Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. Dit houdt in dat vanaf het boekjaar 2016 een fiscale aangifte moet worden ingediend. Voor 1 mei 2017 is de voorlopige aangifte gedaan en voor de definitieve aanslag is uitstel aangevraagd. Voor de aanslag 2017 en 2018 is hetzelfde proces gevolgd als voor 2016. De voorlopige aanslag 2018 is opgelegd door de belastingdienst en is gebaseerd op de aanslag 2016. Over 2018 gaat het om een bedrag van € 115.673,-.

De Belastingdienst heeft voor de grondexploitaties en afval inmiddels op de onderdelen waarvoor Vpb-plicht aan de orde is een uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de aangifte. Voor de grondexploitaties is per gemeente een VastStellingsOvereenkomst (VSO) opgesteld. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht en besproken met de belastingdienst. Voor de definitieve aangifte 2016 en 2017 is door de belastingdienst uitstel verleend tot 1 juni 2019.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid zo omschreven:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

 

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt.

 

De toelichting van het Bado zegt hierover:

“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.

Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is op grond van de controleverordening niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant de overschrijdingen waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, in het verslag van bevindingen aan de orde stellen. De accountant moet in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet.“

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven.

 

Uit het overzicht van baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 5 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Programma 1. Bestuurlijke zaken -1.344 -1.303 -41
Programma 2. Publieke dienstverlening -721 -701 -20
Programma 3. Veiligheid en handhaving -1.178 -1.186 8
Programma 4. Verkeer en vervoer -1.615 -1.388 -227
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur -3.268 -3.093 -175
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie -1.519 -1.569 51
Programma 7. Sociale Zaken -5.462 -4.962 -500
Programma 8. Zorg en welzijn -7.854 -7.838 -16
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid -2.949 -2.650 -299
Programma 10. Ruimtelijke inrichting -13.639 -14.587 949
Programma 11. Economie -342 -801 459
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen -14.791 -13.226 -1.565

Programma 3 Veiligheid en handhaving € 8.000,00

Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden. De toerekening vindt plaats bij de jaarrekening en kan niet eerder aan de raad worden gemeld.

Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie € 51.000,00

Het gaat om kostenoverschrijdingen bij regie uren en inhuur tractie, als gevolg van stormschade en de extreme weersomstandigheden in de zomer van 2018. In de tweede bestuursrapportage is melding gemaakt van de overschrijding en is er extra budget geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening hebben de diverse afrekeningen voor een overschrijding gezorgd. De overschrijding is daarmee onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel.

Programma 10 Ruimtelijke inrichting € 949.000,00

De uiteindelijke boekwaarde die overgaat naar de balans is hoger dan oorspronkelijk geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening hebben de diverse afrekeningen voor een overschrijding gezorgd. De overschrijding is daarmee onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel.

Programma 11 Economie € 459.000,00 

De afwijkingen ontstaan bij de grondexploitatie Ekkersrijt. Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 wordt voorzien dat het te verwachten resultaat van de grondexploitatie Ekkersrijt het noodzakelijk de boekwaarde van de grond af te waarderen. De overschrijding is daarmee onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel.

Tevens heeft er een grondruil plaatsgevonden, waarbij kosten en opbrengsten tegen elkaar wegvallen. Tegenover de overschrijding staat een gelijke overschrijding aan de inkomsten kant. De overschrijding is daarmee onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuurlijke zaken

1. Bestuurlijke zaken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 1.344.000
Realisatie 2018 1.303.000
Saldo excl. mutaties reserves 41.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 41.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten bestuur
Overige verschillen
Totaal baten bestuur 0
Lasten bestuur
Raad en commissies In 2018 is er met terugwerkende kracht een upgrade geweest vanaf april 2018 van de raadsledenvergoeding. De dekking vanuit het rijk is opgenomen in de algemene uitkering. I -37.000
College van burgemeester en wethouders De overschrijding wordt voor € 39.000 veroorzaakt door een aanpassing van de storting in de voorziening wethouderspensioenen. De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,577%. Vorig jaar bedroeg deze 1,648%. De daling van de rekenrente leidt tot een toename van de benodigde voorziening. Dit geeft een nadeel voor de exploitatie. Daarnaast heeft het vertrek van een wethouder geleidt tot extra kosten i.v.m. wachtgeld en begeleiding. I -77.000
Samenwerkingsverbanden Ten behoeve van de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied is € 100.000,00 euro gereserveerd vanwege extra capaciteit en verwachte hogere kosten. 2018 was een overgangsjaar, waarin veel projecten uit de nieuwe samenwerkingsagenda wel zijn opgestart, maar nog niet direct leiden tot hogere kosten. Pas in 2019 wordt extra capaciteit vrijgemaakt. Verder zijn er rekeningen, zoals de kosten voor de urgentieverordening, die pas in 2019 worden afgerekend. De huidige budgetten zijn echter voldoende om deze op te vangen. Deze middelen vallen derhalve vrij. I 110.000
Salarissen taakveld 0.1 Bestuur Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I 19.000
Overige verschillen 26.000
Totaal lasten bestuur 41.000
Totaal (- = nadeel) 41.000

