Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 1.321 -1.321 0 1.344 -1.344 0 1.303 -1.303

Programma 2. Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.2 Burgerzaken 180 691 -511 180 721 -541 320 701 -381

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 794 -790 4 794 -790 4 790 -786
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 384 -376 8 384 -376 17 396 -378

Programma 4. Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
2.1 Verkeer en vervoer 55 1.379 -1.324 90 1.463 -1.373 158 1.348 -1.190
2.2 Parkeren 0 51 -51 0 26 -26 0 17 -17
2.5 Openbaar vervoer 0 13 -13 0 126 -126 0 22 -22

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7
4.2 Onderwijshuisvesting 153 988 -835 141 956 -815 139 888 -749
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 393 -383 9 397 -388 16 385 -369
5.1 Sportbeleid en activering 0 121 -121 0 173 -173 0 177 -177
5.2 Sportaccommodaties 133 613 -481 133 651 -518 142 640 -498
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 61 376 -315 61 539 -478 61 497 -436
5.4 Musea 0 6 -6 0 29 -29 2 5 -3
5.5 Cultureel erfgoed 9 145 -136 9 93 -84 5 77 -71
5.6 Media 36 402 -366 36 422 -387 30 418 -388

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 26 1.439 -1.413 26 1.519 -1.492 49 1.569 -1.521

Programma 7. Sociale zaken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 2.938 3.731 -794 3.286 4.080 -794 3.370 3.693 -322
6.4 Begeleide participatie 0 994 -994 0 994 -994 0 908 -908
6.5 Arbeidsparticipatie 0 388 -388 0 388 -388 0 362 -362

Programma 8. Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 178 1.719 -1.541 162 1.781 -1.619 231 1.770 -1.540
6.2 Wijkteams 0 827 -827 0 789 -789 0 895 -895
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 632 -632 0 632 -632 4 513 -509
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 224 2.085 -1.861 224 2.203 -1.979 301 1.951 -1.650
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 1.652 -1.652 0 1.652 -1.652 123 1.822 -1.700
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 45 -45 0 45 -45 0 19 -19
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 148 -148 0 148 -148 0 263 -263
7.1 Volksgezondheid 0 604 -604 0 603 -603 0 604 -604

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
7.2 Riolering 1.639 912 727 1.396 883 513 1.181 788 392
7.3 Afval 1.802 1.395 407 1.832 1.500 332 1.741 1.391 351
7.4 Milieubeheer 0 451 -451 10 565 -555 20 471 -451

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 195 99 96 554 245 309 729 143 586
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 4 -4 0 4 -4 0 38 -38
8.1 Ruimtelijke ordening 20 613 -593 772 1.840 -1.068 41 1.116 -1.075
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.965 10.964 1 10.965 10.969 -4 13.940 12.744 1.195
8.3 Wonen en bouwen 629 572 57 769 580 188 841 545 296

Programma 11. Economie

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
3.1 Economische ontwikkeling 0 114 -114 0 123 -123 0 125 -125
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 10 22 -12 10 127 -117 361 591 -230
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 23 -3 20 23 -3 17 12 4
3.4 Economische promotie 36 58 -22 32 69 -37 29 72 -43

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 7.779 5.800 1.979 11.556 8.035 3.521 8.989 7.835 1.154
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 4 -4 0 -40 40 0 1.798 -1.798
0.4 Overhead 39 4.984 -4.944 39 5.493 -5.454 166 5.065 -4.899
0.5 Treasury 459 85 374 479 105 374 516 73 443
0.61 OZB woningen 1.936 86 1.851 1.936 86 1.851 1.938 93 1.846
0.62 OZB niet-woningen 1.842 12 1.830 1.715 12 1.703 1.724 14 1.711
0.64 Belastingen overig 9 29 -20 9 29 -20 11 32 -21
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 17.559 0 17.559 17.868 0 17.868 17.883 0 17.883
0.8 Overige baten en lasten 308 612 -304 308 560 -252 0 -2 2
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 472 -472 0 472 -472 0 116 -116

Totaal

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 49.260 49.260 0 54.641 54.641 0 55.101 55.101 0