Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van het groen (openbaar groen), grijs (wegen en openbare verlichting) en blauw (riolering; gemalen en grondwater). Een rationeel beheer en onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen is gebaat bij geautomatiseerde beheersystemen die tijdig de gewenste informatie verschaffen in het noodzakelijke onderhoud en de daarmee samenhangende kosten. Vandaar dat in deze paragraaf ingegaan wordt op de huidige stand van zaken van deze systemen.

Wegen en weginspectie

Beleid
Vanaf 2016 is het wegenbeheersysteem OBSURV binnen onze gemeente geïntroduceerd. Op basis van tweejaarlijkse inspecties worden de basisgegevens binnen dit systeem geactualiseerd. Het huidig areaal aan verhardingen (inclusief Ekkersrijt) is te onderverdelen in:
· Elementenverhardingen : 651.100 m2
· Asfaltverhardingen: 455.800 m2
· Betonverhardingen: 26.000 m2

Uitgangspunt van het onderhoud aan de gemeentewegen is dat die voldoet aan de normen van het CROW (Centrum voor onderzoek en regelgeving in de grond-, weg- en waterbouw en verkeerstechniek).
Het onderhoudsniveau van wegen is kwaliteitsniveau C. In de CROW- kwaliteitscatalogus wordt dit omschreven als matig. Het onderhoudsniveau van trottoirs bedraagt vanaf 2018 kwaliteitsniveau B (kwaliteit: voldoende).

Algemeen
Begin 2016 is het beheerplan wegen aangeboden aan de commissie grondgebiedzaken. Uit dit rapport is gebleken dat de kwaliteit van de elementenverhardingen goed is. De kwaliteit van de asfaltverhardingen werd als matig gekwalificeerd. De kosten voor het klein onderhoud van de wegen kunnen laag worden gehouden door de inzet van de wijkteams zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de verhardingen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2018 Commissie GZ: 6 januari 2016 N.v.t.

Uitgangspunten
De kosten voor noodzakelijke reconstructies c.q. vervangingen van wegverhardingen worden niet in de reguliere onderhoudsbegroting meegenomen. Aan de hand van de weginspecties zal hiervoor zo nodig een afzonderlijk voorstel aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd. In de kadernota zijn voor 2018 middelen opgenomen voor het uitvoeren van reconstructies aan wegen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel staan de beschikbare budgetten voor het groot onderhoud exclusief de eigen uren.

Financieel 2018
Raming groot onderhoud asfaltverhardingen en klinkerwegen 328.603
Realisatie groot onderhoud asfaltverhardingen en klinkerwegen 381.673
Verschil -53.070

Ultimo 2018 is nog € 289.870,- in de egalisatie reserve wegen beschikbaar.

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud aan de wegen op industrieterrein Ekkersrijt is weggewerkt. De kosten voor het groot-en klein onderhoud aan deze wegen worden jaarlijks meegenomen in het regulier budget voor onderhoud aan gemeentewegen.

Openbare verlichting

Beleid
Aan de hand van het databeheersysteem wordt jaarlijks de onderhoud- en vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de begroting.

Ambitie verledden.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 oktober 2016 besloten om het totaal openbaar verlichtingsareaal (OVL) van ca 4.450 armaturen in één keer te verduurzamen. Daarnaast worden ook nog eens 1441 afgeschreven masten vervangen en 129 masten bijgeplaatst om aan de ROVL 2011 richtlijn te voldoen. De ombouw van de OVL vindt plaats in de periode 2017 - 2019. Met deze ombouw wordt meer dan, wat in het landelijk energieakkoord is afgesproken, voldaan om uiterlijk 2030 50% van de openbare verlichting te verduurzamen. Na de ombouw wordt jaarlijks (van 900.000 Kwh naar 450.000 Kwh) 50% bespaard op het energieverbruik Hiermee is de gemeente één van de koplopers in Nederland.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota openbare verlichting N.v.t. 6 oktober 2016 N.v.t.

Uitgangspunten
Kwalitatief goede openbare verlichting waarbij de verkeersveiligheid; sociale veiligheid; leefbaarheid en duurzaamheid als speerpunten gelden.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de verlichting excl. kleine reparaties en eigen uren weergegeven.

Financieel 2018
Raming onderhoud openbare verlichting 72.998
Realisatie onderhoud verlichting 38.645
Verschil 34.353

De raad heeft een krediet van € 3.651.585 beschikbaar gesteld. In 2018 is het grootste deel van de vervanging gerealiseerd. In de 1e bestuursrapportage 2018 is van het krediet € 1.000.000,00 afgeraamd  en terug gestort in de reserve. In 2019 vindt er op diverse kruisingen en fietspaden een uitbreiding van de verlichting plaats. 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake meer van achterstallig onderhoud. Bij de realisatie van de uitvoering ombouw traditionele verlichting naar duurzame verlichting (led) is een deel van de lichtmasten en behoudens de huidige led-armaturen, alle armaturen vervangen. 

