Doorschuiven onttrekking reserves

De raad heeft gevraagd om bij de jaarrekening duidelijk inzicht te krijgen over de verschuivingen van onttrekkingen aan de reserves. Bij de jaarrekening 2017 is besloten deze onttrekking aan de reserves voor 2018 beschikbaar te stellen. Uitvoering van de werkzaamheden heeft niet gedeeltelijk plaatsgevonden. Bij deze jaarrekening wordt voorgesteld onderstaande verschuivingen beschikbaar te stellen voor 2019. In totaal wordt voor € 1.755.265,00 voorgedragen.

Voorstel doorschuiven onttrekking reserves Bedrag
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Bedrijfsvoering Ekkersrijt (inclusief uitvoering Masterplan Ekkersrijt) Ten behoeve van de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied is € 100.000,00 gereserveerd vanwege de verwachte inzet extra personele capaciteit en verwachte hogere kosten. 2018 was een overgangsjaar, waarin veel projecten uit de nieuwe samenwerkingsagenda wel zijn opgestart, maar nog niet direct leiden tot hogere kosten. Pas in 2019 wordt extra capaciteit vrijgemaakt. 99.000
Programma 2 Publieke dienstverlening
Project dienstverlening In 2018 zijn er alleen kleinschalige verbeteringen van dienstverlening doorgevoerd in afwachting van keuzes rond de invoering van zaakgericht werken. Voorgesteld wordt om € 20.000,00 als resultaatbestemming op te nemen voor kleinschalige verbeteringen in 2019 en versterking adresonderzoek ihkv aanpak ondermijnende criminaliteit. 20.000
Programma 4 Verkeer en vervoer
Uitvoeringsplan verkeer In vervolg op de vaststelling van de visies Masterplan Ekkersrijt en Visie Science Park (de laatste eind 2017), is in 2018 ten behoeve van de verbetering Verkeerscirculatie Meubelboulevard € 25.000,00 besteed. Restant bestemmen voor uitvoering in 2019 en verder. 81.500
Civiele kunstwerken In de begroting 2018 is rekening gehouden met de vervanging van een 4-tal fietsbruggen in de Gentiaan, herstel brug Dommelpas, MJOP en renovatie fontein Europalaan. Door de gebiedsontwikkeling rondom de bruggen in de Gentiaan en de burgerparticipatie is de vervanging van deze bruggen doorgeschoven naar 2019 (+ € 45.000,00). Omdat besloten is om klimaat- en circulariteitsdoelstellingen aan dit project toe te voegen was uitvoering in 2018 niet meer mogelijk. Project is doorgezet naar 2019 (+ € 30.000,00). Bij maaiwerkzaamheden van de vijver is de bestaande fontein dusdanig beschadigd dat deze compleet moest worden vervangen. De reparatie was pas kort voor de winter afgerond, zodat deze niet meer in 2018 konden worden terug geplaatst (+ € 15.000,00). Dit gaat gebeuren in april/mei 2019. Verder is er minder onderhoud nodig geweest dan beschreven in MJOP (+ € 20.000,00). 109.000
Verkeer diverse projecten Verkeer was ook in 2018 een permanent aandachtsveld. In 2018 is  uitvoering gegeven aan de in 2014 vastgestelde mobiliteitsvisie middels projecten zoals: - het uitbreiden van de 'Blauwe Zone'; - het aan brengen van rode suggestiestroken bij de herstructurering van de Boslaan; - het aanbrengen van de straatjuwelen op de oost-westroute; - de grondspots bij zebrapaden in het centrum zijn gerealiseerd; - opwaardering van het fietspad aan de noordzijde van de Gentiaanlaan. Projecten lopen ook in 2019 door. 121.000
Toegankelijke bushaltes In 2017 zijn een 4-tal toegankelijke bushaltes aangepast. Voor realisatie van een toegankelijke knooppunthalte HOV Meubelboulevard is budget benodigd. Concretisering is in 2018 voorzien, uitvoering in 2019. Restant nu doorzetten naar 2019. 113.000
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Cultuurhistorisch beleidsplan/ Erfgoedplan (incl. waardenkaart 2e fase) 16.700
In 2016 is begonnen met het opstellen van een concept beleidsplan en bijbehorende waardenkaart. De verwachting was om dit eind 2016 door uw raad vast te laten stellen. Door de ontwikkelingen rondom de potentieel gemeentelijke monumentenlijst is in 2016 geheel en 2017 met de waardenkaart een pas op de plaats gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de totstandkoming van een lokaal gedragen cultuurhistorisch beleidsplan dat - los van de wettelijke verplichting - uitgangspunt en essentieel is in dit project. In 2017 en 2018 zijn al wel enkele stappen gezet m.b.t. het verder vormgeven van dit plan. Echter, daarmee zijn geen externe kosten gemoeid. Het verder vormgeven hiervan loopt door in 2019. Daarmee zullen ook externe kosten gemaakt worden. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 16.700,- over te hevelen naar 2019.
