Uitgaven

4,97%

€ -2.650

x € 1.000
4,97% Complete

Inkomsten

5,34%

€ 2.942

x € 1.000
5,34% Complete

Saldo

16,25%

€ 292

x € 1.000

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Uitgaven

4,97%

€ -2.650

x € 1.000
4,97% Complete

Inkomsten

5,34%

€ 2.942

x € 1.000
5,34% Complete

Saldo

16,25%

€ 292

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Paul van Liempd

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. De burger en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar. 1.     Duurzaamheid
1.1.  Klimaat
In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeenschap. Hiermee zijn al onze producten, diensten en activiteiten vrij van uitstoot en dragen we actief bij aan een fossiel-vrije energievoorziening.
1.2.  Fysieke Leefomgeving
In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en waarbij het gebruik van gezonde, natuurlijke en gerecyclede materialen en producten vanzelfsprekend is. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.
1.3 Mobiliteit
We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.
1.4 Circulaire Economie
In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel als mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.
1.5 Sociale leefomgeving
Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.
B. Een verbetering van de ecologische duurzaamheid in de waterketen en kosten-besparing binnen deze waterketen. 2.      Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan
3.      Regionale samenwerking om de kaderrichtlijn water na te leven.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
BeleidsnotaDuurzaamheid 2016-2020 6 oktober 2016 N.v.t.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 6 oktober 2016 N.v.t.
Klimaatbestendig Son en Breugel 2030 2018-2030 2 november 2017 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

A. De burger en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar.

B. Een verbetering van de ecologische duurzaamheid in de waterketen en kosten-besparing binnen deze waterketen.

Klimaat

Autonome ontwikkelingen:

  • Bij bedrijven wordt meer dan voorheen aandacht gevraagd voor de naleving van wettelijke verplichtingen. Ook zullen de energieprestatie-eisen voor gebouwen worden aangescherpt en zal worden ingezet op bv. het gebruik van restwarmte. Technologieën om een compleet CO2-arme industrie te realiseren in 2050 zijn op dit moment nog niet uit ontwikkeld. Hiervoor zijn innovaties noodzakelijk.

Operationele doelstellingen: duurzaamheidsprojecten die invloed hebben op dit programma:
In onderstaande paragrafen worden de daadwerkelijke acties benoemd (de operationele doelstellingen).

1. Bewustwordingscampagne: wat we doen is groen! 
Doelgroep: alle inwoners en verenigingen in Son en Breugel.
Deze campagne is bedoeld om de inwoners van Son en Breugel te laten inzien dat zij door het aanpassen hun eigen gedrag en woning zelf een steentje kunnen bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot. 
Resultaat in 2018:  Er zijn 15 advertenties geplaatst, verschillende thema advertenties zijn geplaatst en bij verschillende evenementen zoals de Duurzaamheidsdag en de Groene Zone gebruik is gemaakt van banners met het logo Wat we doen is groen. Effect 138 ton CO2 reductie.

2. Uitreiking duurzaamheidsprijs
Doelgroep: jeugd onder 18 en inwoners en verenigingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.
Resultaat in 2018: De Buurtuin 't Zand en de kinderen van de basisschool De Sonnewijzer hebben de duurzaamheidsprijzen gewonnen. Daarnaast is het geldbedrag van de duurzaamheidsprijs 2017 gebruikt voor het uitdelen van duurzaam ijs bij de opening van de blokhut bij scouting Dutmella en het plaatsen van plantenbakken bij basisschool De Sonnewijzer, het Vestzaktheater en Berkenstaete. 

3. Burgerinitiatief SonEnergie / Sonenbreugelverbindt
"Doelgroep: verenigingen en inwoners van Son en Breugel”
Resultaat in 2018: Het Burgerinitiatief is beëindigd bij gebrek aan concreet resultaat (te weinig duurzaamheidsinitiatieven vanuit inwoners die begeleid konden worden). Er heeft een doorstart met Buurkracht plaatsgevonden, met als resultaat een inwonersavond met meer dan 100 personen. Daaruit zijn 2 nieuwe initiatieven ontstaat die worden begeleid door Buurkracht (Gentiaan / Breugel). De Buurkrachtactie in De Gentiaan richt zich op het stimuleren van zonnepanelen. Die heeft tot nu toe geleid tot de plaatsing van zonnepanelen op 40 adressen. Dit zorgt voor een CO2-winst van 74 ton CO2/jaar.

4. GreenDeal Ekkersrijt
Doelgroep: bedrijven Ekkersrijt.
Resultaat in 2018: Het onderzoek naar een Greendeal is afgerond. Bij 40 bedrijven is een energiescan uitgevoerd en er is een bedrijvenbijeenkomst (20 bedrijven) geweest. Een Greendeal is nu niet haalbaar. In de praktijk zijn er veel bedrijven die reeds maatregelen hebben getroffen: Rhenus, 50.000 m2 zonnepanelen (+ 45.000 m2 in de planning), Ikea zonnepanelen, Van Loon Vlees (nagenoeg gasloos en energieneutrale productie). Er wordt gekeken naar een vervolg.