Civieltechnische kunstwerken

Beleid
Aan de hand van de in 2015/2016 opgestelde meerjarenonderhoudsprogramma MJOP zouden de financiële consequenties in de begroting c.q. meerjarenbegroting worden meegenomen. Gezien het feit dat de 2 bruggen over de Dommel, Planetenlaan en Dommelpas, achterstallig onderhoud hebben is ervoor gekozen om dit eerste te herstellen.  Nadat deze 2 bruggen zijn hersteld, welke voor 2019 staat gepland, kan er een actuele MJOP worden opgesteld voor 2020-2030. Het streven is om het onderhoudsbudget voor de kunstwerken af te stemmen op de thans voorziene gemiddelde onderhoudsnorm.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP civieltechnische kunstwerken 2020 - 2030 N.v.t. nvt

Uitgangspunten
De MJOP worden opgesteld om de civiele kunstwerken op een efficiënte en effectieve wijze in stand en veilig te houden. De wijze waarop zal in de MJOP’s worden opgenomen.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de civiele kunstwerken excl. kleine reparaties weergegeven.

Financieel 2018
Raming onderhoud civiele kunstwerken 125.842
Realisatie onderhoud civiele kunstwerken 12.198
Verschil 113.644

Naast bovenstaande bedragen is er voor het reguliere onderhoud een investeringskrediet gevraagd voor de herstelwerkzaamheden van de bruggen Planetenlaan en Dommelpas

Achterstallig onderhoud
Uitgezonderd van de bruggen Planetenlaan en Dommelpas is er geen sprake van achterstallig onderhoud. De benodigde middelen om het achterstallig onderhoud aan te pakken zijn in 2019 beschikbaar.

Groenvoorzieningen

Beleid
In 2011 is het volledige groenareaal in de gemeente inclusief industrieterrein Ekkersrijt geïnventariseerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het groenbeheersysteem Dg-Dialog. Op basis van deze gegevens wordt snel inzicht verkregen in de onderhoudskosten en de tijdsplanning van personeel en materieel zodat sturing gegeven kan worden aan de onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de begroting. Dit is een belangrijk management instrument om op verantwoorde wijze beleidskeuzes te kunnen maken.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 2013-2023 6 februari 2014 2022

Uitgangspunten
Het hoofddoel van het groenbeleidsplan is om een samenhangend beleid en beheer van het openbaar groen voor de gemeente, naar tevredenheid van bewoners en bedrijven. Een duurzame groenstructuur. Behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteiten voor de toekomst.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel 2018
Raming exploitatie openbaar groen 458.834
Realisatie exploitatie openbaar groen 460.094
Verschil -1.260

Naast de reguliere onderhoudsbudgetten is voor de uitvoering van het groenbeleidsplan € 490.000,- gereserveerd. Naar verwachting resteert hiervan eind 2018 € 132.162,-.

Financieel 2018
Raming besteding uit reserve 153.596
Besteding uit reserve 153.596
Verschil 0

De uitvoering van het groenbeleidsplan zal naar verwachting doorlopen tot en met 2023.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het beleid wordt vastgelegd in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Naast het feit dat een VGRP een wettelijk verplicht plan is dit ook het middel om de gemeentelijke watertaken hierin vast te leggen. Er zijn 4 gemeentelijke zorgplichten: zorgplicht voor stedelijk afvalwater; zorgplicht voor hemelwater; zorgplicht voor grondwater en de zorgplicht voor beheer en onderhoud van de riolering. Daarnaast zijn in het VGRP maatregelen opgenomen die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Het rioleringsplan geeft inzicht in de infrastructuur zoals reconstructies en vervangingen van het stelsel. Het is tot stand gekomen op basis van een theoretisch/strategische benadering ofwel de economische levensduur van de riolering binnen het databestand

Nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en operationele planning 2016 – 2022
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).
Op 6 oktober 2016 is het VGRP 2016-2022 vastgesteld door uw gemeenteraad. Overeenkomstig het collegeprogramma is in dit plan een paragraaf opgenomen over MEER (Maatschappelijk; Economisch; Ecologisch en Ruimte). Verder zijn in dit plan de ambities voor duurzaamheid opgenomen.

In het VGRP 2016 – 2022 is een overzicht opgenomen van de te nemen verbetering- en vervangingsmaatregelen. Hieraan zijn tevens de financiële consequenties gekoppeld.
Er is aandacht geschonken aan acties die ondernomen moeten worden in het kader van de klimaatverandering waarbij grote droge periodes worden afgewisseld met forse natte periodes. Aandacht voor hittestress en wateroverlast zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.
De financiële gevolgen zijn de basis voor het vaststellen van een kostendekkende rioolheffing.