Containers archeologie In 2015 is een budget beschikbaar gesteld om een tweetal containers ten behoeve van opslag van archeologische vondsten mogelijk te maken. Dit onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er een plan van aanpak zou worden ingediend om daadwerkelijk te komen tot een nadere sortering, uitwerking en uiteindelijke documentatie van deze archeologische vondsten. Dit plan van aanpak is in het najaar van 2016 ingediend en daarvoor is reeds een bedrag van ca. € 4.100,- (incidenteel) en € 1.000,- (structureel) in de begroting opgenomen. Daadwerkelijke overeenstemming over en goedkeuring van dit plan van aanpak is dus een voorwaarde om voornoemde bedragen beschikbaar te houden en om tot aanschaf van de containers over te gaan. Duidelijkheid hierover zou naar verwachting volgen in 2018. In 2018 is geen overeenstemming bereikt over dit plan van aanpak. In 2019 zal een nieuwe strategie m.b.t. een plan van aanpak tot behoud van archeologisch materiaal voor Son en Breugel uitgewerkt worden. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget van € 2.200,- voor de aanschaf van deze containers over te hevelen naar 2019. 2.200
Aanpassingen Sporthal de Landing Bij de Landing dienen een aantal bouwkundige gebreken te worden hersteld. Daarnaast is geconstateerd dat de Landing een aantal functionele tekortkomingen heeft. Het was de bedoeling dat in 2017 de gebreken en tekortkomingen gelijktijdig uitgevoerd zouden worden. De commissie Burgerzaken is in januari 2018 bericht dat de werkzaamheden vertraagd zijn doordat we in 2017 de aannemer daarover hebben aangesproken Complicerende factor daarbij was dat we in 2017 met deze firma onderhandelingen hebben gevoerd voor de aankoop van parkeercapaciteit in het centrum. Om deze onderhandelingen niet te frustreren is het proces voor de aankoop parkeercapaciteit eerst afgerond. Daarnaast worden er - mede op verzoek van het CG-platform - nog maatregelen getroffen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Landing te verbeteren. Alle werkzaamheden zouden, voor zover mogelijk, in 1 bouwstroom meegenomen worden in 2018. Dit is niet gerealiseerd en uitvoering is verschoven naar 2019. 54.990
Kunst op rotondes In 2017 zijn er inzendingen ontvangen voor dit project. Twee schetsen zijn reeds akkoord bevonden en uitgewerkt. In 2018 zijn deze twee kunstwerken gerealiseerd en geplaatst. Eind 2018 is gestart met de overige twee rotondes, vervolgens worden de kunstwerken geplaatst in 2019. 10.000
Programma 8 Zorg en welzijn
Opvang Vluchtelingen Er loopt een meerjarig project tbv opvang vluchtelingen. Uit de reserve is een bedrag van € 126.000,00 beschikbaar gesteld. Het niet gebruikte deel moet meegenomen worden naar 2019. 42.690
Maatwerk chronisch zieken Tegemoetkoming Wtcg en Cer gaat pas starten vanaf 2018. Budget is in 2019 nodig om de tegemoetkomingen uit te keren. Voorstel budget overhevelen naar 2019. 100.000
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
Beleidsnota duurzaamheid Visie grootschalig zonne- en windenergie via berap bijgeraamd voor 2e helft 2018. Vanwege vertrek medewerker wordt dit in 2019 opgepakt. 18.964
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Omgevingswet Project 4.16.01: In 2017 is gestart met het implementatie proces. Dit is in september 2017 tijdelijk on hold gezet. In 2018 heeft een herstart plaatsgevonden. De kosten komen ten laste van de reserve projectmatig werken en de reserve vrije bestedingsruimte. 326.828
Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen Project 41101.33: Actualisatie is een meerjarig project. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte. 14.337
Verkoop groenstroken Bij de jaarrekening 2017 is besloten een deel van de opbrengsten in te zetten ter dekking van de kosten inhuur. Er is € 147.000,00 meegenomen. De kosten bedroegen in 2018 € 68.000,00. Het project is nog niet volledig afgewerkt. 79.000
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Zaakgericht werken (opleidingen): In 2017 zijn er budgetten geraamd om de opleidingen en trainingen uit te voeren vanwege het project zaakgericht werken. In 2018 is gestart met zaakgericht werken. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Vanaf 2019 wordt gestart met de uitwerking van het zaakgericht werken is het wenselijk dat er in 2019 beschikt kan worden over een bedrag van € 125.000,00. 125.000
Organisatieontwikkeling/kwaliteitsontwikkeling (opleidingen): Er is een bedrag van € 50.000,00 gereserveerd als gevolg voor o.a. uitkomsten Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en uitkomsten evaluatie Dienst Dommelvallei. Er is in 2018 een traject van kwaliteitsontwikkeling van start gegaan. Het is daarom wenselijk dat er hiervoor in 2019 een bedrag van € 20.000,00 beschikbaar is. 20.000
Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein Project 4.15.09: Uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Uitvoering is gestart in 2018. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte. 51.556
Groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel Ten behoeve van de centrum ontwikkeling is in 2018 minder uitgegeven dan begroot. Er is ongeveer € 100.000,00 besteed ten behoeve van de verhuizing bibliotheek (huur en afwaardering activa). 40.000
MFA kerkplein Son Project 4.16.02: Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren i.r.t. bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming enz.). Voor zover van toepassing, zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven tot het moment dat er een bouwkrediet wordt aangevraagd of eerder, totdat duidelijk is via welk proces het dorpshuis weer verder wordt opgepakt. Ook eventuele extra kosten in verband met eerdere ontwerpen MFA moeten hieruit gedekt worden. De kosten komen ten laste van de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel. 117.500
1.563.265