Uitgaven

2,94%

€ -1.566

x € 1.000
2,94% Complete

Inkomsten

0,09%

€ 49

x € 1.000
0,09% Complete

Saldo

84,4%

€ -1.517

x € 1.000

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Uitgaven

2,94%

€ -1.566

x € 1.000
2,94% Complete

Inkomsten

0,09%

€ 49

x € 1.000
0,09% Complete

Saldo

84,4%

€ -1.517

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Verbeteren en continueren leefbaarheid van de woonwijk 1. Adequaat en goed onderhouden openbaar groen
2. Calamiteiten en meldingen
3. Realisatie Natuurnetwerk Brabant
B. Bewoners een scala aan vrijetijdsactiviteiten geven 4. Organiseren van een attractieve kermis voor jong en oud
5. Goed onderhouden en veilig houden van speeltuinen en openbare buitenfitness
6. Faciliteren van activiteiten en evenementen
C. Sonse Heideloop 7. Onderhoud en beheer van de Sonse Heideloop

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 2013-2023 6 februari 2014 2022
Evaluatie Evenementenbeleid cie az: februari 2016
Evenementenbeleid 15 november 2016
Duurzaamheid 2016-2020 6 oktober 2016 2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

A. Verbeteren en continueren leefbaarheid van de woonwijk

B. Bewoners een scala aan vrijetijdsactiviteiten geven

C. Sonse Heideloop

Klimaat

2. Beheer groene hoofdstructuur / klimaatbos
In 2018 is een onderzoek opgestart om te bepalen of het haalbaar is om een klimaatbos met inheemse soorten te realiseren, waarmee flora en fauna worden versterkt en CO2 duurzaam wordt vastgelegd.

3. Verbeteren waterkwaliteit
In 2018 hebben gesprekken met de Rendac en Waterschap de Dommel plaatsgevonden om de industriële verontreiniging van de Sonse Heideloop en de Dommel te beëindigen. De laatste metingen hebben aangetoond dat de waterkwaliteit binnen de norm valt.

4. Gebruik groene stroom evenementen
In 2018 is er in de kerktoren van Son een krachtstroominstallatie gerealiseerd waarop evenementen zoals het IJsfeest aan kunnen sluiten. Hierdoor hoeven ze geen dieselaggregaten meer te gebruiken wat een positief effect heeft op luchtkwaliteit.

 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.439 1.519 1.569 -51
Totaal Lasten 1.439 1.519 1.569 -51
Baten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 26 26 49 -22
Totaal Baten 26 26 49 -22