Programma 2. Publieke dienstverlening

2. Publieke dienstverlening I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 541.000
Realisatie 2018 381.000
Saldo excl. mutaties reserves 160.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 160.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten burgerzaken
Baten reisdocumenten De prognose van het ministerie voor de uitgifte van nieuwe reisdocumenten is in Son en Breugel anders uitgepakt. De door het ministerie verwachte piek eind 2017, is later begonnen, waardoor er in 2018 meer reisdocumenten zijn uitgegeven dan verwacht. I 107.000
Baten rijbewijzen Er zijn meer rijbewijzen afgegeven dan vooraf ingeschat, doordat het Rijk in 2018 regelgeving heeft aangepast. I 47.000
Overige verschillen -14.000
Totaal baten burgerzaken 140.000
Lasten burgerzaken
Verkiezingen Er zijn minder promotionele activiteiten gedaan dan vooraf ingeschat voor de gemeenteraadsverkiezingen. I 14.000
Dienstverlening In 2018 zijn er alleen kleinschalige verbeteringen van dienstverlening doorgevoerd in afwachting van keuzes rond de invoering van zaakgericht werken. Voorgesteld wordt om € 20.000,00 als resultaatbestemming op te nemen voor kleinschalige verbeteringen in 2019 en versterking adresonderzoek in het kader van aanpak ondermijnende criminaliteit. I 89.000
Baten reisdocumenten Een deel van de leges voor reisdocumenten betreffen rijksleges. Door de verschuiving van de piek (zie baten reisdocumenten) is er ook meer afgedragen aan het rijk. I -53.000
Salarissen Taakveld 0.2 Burgerzaken Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -27.000
Overige verschillen -3.000
Totaal lasten burgerzaken 20.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) 160.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 1.166.000
Realisatie 2018 1.164.000
Saldo excl. mutaties reserves 2.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 2.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen 0
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer 0
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen 4.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer 4.000
Baten openbare orde en veiligheid
Overige verschillen 9.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid 9.000
Lasten openbare orde en veiligheid
Handhaving De aankoop van handhelds is in de begroting als exploitatiebudget opgenomen. Bij de aanschaf is het een investering geworden. I 11.000
Sal T 1.2 Openbare orde en veiligheid Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -24.000
Overige verschillen 2.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid -11.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) 2.000

Programma 4. Verkeer en vervoer

4. Verkeer en vervoer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 1.525.000
Realisatie 2018 1.229.000
Saldo excl. mutaties reserves 296.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 296.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten verkeer en vervoer
Wegen Er zijn legesinkomsten voor degeneratie en kabel en leidingwerken gerealiseerd. Deze opbrengsten worden vooraf niet geraamd. I 65.000
Overige verschillen -6.000
Totaal baten verkeer en vervoer 59.000
Lasten verkeer en vervoer
Verkeersmaatregelen tbv verkeersveiligheid Vanwege de overgang naar een nieuwe aannemer voor de veegbeurten zijn er 1 of 2 geplande veegrondes niet uitgevoerd. Dit zorgt voor een overschot op het budget. I 27.000
Wegmarkeringen Door een strenge vorst en veel strooiwerk zijn de markeringen op veel plekken meer afgesleten dan voorgaande jaren. Door een extra markeringsronde zijn alle belangrijke punten weer voorzien van goede en juiste markering. I -21.000
Wegen In verband met ziekte medewerker buitendienst is meer werk dan gebruikelijk uitbesteed. I -27.000
Groot onderhoud wegen Kosten kunnen jaarlijks fluctueren. In 2018 is meer geïnvesteerd in groot onderhoud van gesloten verhardingen, vandaar de onderschrijding bij Groot onderhoud klinkerwegen en de overschrijding van Groot onderhoud gesloten verhardingen (wegen). Dit jaar is groot onderhoud uitgevoerd aan de Lieshoutseweg, Boslaan en Ruysdaelstraat. I -53.000
Civiele kunstwerken In de begroting 2018 is rekening gehouden met de vervanging van een 4-tal fietsbruggen in de Gentiaan, herstel brug Dommelpas, MJOP en renovatie fontein Europalaan. Door de gebiedsontwikkeling rondom de bruggen in de Gentiaan en het burgerparticipatietraject is de vervanging van deze bruggen doorgeschoven naar 2019 (+ €45.000,00). Omdat besloten is om klimaat- en circulariteitsdoelstellingen aan dit project toe te voegen was uitvoering in 2018 niet meer mogelijk. Project is doorgezet naar 2019 (+ € 30.000,00). Bij maaiwerkzaamheden van de vijver is de bestaande fontein dusdanig beschadigd dat deze compleet moest worden vervangen. De reparatie was pas kort voor de winter afgerond, zodat de fontijn niet meer in 2018 konden worden terug geplaatst (+ € 15.000,00). Dit gaat gebeuren in april/mei 2019. Verder is er minder onderhoud nodig geweest dan beschreven in MJOP (+ 10.000,00). I 114.000
Openbare verlichting In de begroting 2018 is rekening gehouden met de besparing op energiekosten door verledding. De energieleveranciers werken echter met voorschotnota's op basis van eerder verbruik. Hierdoor is de financiële besparing nog niet zichtbaar. Een en ander zal met de eindafrekening met Greenchoice (leverancier) duidelijk worden. I -39.000
Groenbeleidsplan griis voor groen In enkele straten is nog geen ruime meerderheid bereikt onder de bewoners voor het al dan niet vervangen van de aanwezige straat- en laanbomen. Zodra hier overeenstemming bereikt wordt, gaan er meerdere bomen verwijderd en aangeplant worden op diverse locaties. Het straatwerk zal hierop aangepast gaan worden. Het bedrag zal begin 2019 geheel uitgegeven gaan worden. I 30.000
Verkeer diverse projecten Verkeer was ook in 2018 een permanent aandachtsveld. In 2018 is  uitvoering gegeven aan de in 2014 vastgestelde mobiliteitsvisie middels projecten zoals: - het uitbreiden van de 'Blauwe Zone'; - het aan brengen van rode suggestiestroken bij de herstructurering van de Boslaan; - het aanbrengen van de straatjuwelen op de oost-westroute; - de grondspots bij zebrapaden in het centrum zijn gerealiseerd; - opwaardering van het fietspad aan de noordzijde van de Gentiaanlaan. Projecten lopen ook in 2019 door. I 121.000
Salarissen Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -22.000
Overige verschillen -2.000
Totaal lasten verkeer en vervoer 128.000
Baten parkeren
Overige verschillen 0
Totaal baten parkeren 0
Lasten parkeren
Overige verschillen 8.000
Totaal lasten parkeren 8.000
Baten openbaar vervoer
Overige verschillen 0
Totaal baten openbaar vervoer 0
Lasten openbaar vervoer
Openbaar vervoer Er wordt vanaf 2016 gewerkt aan het verbeteren van bushaltes. Restant van het budget wordt meegenomen naar 2019. I 104.000
Overige verschillen -3.000
Totaal lasten openbaar vervoer 101.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) 296.000

