Uitgaven

3,56%

€ -1.896

x € 1.000
3,56% Complete

Inkomsten

0,09%

€ 52

x € 1.000
0,09% Complete

Saldo

102,57%

€ -1.844

x € 1.000

Programma 7. Sociale Zaken

Uitgaven

3,56%

€ -1.896

x € 1.000
3,56% Complete

Inkomsten

0,09%

€ 52

x € 1.000
0,09% Complete

Saldo

102,57%

€ -1.844

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Paul van Liempd

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Inkomensondersteuning 1. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen
B. Iedereen moet kunnen meedoen 2. Verbinding brengen tussen de transities (transformeren)
3. Huisvesting statushouders
C. Iedereen aan het werk 4. Ondersteunen naar betaald werk

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 21 juni 2012 N.v.t.
Uitgangspunten participatiebeleid 2014-2018 Commissie BZ 2 september 2014 N.v.t.
Verordeningen participatiewet 2014-2018 18 december 2014 N.v.t.

Klimaat

Er zijn in 2018 via dit programma geen maatregelen genomen die een positief effect hebben op het klimaat.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Son en Breugel. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben in het vinden van werk.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten uit: Participatiewet, bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds (gsf). Daarnaast wordt de gemeente beleidsmatig op dit taakveld geadviseerd.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 3.731 4.080 3.692 388
6.4 Begeleide participatie 994 994 908 86
6.5 Arbeidsparticipatie 388 388 362 26
Totaal Lasten 5.113 5.462 4.961 501
Baten
6.3 Inkomensregelingen 2.938 3.286 3.370 -84
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
Totaal Baten 2.938 3.286 3.370 -84