Uitgaven

27,37%

€ -14.587

x € 1.000
27,37% Complete

Inkomsten

28,22%

€ 15.551

x € 1.000
28,22% Complete

Saldo

53,62%

€ 964

x € 1.000

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Uitgaven

27,37%

€ -14.587

x € 1.000
27,37% Complete

Inkomsten

28,22%

€ 15.551

x € 1.000
28,22% Complete

Saldo

53,62%

€ 964

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma (Centrumvisie (dorpshuis), Grondzaken en Grondbeleid), John Frenken (Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet), Jos de Bruin (Breugel Bruist) 

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Doelmatige benutting en duurzame inrichting van beschikbare ruimte, een goede balans tussen bepalende factoren en functies zoals wonen, ondernemen, sociale verbinding en groen alsmede het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een gedifferentieerd woningaanbod 1. Uitvoering geven aan het uitvoerings-programma van de "Structuurvisie Son en Breugel"
2. Uitvoering geven aan de "Woonvisie Son en Breugel" en monitoren woningbouwinitiatieven aan het "Woningbouwprogramma 2016/2020-2030".
3. Afronden herzieningen bestemmingsplannen
4. Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, buitengebied, Ekkersrijt, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.
5. Uitvoering geven aan gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark met een bij de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen en woningmarkt passende ontwikkeling met zowel projectmatige bouw (koop en vrije sector huur) als vrije kavel uitgifte.
6. Het actualiseren van het bestemmingsplan "Sonniuspark".
7. Uitvoeringstrategie versneld completeren Sonniuspark.
8. Vorm geven aan, planvoorbereiding van, planprocedures en uitvoering geven aan diverse ontwikkelingslocaties.
9. Een bijdrage leveren aan en uitvoering geven aan landelijke, provinciale en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen (landelijke omgevingsvisie, Structuurvisie Provincie Noord, Verordening Ruimte 2014, Provinciale omgevingsvisie, Integrale Ruimtelijke Strategie MRE, nieuw regionaal woningbouwprogramma SGE).
10. Uitvoering geven aan de uitvoerings-programma’s die verbonden zijn aan centrumvisie Son en de centrumvisie Breugel.
11. Implementatie Omgevingswet en uitvoering geven aan het "Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel".

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Toekomstvisie voor Son en Breugel N.v.t. 21 juni 2012 N.v.t.
Structuurvisie voor Son en Breugel 2014 / 2030 6 februari 2014 N.v.t.
Woonvisie voor Son en Breugel N.v.t. 20 december 2012 N.v.t.
Cultuurhistorisch beleidsplan Son en Breugel (zie programma 5) N.v.t. N.v.t. 2018
Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030 N.v.t. 16 juni 2016 N.v.t.
Centrumvisie Son N.v.t. 21 juni 2012 N.v.t.
Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma N.v.t. 21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013 N.v.t.
Nota Grondbeleid 2017-2020 december 2016 2020
Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel 2016 - 2019/2022 N.v.t. n.v.t.
Een ontwikkelingsrichting op weg naar de Omgevingsvisie gemeente Son en Breugel 2017-2020 n.v.t. n.v.t.
Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016 n.v.t. 17 december 2015 2019/2020
Cultureel Erfgoed (2019-2030) gemeente Son en Breugel 2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

A. Doelmatige benutting en duurzame inrichting van beschikbare ruimte.

Klimaat


2. Prestatieafspraken woningbouwcorporaties 
Doelgroep: woningbouwcorporaties’
Woningstichting Thuis heeft in 2018 bij een deel van de woningvoorraad in Son en Breugel verdere energiebesparende maatregelen getroffen. Bij 90 woningen zijn zonnepanelen geplaatst. Dit levert een CO2-winst op van 108 ton CO2/jaar.

3. Zonnepanelen plaatsen bij particuliere woningeigenaren, (sport)verenigingen, verenigingen van eigenaren en scholen
Doelgroep: verenigingen en inwoners van Son en Breugel
Resultaat in 2018: Via het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone zijn 64 installaties voor zonnepanelen geplaatst.  Het CO2-effect wordt meegenomen in programma 9.

4. Nieuwbouwlocaties
Doelgroep: particulieren, projectontwikkelaars
Bij alle nieuwbouw of renovatie projecten worden, via een anterieure overeenkomst, afspraken gemaakt over levensloopbestendig bouwen van de woningen, de energie- en klimaatambities (die strenger kunnen zijn dan wetgeving vraagt), het  gebruik van duurzame materialen en de waterhuishouding. CO2-neutrale nieuwbouw zorgt ervoor dat de uitstoot niet toeneemt en de opgave dus niet groter wordt dan hij al is.

6. Het Natuurnetwerk Brabant
Om Natuurnetwerk Brabant te realiseren is op 31 januari 2018 de intentieovereenkomst getekend door de deelnemende gemeenten en terreinbeherende organisaties. Een ambtelijke projectgroep is ingesteld om verder invulling te geven aan het plan van aanpak. Daaruit volgen projecten op basis waarvan financiering gevraagd wordt. Het plan van aanpak is geconcretiseerd wat betreft aankoopstrategie, subsidiemogelijkheden en werkwijze rond inrichting en beheer. Er loopt één aankoop door de gemeente naar aanleiding van door derden aangeboden gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 99 245 143 102
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 4 4 38 -35
8.1 Ruimtelijke ordening 613 1.840 1.116 724
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.964 10.969 12.744 -1.775
8.3 Wonen en bouwen 572 580 545 35
Totaal Lasten 12.252 13.639 14.587 -949
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 195 554 729 -175
8.1 Ruimtelijke ordening 20 772 41 731
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.965 10.965 13.940 -2.974
8.3 Wonen en bouwen 629 769 841 -73
Totaal Baten 11.809 13.060 15.551 -2.491