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

5. Onderwijs, sport en cultuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 2.880.000
Realisatie 2018 2.698.000
Verklaring van het saldo 182.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar onderwijs
Overige verschillen 0
Totaal baten openbaar onderwijs 0
Lasten openbaar onderwijs
Overige verschillen 0
Totaal lasten openbaar onderwijs 0
Baten onderwijshuisvesting
Overige verschillen -2.000
Totaal baten onderwijshuisvesting -2.000
Lasten onderwijshuisvesting
Huisvesting Basisonderwijs Budget hangt samen met het Groeipad scholen. Dit budget blijft (structureel) noodzakelijk voor Breugel Bruist! i.v.m. de voorziene nieuwbouw Regenboog. Verder vervalt de elektriciteit en gas bijdragen en inkomsten vanuit de scholen. S 80.000
Overige verschillen -12.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting 68.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Overige verschillen 6.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Peuterspeelzalen Het geraamde budget wordt aan de hand van declaraties uitbetaald. Minder kinderen in de opvang betekent dus een lagere uitnutting van het budget. I 10.000
Overige verschillen 3.000
Totaal lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 13.000
Baten sportbeleid en activering
Overige verschillen 0
Totaal baten sportbeleid en activering 0
Lasten sportbeleid en activering
Overige verschillen -3.000
Totaal lasten sportbeleid en activering -3.000
Baten sportaccomodaties
Sportcomplex Gentiaan HTC In 2018 heeft de verrekening van de pachtgelden over 2 jaar met de Sportstichting HTC plaatsgevonden. I 10.000
Overige verschillen 0
Totaal baten sportaccomodaties 10.000
Lasten sportaccomodaties
Voetbalcomplex Gentiaan Noord Naast het reguliere onderhoudsbudget is incidenteel, voor de renovatie van de kunstgrasvelden een budget opgenomen van € 43.000,00. Renovatie is uitgevoerd voor € 30,000,00. I 19.000
Overige verschillen -8.000
Totaal lasten sportaccomodaties 11.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Overige verschillen 0
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Kunst Naast het reguliere onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte was er een budget beschikbaar van €39.000,00 voor kunst op rotondes. Hiervan is € 27.000 niet besteed. I 29.000
Overige verschillen 13.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 42.000
Baten musea
Overige verschillen 2.000
Totaal baten musea 2.000
Lasten musea
Archeologie Binnen de post archeologie lopen een tweetal langdurige projecten die te maken hebben met het opstellen van een beleidsplan en bijbehorende waardekaarten en het gebruik van containers tbv opslag materialen. Beide hebben in 2018 niet tot kosten geleid en worden meegenomen naar 2019. I 13.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten musea 13.000
Baten cultureel erfgoed
Overige verschillen 0
Totaal baten cultureel erfgoed 0
Lasten cultureel erfgoed
Monumentenbeleid Overtollig subsidiebudget, geen aanspraak op gemaakt. I 25.000
Overige verschillen 2.000
Totaal lasten cultureel erfgoed 27.000
Baten media
Overige verschillen -7.000
Totaal baten media -7.000
Lasten media
Overige verschillen 4.000
Totaal lasten media 4.000
Totaal (- = nadeel) 182.000

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 1.492.000
Realisatie 2018 1.521.000
Saldo excl. mutaties reserves -29.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -29.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overige kosten groen Door meer graafwerkzaamheden tbv kabels en leidingen zijn er meer legesinkomsten binnengekomen. 22.000
Overige verschillen 4.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie 26.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Maaien Door extreme droogte zijn er minder maaibeurten noodzakelijk geweest. Dit resulteert in een overschot op het budget. I 39.000
Regie uren De extreme weersverschijnselen in 2018 (storm, droogte) hebben voor veel extra werk gezorgd. De inhuur van extra arbeidskrachten was noodzakelijk om alle werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Denk hierbij aan opruimen stormschade, ruimen van bladval gedurende de zomer,ruimen van verdorde plantsoenen en opnieuw aanplanten. I -46.000
Inhuur tractie De extreme weersverschijnselen in 2018 (storm, droogte) hebben voor veel extra werk gezorgd. De inhuur van extra materieel was noodzakelijk om alle werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Denk hierbij aan opruimen stormschade, ruimen van bladval gedurende de zomer, ruimen van verdorde plantsoenen en extra water geven van jonge bomen. I -80.000
Overige kosten groen Overschrijding wordt veroorzaakt door extra stortkosten van groenafval veroorzaakt door storm, en ruimen van dood plantmateriaal door extreme hitte. I 10.000
Groenbeheer In de uitvoering de optimalisering van Vroonhoven als verblijfspark is vertraging opgetreden. I 27.000
Speelvelden en speelwerktuigen Bij de jaarlijkse keuring zijn er minder gebreken geconstateerd. I 10.000
Watertaken naar taakveld 7.2 Riolering Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -20.000
Overige verschillen 5.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie -55.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) -29.000

