Uitgaven

2,44%

€ -1.303

x € 1.000
2,44% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

72,46%

€ -1.303

x € 1.000

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Uitgaven

2,44%

€ -1.303

x € 1.000
2,44% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

72,46%

€ -1.303

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard, Paul van Liempd (Communicatie, nieuw bestuursstijl, burgerparticipatie)

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Betrokkenheid en interactie: Participatie 1.    Klimaat creëren waarin de gemeenschap mag, kan en wil participeren
2.    Inzetten van communicatie als strategisch instrument
3.    Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting
4.    Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen
5.    Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid
6.    Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten
B. Integere overheid 7.    Integriteitstoets kandidaat-wethouders
C. Betrekken jongeren bij bestuur 8.    Evaluatie Jeugdgemeenteraad
D. Versterken positie gemeente 9.    Bestuurlijke Toekomst: vervolg
10.  Intensiveren samenwerking in de regio op 3 niveaus
E. Adequate regelgeving 11.  Actualiseren Reglement van orde voor de raad
12.  Bezien wenselijkheid aanpassen Verordening op het burgerinitiatief
F. Continuïteit in bestuur na gemeenteraadsverkiezingen 13.  samenstellen overdrachtsdossiers en opstellen inwerkprogramma

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidskader integriteit gemeente Son en Breugel 2015 N.v.t. 26 maart 2015 N.v.t.
Integriteit en kandiaat-raadsleden en - wethouders rondom gemeenteraadsverkiezingen 2018 22 december 2016 N.v.t
Bestuurlijke toekomstvisie N.v.t. 18 juni 2015 N.v.t.
Jeugdgemeenteraad N.v.t. 4 februari 2016 N.v.t.
IBP 2016-2020 2016-2020 2 december 2015 (Commissie AZ) N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

A. Betrokkenheid en interactie: participatie

B. Integere overheid

C. Betrekken jongeren bij bestuur

D. Versterken positie gemeente

E. Adequate regelgeving

F. Continuïteit in bestuur na gemeenteraadsverkiezingen

Klimaat

Er was geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma.
Toch zijn er maatregelen genomen die een positief effect hebben op het klimaat. Een voorbeeld hiervan is verdergaande digitalisering. Dit leidt tot minder printwerk. Daarnaast leidt meer digitaal vergaderen tot minder vervoersbewegingen.
Op regionaal vlak is in het concept-samenwerkingsakkoord van de Metropoolregio Eindhoven de Energietransitie als thema opgenomen. Het opstellen van de verplichte Regionale Energie Strategie valt hieronder. In Programma 9 staan we nadrukkelijk hierbij stil.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven (MRE) actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.1 Bestuur 1.321 1.344 1.303 41
Totaal Lasten 1.321 1.344 1.303 41
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0