Uitgaven

20,5%

€ -10.929

x € 1.000
20,5% Complete

Inkomsten

7,22%

€ 3.978

x € 1.000
7,22% Complete

Saldo

386,7%

€ -6.952

x € 1.000

Programma 8. Zorg en welzijn

Uitgaven

20,5%

€ -10.929

x € 1.000
20,5% Complete

Inkomsten

7,22%

€ 3.978

x € 1.000
7,22% Complete

Saldo

386,7%

€ -6.952

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jos de Bruin (welzijn, gezondheidsbeleid), Paul van Liempd (zorg en CMD), John Frenken (GGD)

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
 A. Veilig opgroeien en opvoeden 1. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit
2. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten
3. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie
4. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst
B. Iedereen kan meedoen 5. Iedereen moet kunnen participeren
6. Mensen zijn financieel zelfredzaam
7. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat
 C. Samen wonen en leven 8. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel
9. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen
10. Mensen zijn sociaal actief

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 21 juni 2012 N.v.t.
Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2018 21 mei 2014 2020
Subsidiebeleidsplannen Vanaf 2005 Jaarlijks t/m 2018 N.v.t.
Visie wonen met zorg N.v.t. 29 augustus 2013 N.v.t.
Beleidsplan jeugd N.v.t. 13 maart 2014 N.v.t.
Kader Sociaal Domein N.v.t. 31 augustus 2017 N.v.t

Wat willen we bereiken?

A. Veilig opgroeien en opvoeden

 

 

 

B. Iedereen kan meedoen

 

C. Samen wonen en leven

 

 

Klimaat

Vanuit gezondheidsbeleid is aandacht voor luchtkwaliteit en milieu, zoals fijnstof, houtstook.
Ook wordt er vanuit dit thema gewerkt aan de gezonde leefomgeving. Een groene omgeving die uitnodigt om te bewegen, zoals fietsen, wandelen, skaten, enzovoort.

 

 

 

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost voert voor ons de (verplichte) taken van de Wet publieke gezondheid uit. Daarnaast ondersteunt ze de gemeente bij de invulling van hun (gezondheids)beleid, bijvoorbeeld via de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). De digitale VTV 2015-2016 ‘Gezondheid verbindt in …’ bevat voor elke gemeente kernboodschappen, lokale cijfers en adviezen met betrekking tot de kracht van positieve gezondheid binnen het sociale domein.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.719 1.781 1.770 11
6.2 Wijkteams 827 789 895 -105
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 632 632 513 119
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.085 2.203 1.951 252
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.652 1.652 1.822 -170
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 45 45 19 27
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 148 148 263 -115
7.1 Volksgezondheid 604 603 604 -1
Totaal Lasten 7.712 7.854 7.838 16
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 178 162 231 -69
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 4 -4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 224 224 301 -77
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 123 -123
Totaal Baten 402 386 659 -273