Programma 7. Sociale Zaken

7. Sociale Zaken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 2.176.000
Realisatie 2018 1.592.000
Saldo excl. mutaties reserves 584.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 584.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten inkomensregelingen
Maatschappelijk Werk € 11.000 meer aan uitkering terugontvangen dan begroot. Restant afwijking 183.000 verschil betreft Rijksvergoeding (budgetten worden in de loop van jaar bijgesteld, de Vangnetregeling 2017 is in het boekjaar 2018 opgevoerd). 193.000
Bijstand Zelfstandigen Te veel begroot. De begroting is niet aangepast aan de beschikking van het Ministerie. -110.000
Overige verschillen 0
Totaal baten inkomensregelingen 83.000
Maatschappelijk Werk Door een teruglopend uitkeringsbestand is minder aan uitkering Participatiewet uitgegeven dan vooraf ingeschat. Daarnaast is bij de tussentijdse begrotingswijziging abusievelijk een bijstelling dubbel meegeteld. I 280.000
Bijstand Zelfstandigen Er zijn minder aanvragen geweest om een Bbz-uitkering. Hierdoor zijn ook minder advieskosten gemaakt. Daarnaast is geen bedrijfskrediet verstrekt in 2018. I 48.000
Bijzondere bijstand De instroom van vergunninghouders heeft zich gestabiliseerd in 2018. Hierdoor zijn minder inrichtingskosten verstrekt. In de meerjarenbegroting zijn wij uitgegaan van een stijging. Daarnaast zijn ook op andere gebieden minder toekenningen Bijzondere bijstand. I 42.000
Sociaal fonds Nog niet alle aanvragen over 2018 waren eind december 2018 afgehandeld. Daarnaast mogen mensen tot 1 april 2019 nog aanvragen over 2018 voor het GSF indienen. De daadwerkelijke uitgaven over 2018 worden dus in 2019 financieel verantwoord. I 13.000
Kwijtschelding belastingen Als mensen de verschuldigde belasting(en) niet kunnen betalen, komen zij wellicht in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor de burgers, hanteren we automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor onze uitkeringsgerechtigden. I 12.000
Overige verschillen -6.000
Totaal lasten inkomensregelingen 389.000
Baten begeleide participatie
Overige verschillen 0
Totaal baten begeleide participatie 0
Lasten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening Budgetten worden in de mei- en septembercirculaire van het ministerie gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet doorgevoerd. S 85.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten begeleide participatie 85.000
Baten begeleide Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Overige verschillen 0
Totaal baten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 0
Lasten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Participatiebudget Re-integratie incl KO Het taalpunt (samenwerkingsverband) is op 5 november geopend in Het Vestzak in Son en Breugel. De geplande activiteiten hebben niet allemaal kunnen plaats vinden in 2018 en schuiven voor een deel door naar 2019 en verder. I 14.000
Salaris naar T 6.5 Arbeidsparticipatie Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I 13.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 27.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) 584.000

