvangen subsidies Blz. 373  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 374  
Overeenkomsten Blz. 375  
Overeenkomsten (2) Blz. 376  
Ambulante jeugdzorg en begeleiding Blz. 377  
Eigen bijdrage op grond van de WMO Blz. 378  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 379  
Niet uit de balans blijkende bezittingen Blz. 380  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 381  
Programma's Blz. 382  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 383  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 384  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 385  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 386  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 387  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 388  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 389  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 390  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 391  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 392  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 393  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 394  
Programma 7. Sociale zaken Blz. 395  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 396  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 397  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 398  
Programma 11. Economie Blz. 399  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 400  
Totaal Blz. 401  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 402  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 403  
Vennootschapsbelasting Blz. 404  
Vennootschapsbelasting Blz. 405  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 406  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 407  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 408  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 409  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 410  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 411  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 412  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 413  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 414  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 415  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 416  
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 417  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 418  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 419  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 420  
Programma 11. Economie Blz. 421  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 422  
Overzicht onvoorzien Blz. 423  
Overzicht onvoorzien Blz. 424  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 425  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 426  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 427  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 428  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 429  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 430  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 431  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 432  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 433  
Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport Blz. 434  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 435  
Programma 8. Zorg en Welzijn Blz. 436  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 437  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 438  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 439  
Reserves en voorzieningen Blz. 440  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 441  
Reserves Blz. 442  
Voorzieningen Blz. 443  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 444  
Toelichting op de reserves Blz. 445  
Inleiding Blz. 446  
Reserves Blz. 447  
Algemene reserve vast Blz. 448  
Algemene reserve vast Blz. 449  
Algemene reserve bouwgrond Blz. 450  
Algemene reserve bouwgrond Blz. 451  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 452  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 453  
Reserve algemene risicoreserve Blz. 454  
Reserve algemene risicovoorziening Blz. 455  
Reserve aanleg west-structuur Blz. 456  
Reserve aanleg west-structuur Blz. 457  
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 458  
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 459  
Reserve verkoop Obragas Blz. 460  
Reserve verkoop Obragas Blz. 461  
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 462  
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 463  
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 464  
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 465  
Egalisatiereserve wegen Blz. 466  
Egalisatiereserve wegen Blz. 467  
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 468  
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 469  
Reserve projectmatig werken Blz. 470  
Reserve projectmatig werken Blz. 471  
Reserve jeugd en jongerencentrum Blz. 472  
Reserve jeugd en Jongerencentrum Blz. 473  
Reserve natuurcompensatie Blz. 474  
Reserve natuurcompensatie Blz. 475  
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt Blz. 476  
Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 477  
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 478  
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 479  
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 480  
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 481  
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 482  
Reserve veiligheidsgeldenVRBZO Blz. 483  
Reserve nieuwbouw sporthal Blz. 484  
Nieuwbouw sporthal Blz. 485  
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 486  
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 487  
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 488  
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 489  
Reserve dak Emiliusschool Blz. 490  
Reserve dak Emiliusschool Blz. 491  
Reserve Vijverbergschool Blz. 492  
Reserve Vijverbergschool Blz. 493  
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 494  
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 495  
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 496  
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 497  
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 498  
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 499  
Reserve verledden Blz. 500  
Dekkingsreserve verledden Blz. 501  
Reserve parkeren Centrum Son Blz. 502  
Reserve centrum Breugel Blz. 503  
Reserve renovatie kunstgrasvelden Blz. 504  
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son Blz. 505  
Reserve slowlane ekkersrijt Blz. 506  
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt Blz. 507  
Reserve fietsoversteek bestseweg Blz. 508  
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg Blz. 509  
Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 510  
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 511  
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd Blz. 512  
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd Blz. 513  
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 514  
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 515  
Reserve aankoop units bibliotheek Blz. 516  
toelichting reserve aankoop units bibliotheek Blz. 517  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 518  
Voorzieningen Blz. 519  
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 520  
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 521  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 522  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 523  
Voorz bijdr financieringsschap Bosgebied West Blz. 524  
Voorziening Bijdrage financieringsschap Bosgebied West Blz. 525  
Voorziening riolering Blz. 526  
Voorziening riolering Blz. 527  
Voorziening afval Blz. 528  
Voorziening afval Blz. 529  
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 530  
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 531  
Controleverklaring Blz. 532  
Subsidieoverzicht Blz. 533  
Subsidieoverzicht Blz. 534