Uitgaven

24,81%

€ -13.226

x € 1.000
24,81% Complete

Inkomsten

56,67%

€ 31.229

x € 1.000
56,67% Complete

Saldo

1001,38%

€ 18.002

x € 1.000

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

24,81%

€ -13.226

x € 1.000
24,81% Complete

Inkomsten

56,67%

€ 31.229

x € 1.000
56,67% Complete

Saldo

1001,38%

€ 18.002

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Verantwoording aan de burger 1. Leesbare Planning & Control documenten.
B. Financieel huishouden goed op orde 2. Een reëel en structureel sluitende begroting.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20 juni 2013 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 24 mei 2011 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22 juni 2017 n.v.t.

Klimaat

Er was geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma.

 

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen zijn uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 5.800 8.035 7.835 200
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 4 -40 1.798 -1.838
0.4 Overhead 4.984 5.493 5.065 428
0.5 Treasury 85 105 73 31
0.61 OZB woningen 86 86 93 -7
0.62 OZB niet-woningen 12 12 14 -2
0.64 Belastingen overig 29 29 32 -3
0.8 Overige baten en lasten 612 560 -2 562
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 472 472 116 356
Totaal Lasten 12.084 14.751 15.024 -273
Baten
0.10 Mutaties reserves 7.779 11.556 8.989 2.567
0.4 Overhead 39 39 166 -127
0.5 Treasury 459 479 516 -37
0.61 OZB woningen 1.936 1.936 1.939 -2
0.62 OZB niet-woningen 1.842 1.715 1.724 -10
0.64 Belastingen overig 9 9 11 -3
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 17.559 17.868 17.883 -14
0.8 Overige baten en lasten 308 308 0 308
Totaal Baten 29.931 33.911 31.229 2.682