Programma 8. Zorg en welzijn

8. Zorg en welzijn Bedrag
Begroting na wijziging 2018 7.468.000
Realisatie 2018 7.179.000
Saldo excl. mutaties reserves 289.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 289.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Opvang vluchtelingen I 16.000
Betreft ontvangsten voor individuele trajecten voor asielzoekers. Deze worden vooraf niet geraamd. I
Kinderdagverblijven I 46.000
Dit betreft ontvangsten die betrekking hebben op een doeluitkering van het Ministerie van Onderwijs welke op voorhand niet begroot konden worden. I
Overige verschillen 7.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie 70.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Opvang vluchtelingen I 54.000
Toegekende subsidie niet volledig gebruikt. Restant wordt via resultaatbestemming meegenomen naar 2019.
Kinderdagverblijven I -34.000
GGD heeft een incidenteel meer controles uitgevoerd waardoor de kosten bij ons hoger uitvallen.
Maatschappelijk werk I -32.000
Hiertegenover staan inkomsten (algemene uitkeringen), namelijk de Klijnsmagelden (€ 54.432). Na verrekening van deze twee bedragen blijft er een bedrag over van + 22.100. Dit overschot is te verklaren vanwege ongebruikte middelen op het gebied van schuldhulpverlening, hier is geen aanspraak op gemaakt.
Innovatiebudget sociaal domein I -16.000
Het ontwikkelbudget dagbesteding is nog niet benut in 2018.
Sociaal cultureel werk I -21.000
Alle betalingen naar de LEVgroep zijn in de loop van 2018 verplaatst naar dit budget. Echter is het budget Mantelzorg (fcl: 6670102) niet meegenomen. Vandaar dat er een overschrijding plaatsvindt op dit budget. Dit dient bij de eerstvolgende begrotingswijziging in 2019 gecorrigeerd te worden.
Mantelzorg I 78.000
Zoals hierboven beschreven. Daarnaast is er door een als maar stijgende uitgave op het gebied van mantelzorg, begin 2018 een stop gezet op de uitbreiding van mantelzorgtaken door de LEVgroep. Dit in combinatie met hetgeen hierboven beschreven is maakt dat er een overschot is op dit budget.
Jeugd en jongerenwerk I -19.000
Hiertegenover staan inkomsten (algemene uitkeringen), namelijk een deel van de gelden t.b.v. de combinatiefunctionaris.
Overige verschillen 1.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie 11.000
Baten wijkteams
Overige verschillen 0
Totaal baten wijkteams 0
Lasten wijkteams
CMD Eerstelijnsloket I -42.000
Cliëntondersteuning I 14.000
Salarissen Taakveld 6.2 Wijkteams Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -78.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten wijkteams -106.000
Baten Maatwerk-voorzieningen (WMO)
Overige verschillen 4.000
Totaal baten Maatwerk-voorzieningen (WMO) 4.000
Lasten Maatwerk-voorzieningen (WMO)
WMO voorzieningen I 90.000
Sal T 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I 23.000
Overige verschillen 5.000
Totaal lasten Maatwerk-voorzieningen (WMO) 118.000
Baten Maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdrage en PGB WMO 77.000
Overige verschillen 0
Totaal baten Maatwerkdienstverlening 18+ 77.000
Lasten Maatwerkdienstverlening 18+
Ondersteuning bij huishouden Wmo I 104.000
Begeleiding/dagbesteding Wmo I 81.000
Persoonlijke verzorging Wmo I 28.000
Maatwerk chronisch zieken I 39.000
Overige verschillen
Totaal lasten Maatwerkdienstverlening 18+ 252.000
Baten Maatwerkdienstverlening 18-
Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugd) I 123.000
Overige verschillen 0
Totaal baten Maatwerkdienstverlening 18- 123.000
Lasten Maatwerkdienstverlening 18-
Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugd) I -160.000
Overige verschillen -10.000
Totaal lasten Maatwerkdienstverlening 18- -170.000
Baten geëscaleerde zorg 18+
Overige verschillen 0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18+ 0
Lasten geëscaleerde zorg 18+
Inloopfunctie GGZ 30.000
Overige verschillen -4.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18+ 26.000
Baten geëscaleerde zorg 18-
Overige verschillen 0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18- 0
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader -112.000
Overige verschillen -3.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18- -115.000
Baten volksgezondheid
Overige verschillen 0
Totaal baten volksgezondheid 0
Lasten volksgezondheid
Overige verschillen -1.000
Totaal lasten volksgezondheid -1.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) 289.000

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

9. Milieu en Duurzaamheid I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -290.000
Realisatie 2018 -292.000
Saldo excl. mutaties reserves 2.000
Mutaties reserves (saldo)
Verklaring van het saldo 2.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten riolering
Rioolaansluitingen tbv derden Het aansluiten van het complex hiva is in 2018 gerealiseerd en was niet als inkomsten geraamd. I 28.000
Opbrengst riolering De opbrengst van riolering was geraamd op € 1.155.600,00. Gerealiseerd is € 1.144.900,00. I -11.000
Overige verschillen 0
Totaal baten riolering 17.000
Lasten riolering
Waterportaal Door het aanpassen van de te nemen KRW-maatregelen op basis van voortschrijdend inzicht en effectiviteit van eerder genomen maatregelen en het inzetten van niet geprognotiseerde subsidies, zijn de kosten lager. I 36.000
Voorbereiding en onderzoek De voorbereidingskosten voor het opstellen van het schetsplan / visie voor de Gentiaan zijn in 2018 niet volledig afgerond. De werkzaamheden met betrekking tot de belastingdifferentiatie rioolheffing zijn deels verschoven naar 2019. I 24.000
Uitvoering planmatig vrijverval riolering Plaatselijk onderhoud aan de riolering is eind 2018 aanbesteed en wordt in 2019 uitgevoerd. I 82.000
Uitvoering drukriolering gemalen en BBB Energielasten (electra) vallen lager uit. Voor 2019 heeft een aframing van het budget plaatsgevonden. I 10.000
Rioolaansluitingen tbv derden Het aansluiten van het complex hiva is in 2018 gerealiseerd en was niet als kosten geraamd. I -19.000
Diverse exploitatie projecten riolering Afgelopen jaar hebben een tiental bewoners subsidie aangevraagd voor het afkoppelen van regenwater, terwijl in de begroting is uitgegaan van circa 130 subsidies per jaar. Minder bewoners en bedrijven hebben subsidie aangevraagd. I 47.000
Salarissen Taakveld 7.2 Riolering Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -10.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten riolering 170.000
Baten afval
Overige verschillen 0
Totaal baten afval 0
Lasten afval
Afval huishoudens Er is in 2018 minder uitgegeven aan kosten communicatie (o.a. Afvalwijzer). I 15.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten afval 15.000
Baten milieubeheer
Algemeen milieubeleid Extra inkomsten door subsidie geluidssanering A / B lijst woningen, waarmee de uitgave voor de daadwerkelijke begeleiding van de sanering worden gedekt. Per saldo kost dit de gemeenten niets. I 17.000
Overige verschillen 0
Totaal baten milieubeheer 17.000
Lasten milieubeheer
Algemeen milieubeleid Vervolgaanpak Greendeal Ekkersrijt / via berap bijgeraamd voor 2e helft 2018 vanwege vertrek medewerker wordt dit in 2019 opgepakt. Budget doorschuiven naar 2019 via resultaatbestemming. Visie grootschalig zonne- en windenergie via berap bijgeraamd voor 2e helft 2018 vanwege vertrek medewerker wordt dit in 2019 opgepakt. Budget doorschuiven naar 2019 via resultaatbestemming. I 32.000
Salarissen Taakveld 7.4 Milieubeheer I 76.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming.
Overige verschillen -15.000
Totaal lasten milieubeheer 93.000
Voorzieningen I -316.000
Kapitaallasten 6.000
Totaal Directe baten en lasten per kostenplaats 2.000
Indirecte baten en lasten
Totaal (- = nadeel) 2.000

