Uitgaven

5,83%

€ -3.106

x € 1.000
5,83% Complete

Inkomsten

0,77%

€ 424

x € 1.000
0,77% Complete

Saldo

149,14%

€ -2.681

x € 1.000

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Uitgaven

5,83%

€ -3.106

x € 1.000
5,83% Complete

Inkomsten

0,77%

€ 424

x € 1.000
0,77% Complete

Saldo

149,14%

€ -2.681

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jos de Bruin (onderwijs, sport, kunst & cultuur), Jan Boersma (monumentenbeleid, archeologie, Vestzak)

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Alle kinderen hebben recht op (passend) onderwijs zodat zij zich educatief kunnen ontplooien in een doorlopende leerlijn 1. Alle scholen hebben de beschikking over een kwalitatief goed gebouw en buitenruimte
2. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van voorschoolse voorzieningen
3. Dat iedere peuter gebruikt maakt van een voorschoolse voorziening
4. Goede reismogelijkheden voor de leerlingen van en naar school, waarbij de eigen verantwoordelijkheid leidend is.
B. Iedereen kan zich cultureel ontwikkelen 5. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid
6. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk
C. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te sporten 7. Integreren van sport in het sociaal domein
8. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen
9. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering
D. Behoud van cultuurhistorische waarde 11. Cultuurhistorisch beleidsplan en waardenkaart 2e fase
12. Opbouw van een gemeentelijke monumentenlijst en uitvoering gemeentelijk monumentenbeleid
13. Selecteren en documenteren archeologisch vondstmateriaal

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2017 7 november 2017 n.v.t.
Beleidsplan voorschoolse voorzieningen en voor-en vroegschoolse educatie n.v.t. n.v.t. 2019
Accommodatiebeleid n.v.t. 6 februari 2014 n.v.t.
Visie Sport en bewegen vanaf 2014 6 februari 2014 n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

A. Alle kinderen hebben recht op (passend) onderwijs zodat zij zich educatief kunnen ontplooien in een doorlopende leerlijn.

B. Iedereen kan zich cultureel ontwikkelen.

Er is bij de begroting onder dit beoogd maatschappelijk effect geen doelstelling opgenomen voor kunst en cultuur. Dat betekent niet dat we niks hebben gedaan. Zo zijn er inspanning gedaan op het gebied van straatkunst, openbaar kunstbezit en het Vestzak. Vanaf de begroting 2020 nemen we hiervoor een doelstelling op.

Straatkunst : Er is een uitgebreide collectie kunstbeelden op straat, die past in  de gemeentelijke kunstroute. Er zijn in 2018 twee kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd: een kunstwerk op de rotonde aan de Kometenlaan en een op de rotonde aan de Boslaan.
De doelstellingen voor 2018 zijn voor dit onderwerp gehaald, maar formeel hebben we het eerste kunstwerk (nog) niet overgenomen van het Stakenburgfonds. Op grond van de cultuurnota en het ontbreken van een kunstbudget zijn we in 2018 een strenger onderscheid gaan maken tussen straatmeubilair en kunst op straat. In 2018 werden daarom de nieuwe Gemeentelijke Beleidsregels Schenkingen  Kunst geformuleerd en gepubliceerd op gemeentelijke website.

Openbaar kunstbezit: We hebben een uitgebreide kunstcollectie in depot. De objecten zullen in 2019 naar waarde worden getaxeerd. Voornemen was om in 2018 een start te maken met het ‘ontzamelen’. De gemeentecollectie is eind 2018 naar een depot verhuisd vanwege de renovatie. Er is in 2018 een drietal exposities geweest in het gemeentehuis.

Vestzak: Er heeft in 2018 een bestuurswisseling plaatsgevonden bij het Vestzaktheater. Er is een heel nieuw bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur is volop bezig met het programmeren van voorstellingen en de activiteiten in het Vestzak uit te breiden. Zo heeft Berkenstate ook activiteiten in het Vestzak. De samenwerking met de bibliotheek verloopt goed. Er wordt gewerkt aan een businessplan en aan het invullen van de beheerdersfunctie.

C. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te sporten.

D. Behoud van cultuurhistorische waarde

Klimaat

1. Zonnepanelen plaatsen bij particuliere woningeigenaren, (sport)verenigingen, verenigingen van eigenaren en scholen
Doelgroep: verenigingen en inwoners van Son en Breugel
Met het zonnepanelenproject De Groene Zone zijn in 2018 alleen zonnepanelen bij particuliere huiseigenaren gerealiseerd (wordt meegenomen in programma 9). Er zijn in 2018 nog geen zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke sportaccommodaties. Ook zijn er geen initiatieven in gang gezet bij verenigingen met een eigen accommodatie.

2. MVI manifest actieplan
Doelgroep: burgemeester en wethouders en interne organisatie
Eind 2018 is gestart met de uitvoering van de vervanging van de drie kunstgrasvelden op het sportpark Schuttersheide. In het inkoop- en aanbestedingstraject is ingezet op een zo duurzaam materiaalgebruik en zo minimaal mogelijke CO2 uitstoot bij de  de aanleg en transport en vervoer. Daarnaast is ingezet op SROI en regionale werkgelegenheid.   

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 7 7 0
4.2 Onderwijshuisvesting 988 956 888 68
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 393 397 385 12
5.1 Sportbeleid en activering 121 173 177 -4
5.2 Sportaccommodaties 613 651 640 11
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 376 539 497 42
5.4 Musea 6 29 5 24
5.5 Cultureel erfgoed 145 93 77 16
5.6 Media 402 422 418 4
Totaal Lasten 3.051 3.268 3.093 175
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 153 141 139 2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 16 -6
5.2 Sportaccommodaties 133 133 142 -10
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 61 61 61 0
5.4 Musea 0 0 2 -2
5.5 Cultureel erfgoed 9 9 5 3
5.6 Media 36 36 30 6
Totaal Baten 401 389 395 -7