5. Zonnepanelen plaatsen bij particuliere woningeigenaren, (sport)verenigingen, verenigingen van eigenaren en scholen
Doelgroep: verenigingen en inwoners van Son en Breugel
Resultaat in 2018: Er zijn vanuit het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone 64 installaties voor zonnepanelen geplaatst. Dit levert een CO2-winst op van 124 ton CO2/jaar.

6. CO2 monitoring / klimaatbegroting
Resultaat in 2018: De klimaatbegroting 2019 is vastgesteld en een jaarrekening 2018 is opgesteld met daarin de CO2 impact. 

7. MVI manifest actieplan
Doelgroep: burgemeester en wethouders en interne organisatie
Resultaat in 2018: In bijna alle inkoopstrategieën is de klimaatdoelstelling dat de organisatie in 2020 klimaatneutraal moet zijn, meegenomen in het inkooptraject. De daadwerkelijk CO2 impact is niet tot nauwelijks meetbaar. Wel is duidelijk dat de meeste opdrachtnemers hier heel serieus in hun eigen bedrijfsvoering mee bezig zijn en bereid zijn om binnen de opdrachten zelf met energiezuinige/klimaatneutrale invulling te komen, voor met name mobiliteit. In 2018 zijn we gestart met een pilot om met steun van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) 2 bruggen klimaatneutraal en circulair te vervangen. 

8. Project faunaoversteken Lieshoutseweg en Hooijdonk
Bij besluit van 17 mei 2018 werd door de provincie een subsidie toegekend van € 34.984,- voor de aanleg van een dassentunnel onder de Lieshoutseweg. Daarmee werd 74% van de totale investering van € 47.000,- gedekt. De exacte locatie voor de aan te leggen tunnel werd bepaald iom de Dassenwerkgroep Brabant. De tunnel is in oktober 2018 aangelegd tijdens de renovatie van de Lieshoutseweg.  

9. Regenwatervisie afkoppelen en opvangen
Resultaat in 2018: We hebben een start gemaakt met het eerste rioolverzwaringsproject. In dat gebied zal actief gestuurd worden op afkoppelen van regenwater (gesubsidieerd). Afgelopen jaar hebben een tiental bewoners subsidie aangevraagd voor het afkoppelen van regenwater, terwijl in de begroting is uitgegaan van circa 130 subsidies per jaar. Minder bewoners en bedrijven hebben subsidie aangevraagd. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor de differentiatie van belasting, met als doel om mensen te motiveren meer te gaan afkoppelen. Begin 2019 is hiermee ingestemd door de gemeenteraad.

10. Omgekeerd inzamelen
Resultaat in 2018: Het huidige college heeft het project Omgekeerd inzamelen ter discussie gesteld en het omgekeerd inzamelen is nog niet uitgevoerd. Wel blijkt dat de hoeveelheid restafval nog 19 % (1908 ton restafval incl. milieustraat) is van de totale hoeveelheid afval, waarmee de gemeente Son en Breugel nog steeds tot top van gemeenten zonder tariefdifferentiatie behoort. 

11. Eindhoven Airport
In het kabinetsbesluit over de evaluatie van het Aldersadvies Eindhoven Airport is aangegeven dat er een leefbaarheidsfonds moet komen. Het resultaat in 2018 is dat Pieter van Geel inmiddels gestart is met de proefcasus Eindhoven Airport en dat de Raad in Son en Breugel een brief met haar standpunten heeft ingediend bij Pieter van Geel en de regiogemeenten.

12. Regionale Energie Strategie
Op regionaal vlak is in het conceptsamenwerkingsakkoord van de Metropoolregio Eindhoven de Energietransitie als thema opgenomen. Het opstellen van de verplichte Regionale Energie Strategie (RES) valt hieronder. In 2018 is de Raad geïnformeerd over het proces wat hiervoor moet doorlopen, aangezien de RES een complexe opgave is voor 21 gemeenteraden zodat in 2019 een startnotitie kan worden vastgesteld en een concept RES kan worden vastgesteld waarin de MRE aangeeft hoe ze invulling gaan geven aan de kabinetsopdracht om 49 % CO2 reductie te bewerkstelligen in 2030.

 

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert namens de gemeente de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Daarnaast ondersteunt de ODZOB de gemeente op het gebied van allerlei milieugerelateerde zaken zoals bodem, Externe Veiligheid, fijn stof, geuremissies etc.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
7.2 Riolering 912 883 788 95
7.3 Afval 1.395 1.500 1.391 110
7.4 Milieubeheer 451 565 471 94
Totaal Lasten 2.758 2.949 2.650 299
Baten
7.2 Riolering 1.639 1.396 1.181 216
7.3 Afval 1.802 1.832 1.741 91
7.4 Milieubeheer 0 10 20 -10
Totaal Baten 3.441 3.238 2.942 296