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

10. Ruimtelijke inrichting Bedrag
Begroting na wijziging 2018 578.000
Realisatie 2018 -964.000
Saldo excl. mutaties reserves 1.542.000
Verklaring van het saldo 1.542.000
Nr. Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop groenstroken Het project waarbij door burgers in gebruik genomen groenstroken gelegaliseerd worden loopt al een aantal jaren. In 2018 zijn veel dossiers afgewerkt en is de opbrengst van de verkopen van groenstroken aan burgers veel hoger uitgevallen dan geraamd. Het project is voor een belangrijk deel afgerond. I 189.000
Overige verschillen I -3.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 175.000
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop groenstroken Bij de jaarrekening 2017 is besloten een deel van de opbrengsten in te zetten ter dekking van de kosten inhuur. Er is € 147.000,00 meegenomen. De kosten bedroegen in 2018 € 68.000,00. I 79.000
Opbrengst verkoop agrarische gronden Er hebben geen verkopen van agrarische gronden plaatsgevonden. I 15.000
Overige verschillen I -3.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden 102.000
Baten begraafplaatsen
Overige verschillen
Totaal baten begraafplaatsen
Lasten begraafplaatsen
Wolfswinkel Aanpassing van de voorziening naar het noodzakelijke niveau. I -37000
Overige verschillen 2000
Totaal lasten begraafplaatsen -35.000
Baten ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen Algemeen Opstellen bstemmingsplannen heeft extra leges opgebracht I 20.000
Diverse projecten Ruimtelijke Ordening (Herontwikkeling voormalige. Aldi- en Stoklandlocatie). Project loopt door in 2019. Met het in rekening brengen van kosten is in 2019 gestart. I -33.000
Overige verschillen 7.000
Totaal baten ruimtelijke ordening -6.000
Lasten ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen Algemeen Opstellen bestemmingsplannen heeft meer gekost. Wordt gedeeltelijk gecompenseerd door leges (zie inkomsten). I 38.000
Planschadevergoedingen niet A50 Geraamd worden de kosten die de gemeente maakt voor planschade procedures. De uiteindelijke schade uitkeringen kunnen vooraf niet ingeschat worden en zogen in 2018 voor een overschrijding. I -12.000
Ontwikkelingslocatie Son en Breugel I 23.000
Salarissen Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening I -51.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming.
Overige verschillen 8.000
Totaal lasten ruimtelijke ordening 6.000
Baten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Bouwrijpe gronden De grondverkopen in het project Sonnius Park waren in 2018 € 1.580.000,- hoger dan begroot. Een groot contract met een ontwikkelaar is in 2017 overeengekomen en begin 2018 getekend. Met de afwikkeling van deze verkoop is in 2018 een aanvang gemaakt. De te nemen winst op basis van POC is € 1.223.000,00. en is ook verwerkt. I 2.974.000
Overige verschillen 0
Totaal baten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 2.974.000
Lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Bouwrijpe gronden I -2.099.000
Salaris T 8.2 Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I 329.000
Overige verschillen -5.000
Totaal lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) -1.775.000
Baten wonen en bouwen
WABO omgevingsvergunning Er is een aanvraag voor een bouwplan ingediend, wat een aanzienlijke extra legesopbrengst in 2018 met zich meebrengt. Daarmee vallen de legesopbrengsten in 2018 hoger uit dan begroot. I 73.000
Overige verschillen 0
Totaal baten wonen en bouwen 73.000
Lasten wonen en bouwen
Salaris T 8.3 Wonen en bouwen I 40.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming.
Overige verschillen -4.000
Totaal lasten wonen en bouwen 36.000
Totaal 1.542.000

Programma 11. Economie

11. Economie Bedrag
Begroting na wijziging 2018 281.000
Realisatie 2018 394.000
Saldo excl. mutaties reserves -113.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -113.000
Nr. Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten economische ontwikkeling
Overige verschillen 0
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 0
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
Overige verschillen 0
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden 0
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur
grondexploitatie ekkersrijt vrijval verliesvoorziening I 351.000
Overige verschillen
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur 351.000
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijfsvoering Ekkersrijt (inclusief uitvoering Masterplan Ekkersrijt) Het totaal beschikbaar gestelde budget bedraagt € 195.000 incidenteel ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan Ekkersrijt en € 10.000 voor de bedrijfsvoering (zoals ozb, elektriciteit en waterschapslasten). De uitvoering van het Masterplan Ekkersrijt is in 2017 opgepakt. De Visie Sciencepark en de Visie Eindhovenseweg zijn in concept rond de herfstvakantie gereed. De overige projecten zijn nog niet opgepakt. De middelen die hiervoor zijn gereserveerd worden in 2019 aangesproken. I 100.000
Grondexploitatie Ekkersrijt afwaardering gronden Ekkersrijt I -564.000
Overige verschillen -2.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur -466.000
Baten bedrijfsloket en-regelingen
Overige verschillen -3.000
Totaal baten bedrijfsloket en-regelingen -3.000
Lasten bedrijfsloket en-regelingen
Overige verschillen 11.000
Totaal lasten bedrijfsloket en-regelingen 11.000
Baten economische promotie
Overige verschillen -1.000
Totaal baten economische promotie -1.000
Lasten economische promotie
Overige verschillen 2.000
Totaal lasten economische promotie -5.000
Totaal Directe baten en lasten per kostenplaats 0
Totaal -113.000