Samenwerking binnen de afvalwaterketensystemen (OAS) cluster Eindhoven
Binnen het samenwerkingsverband worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Dommel en de zij-beken te laten voldoen aan de ecologische Europese Kader Richtlijn Water (KRW). De KRW- richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. Voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de zij-beken werken dus de betrokken partijen (gemeenten en waterschap De Dommel) samen in het Waterportaal Zuidoost Brabant.
Gezamenlijk is onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen en te houden tegen de laagste maatschappelijke kosten. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het beluchten van de Dommel en zij-beken en maximaal uit nutten van de bestaande infrastructuur (rioolnetwerken).
In 2017 zijn de genomen maatregelen geëvalueerd en is de bestaande overeenkomst vernieuwd voor de periode 2017-2020.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 6 oktober 2016 N.v.t.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit of de exploitatie of uit de reserve of uit een voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. Onderstaand staan de mutaties en de stand van de voorziening weergegeven

Financieel 2018
Raming voorziening riolering -475.222
Realisatie voorziening riolering 82.347
Verschil -557.569

In plaats van middelen aan de voorziening riolering te onttrekken is geld in de voorziening gestort.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
Onderscheid moet worden gemaakt in schoolgebouwen en de overige gebouwen zoals gemeentehuis, werf, combigebouw en bibliotheek, Oud Raadhuisje en Vestzaktheater.

Schoolgebouwen
In december 2011 is het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2012-2015 voor de scholen door de raad vastgesteld. In het IHP is nieuwbouw/renovatie opgenomen voor 6 basisscholen. De Ruimte. De Bloktempel, De Stokland, De Regenboog, De Sonnewijzer en De Harlekijn.
In 2014 is besloten het gebouw aan de Zandstraat (Harlekijn) niet uit te breiden. De leerlingen passen vanaf schooljaar 2014 – 2015 weer in het gebouw aan de Zandstraat. De middelen die hiervoor bestemd waren worden besteed aan de parkeer- en groenvoorziening Stokland en Bloktempel.
De bouw van de Bloktempel, De Ruimte, De Stokland en de Sonnewijzer zijn inmiddels gerealiseerd.
Voor de komende jaren is financiële ruimte ingebouwd (groeipad scholen) om de toekomstige kapitaallasten voor nieuwbouw/renovatie te dekken uit het IHP.
Met ingang van 1 januari 2015 is het onderhoud van de scholen volledig naar de schoolbesturen gegaan.
De gemeente blijft verantwoordelijke voor het onderhoud van de Vijverberg Ruysdaelstraat.

Gemeentelijke gebouwen
De fysieke staat van de gemeentelijke gebouwen en daarmee het noodzakelijke onderhoudsniveau zijn in  opgenomen binnen een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Eind 2014 is een actualisatie van de MJOP’s uitgevoerd en deze zijn aan de raad aangeboden ter vaststelling. Op 2 december 2015 zijn deze vastgesteld in de raad.
Deze actualisatie betreft alleen van gemeentelijke gebouwen waar geen grote renovatieplannen/nieuwbouw bekend zijn en dat deze in hun huidige vorm intact blijven. Het onderhoudsniveau van sporthal De Bongerd en het Vestzaktheater is terug gezet naar instandhouding. Deze worden nu niet meegenomen in de MJOP gezien de renovatie- nieuwbouwplannen. Daarnaast zijn de MJOP’s uitgesplitst in groot onderhoud en dagelijks onderhoud. Het onderhoudsbudget voor de gemeentegebouwen wordt aan de hand van deze MJOP’s geactualiseerd.

Daarnaast loopt op dit moment een traject omtrent de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Na afronding van dit traject kunnen de MJOP worden geactualiseerd voor weer een periode van 10 jaar. Daarin kunnen dan de laatste inzichten omtrent de gemeentelijke gebouwen in worden meegenomen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP gebouwen N.v.t. 2 december 2015 N.v.t.

Uitgangspunten
Periodiek dienen de bestaande meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) te worden geactualiseerd zodat planning en uitvoering in een lijn blijven en de kosten/budgetten actueel blijven. Een MJOP wordt opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen die op de huidige wijze in stand worden gehouden en waarvoor geen nieuwbouw in de planning staat.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel 2018
Dotatie voorziening 75.000
Besteding uit voorziening 40.804
Saldo voorziening per 31-12 829.471

Achterstallig onderhoud
Momenteel is sprake van achterstallig onderhoud voor de panden waarvoor instandhoudingsonderhoud wordt uitgevoerd. Dit mede doordat geplande renovaties en nieuwbouw worden uitgesteld, waardoor geplande sloop en vervangingsdatums opschuiven terwijl onderdelen einde levensduur zijn. Hiervoor zijn middelen aanwezig in de voorziening.

Speeltoestellen

Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de speeltuinen voldoen aan de veiligheidseisen van het attractie- en speeltuinenbesluit. Om hieraan te voldoen zijn in de afgelopen jaren alle speeltoestellen vervangen. De investeringen zijn afgesloten. Elk jaar worden de speeltoestellen gecontroleerd door een externe partij en eventuele tekortkomingen worden hersteld.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangen en schoonmaak van de speelvoorzieningen.

Financieel 2018
Raming onderhoud speeltoestellen 23.932
Realisatie onderhoud speeltoestellen 13.441
Verschil 10.491

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.