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

12. Algemene dekkingsmiddelen Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -15.639.000
Realisatie 2018 -15.051.000
Saldo excl. mutaties reserves -588.000
Mutaties reserves (saldo) -2.367.000
Verklaring van het saldo 1.779.000
Nr. Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten resultaat van de rekening van baten en lasten
Overige verschillen 0
Totaal baten resultaat van de rekening van baten en lasten 0
Lasten resultaat van de rekening van baten en lasten
Saldo baten en lasten na bestemming I -1.838.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten resultaat van de rekening van baten en lasten -1.838.000
Baten overhead
Personeelsplan Binnen deze post zijn (onvoorziene) ontvangsten geboekt. Deze ontvangen komen vanuit het UWV als vergoeding voor zwangerschapsverlof (WAZO) en ziekte/arbeidshandicap van medewerkers. Daarnaast zijn er subsidies aangevraagd die zijn uitgekeerd door A&O fonds a € 10.000,00 (jongerenregeling). I 60.000
Combigebouw werfdeel 100% Er wordt structureel een bijdrage geraamd die de veiligheidsregio doet voor het gedeelde gebruik van de kazerne. Incidentele vergoedingen, zoals een schade uitkering door de verzekering hebben tot hogere inkomsten geleid. I 37.000
Overige verschillen 10.000
Totaal baten overhead 127.000
Lasten overhead
Personeelsplan Binnen de post personeelsplan worden een aantal kosten geraamd, zoals het opleidingsbudget, inhuur personeel, compensatie uren OR, overuren, jubilea etc. In totaal gaat het om € 612.000,- Met name ziekte hebben er in 2018 toegeleid dat er extra inhuur heeft plaatsgevonden. In totaal voor een bedrag van € 209.000,00. In totaal is er in 2018 een bedrag van € 272.000,00 als budget Opleidingskosten opgenomen, verdeeld in 3 blokken. Het reguliere opleidingsplan (€ 98.000,00), zaakgericht werken (€ 125.000,00) en organisatieontwikkeling (€ 50.000,00). Van dit budget resteert in 2017 € 220.000,00. Deze 3 onderdelen worden hieronder toegelicht: 1. Reguliere opleidingen: Jaarlijks wordt op basis van de persoonlijke werkplannen een opleidingsplan gemaakt. voor deze kosten worden reserveringen gemaakt binnen het beschikbare opleidingsbudget. Opleidingen kunnen om zowel externe redenen (opleidingsinstituut annuleert de opleiding) als interne redenen (afwezigheid, ziekte, wijziging persoonlijk werkplan, ontslag e.d.) niet doorgaan. Het budget bedraagt € 98.000,00. Op het budget resteert € 45.000,00. 2. Zaakgericht werken (opleidingen): Binnen deze post zijn de kosten begroot voor zaakgericht werken. In totaal € 125.000,00. Het projectzaakgericht werken is inmiddels gestart maar loopt door in 2019 waardoor in 2018 de kosten niet zijn besteed. Hiervoor is een resultaatbestemming gemaakt om de begrote kosten over te hevelen naar 2019. 3. Organisatieontwikkeling/kwaliteitsontwikkeling (opleidingen): Ook zijn binnen deze post kosten begroot voor organisatieontwikkeling. In 2018 is een aanbesteding gedaan voor externe ondersteuning. In 2019 wordt gestart met het project de organisatie die we willen zijn, fase 1. Om die reden zijn hiervoor in 2018 geen kosten uitgegeven. Een gedeelte van het restant is meegenomen in een resultaat bestemming voor 2019. I 148.000
Telefooncentrale kosten Son Het overschot komt door de opheffing van Edutel per 1 juli 2018. Vanaf dat moment zijn een deel van de kosten voor de opvolging van de diensten geboekt op andere budgetten. I -10.000
Voertuigen werf Door onverwacht grote onderhoudsuitgave aan de tractor, de civiele bus en enkele overige voertuigen is deze budgetoverschrijding ontstaan. I -16.000
Combigebouw werfdeel 100% Er is een bedrag van € 18.000,00 ter beschikking gesteld voor het vervangen van de buitenbeglazing van het Combigebouw. In verband met het juridische traject en besluitvorming in de VvE van het Combigebouw is dit in 2018 niet gerealiseerd. Voorstel is om het restant door te schuiven naar 2019, I 19.000
Dienst Dommelvallei De doorbelasting van directe kosten naar de onderdelen dienstverlening, i&a en belasting is € 54.000,00 hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft Dienst Dommelvallei een voordelig exploitatie resultaat geboekt, waarvan € 166,000,00 terug betaald is aan de gemeente Son en Breugel. I 220.000
Dekkingsverschil kostenverdeelstaat Aan het eind van het jaar wordt op basis van de werkelijke verantwoordingen bepaald hoe hoog de doorbelasting van overhead aan de gesloten exploitaties moet bedragen. In 2018 wordt er meer doorbelast dan geraamd. I 75.000
Overige verschillen -8.000
Totaal lasten overhead 428.000
Baten treasury
Beleggingen De dividend uitkering van de BNG over 2017 is fors hoger uitgevallen dan geraamd. Het goede resultaat heeft ertoe geleid dat het divdend percentage van 25% verhoogd is naar 37,5%. I 45.000
Overige verschillen -8.000
Totaal baten treasury 37.000
Lasten treasury
Hulpkostenplaats kapitaallasten I 55.000
Minder rentelasten doordat minder geleend is dan geraamd.
Financiering I -24.000
Minder rentelasten doordat minder geleend is dan geraamd.
Overige verschillen 0
Totaal lasten treasury 31.000
Baten OZB woningen
Overige verschillen 2.000
Totaal baten OZB woningen 2.000
Lasten OZB woningen
Overige verschillen -7.000
Totaal lasten OZB woningen -7.000
Baten OZB niet-woningen
Baten OZB eigenaren niet-woningen Ten opzichte van de raming OZB bij de begroting is het totaal van het onroerend goed dat gewaardeerd is hoger uitgekomen. Daarmee is de opbrengst OZB ook hoger uitgevallen. I 10.000
Overige verschillen 0
Totaal baten OZB niet-woningen 10.000
Lasten OZB niet-woningen
Overige verschillen -2.000
Totaal lasten OZB niet-woningen -2.000
Baten belastingen overig
Overige verschillen 3.000
Totaal baten belastingen overig 3.000
Lasten belastingen overig
Overige verschillen -3.000
Totaal lasten belastingen overig -3.000
Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering De algemene uitkering vormt een belangrijk deel van de inkomsten van een gemeente. Dat geldt ook voor de gemeente Son en Breugel. De mutaties als gevolg van de mei- en septembercirculaire zijn bij de begroting 2018 betrokken. In de vastgestelde begroting was geraamd dat er in totaal € 17.558.534,00 ontvangen zou worden. Na begrotingsbijstellingen vanwege diverse circulaires in 2018 komt de bijgestelde raming uit op in totaal op € 17.868.398,00. In werkelijkheid is er inclusief een aantal verrekeningen over voorgaande jaren € 17.882.571,00 ontvangen. I 14.000
Overige verschillen 0
Totaal baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 14.000
Lasten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige verschillen 0
Totaal lasten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0
Baten overige baten en lasten
Beleidsvoornemens In de begroting zijn een aantal stelposten opgenomen: *         inkoopvoordelen van € 150.425,00 *         dekking uren projecten van € 132.940,00 *         verkrijgen externe subsidies van € 25.000,00 Realisatie van inkoopvoordelen en verkregen subsidies zijn direct verantwoord op de desbetreffende producten. I -308.000
Overige verschillen 0
Totaal baten overige baten en lasten -308.000
Lasten overige baten en lasten
Onvoorzien en stelposten De primitieve raming op de post onvoorzien bedraagt € 80.000,00. Er is € 45.000,00 ingezet ten behoeve van stormschade en € 18.000,00 ten behoeve van buitenbeglazing combigebouw. In de tweede bestuursrapportage heeft er een aframing van € 88.000, 00 plaatsgevonden van de stelpost inflatie. In de begroting zijn een aantal stelposten opgenomen ten behoeve van diverse beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar. Hierbij kan het voorkomen dat beleidsvoornmens in het jaar niet of niet volledig gerealiseerd worden. Oorspronkelijk is er voor € 1.173.926,00 aan beleidsvoornemens geraamd. In totaal is er voor € 765.000,00 gerealiseerd. Hierbij moet gedacht worden aan de uitvoering nieuwbouw en renovatie gemeentehuis de uitwerking veerkrachtig bestuur Brabant. Bij de resultaatbestemming wordt voor een aantal beleidsvoornemens gevraagd het budget mee te nemen naar 2019. I 562.000
Overige verschillen 0
Totaal lasten overige baten en lasten 562.000
Baten vennootschapsbelasting (vpb)
Overige verschillen 0
Totaal baten vennootschapsbelasting (vpb) 0
Lasten vennootschapsbelasting (vpb)
Vennootschapsbelasting We hebben bericht ontvangen dat de definitieve aangifte Vpb 2016 en 2017 is uitgesteld door de Belastingdienst, naar 1 juni 2019. Er dient nog een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden. Huidige bedrag is op basis van bekende gegevens. I 356.000
Totaal lasten vennootschapsbelasting (vpb) 356.000
Totaal Directe baten en lasten per kostenplaats -588.000
Indirecte baten en lasten
Reserves -2.367.000
Totaal Indirecte baten en lasten -2.367.000
Totaal 1.779.000

Overzicht onvoorzien

Omschrijving 2018
Beginstand onvoorzien 2018 72.000
2e bestuursrapportage 2018 aframing stelpost inflatie 208 tbv inflatie 2009 88.312
Resultaatbestemming 2017 vervanging buitenbeglazing combigebouw 18.000
1e bestuursrapportgae 2018 stormschade -45.000
Eindstand onvoorzien 2018 133.312

Overzicht van de incidentele baten en lasten

2018 jaarrekening
Omschrijving Baten Lasten
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Wachtgeld wethouder 158.799
Afscheid oude raad 1.397
Opleiding nieuwe raad 1.470
Programma 2 publieke dienstverlening
Project dienstverlening 12.722
Programma 4 Verkeer en vervoer
Aanpassing grijs in oude woonwijken a.g.v. groenbeleidsplan 10.758
Kunst op rotondes 17.636
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Bijdrage zwembad Thermae Son 120.000