Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomsten

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Veel overeenkomsten die de Gemeente Son en Breugel heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal één jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule, inhoudende dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld twee maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen heeft aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard % lening-bedrag Oorspron-kelijk bedrag Restant 1-1-2018 Restant 31-12-2018 Betalingen gedurende 2018
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Woonstichting 'thuis 50% 25.964 23.703 23.466 236
Totaal indirecte garantstellingen 25.964 23.703 23.466 236
Omschrijving Verbonden t/m Bedrag op Jaarbasis
Afval inzameling 2019 805
Afval verwerking 2020 2.704 1
Onderhoud asfaltverhardingen 2018 150
Deeltaxi CVV 2018 156
Onderhoud trapliften 2018 130 1
Hulpmiddelen Wmo 2019 834 2
Terugkoop brandweerkazerne 2022 939 1
Onderhoud pompen, gemalen en randvoorzieningen (Pleuger) 2019 26
Reiniging kolken 2020 30
Leerlingenvervoer 2017 206 3
Groot elementenverhardingen 2019 200
Asfaltonderhoud geen opdracht is 0 euro betalen 2019 200
Wmo ondersteuning bij het huishouden 2019 200
Onderhoud bermen en watergangen 2019 60 4
Notubiz, raadsverslagen 2019 23 4
Gladheidsbestrijding 2021 35 4
Enexis 2019 18 4
Groene Energie electriciteit 2019 200 4
Maaien gazons en sportvelden 2019 54 4
Hagen knippen 2019 57 4
graskanten 2019 20 4
Vegen en onkruidbestrijding 2020 99 4
Veiligheidsregio Zuidoostbrabant (GR) 2019 751
Metropoolregio Eindhoven (GR) 2019 218
GGD (GR) 2019 281
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (GR) 2019 332
Dienst Dommelvallei (GR) 2019 3.928
WSD (GR) 2019 891
X € 1.000
1 Totaalbedrag
2 Betreft totaalbedrag voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Waalre, Nuenen en Son en Breugel. Voor onze gemeente worden alleen de daadwerkelijke kosten (o.b.v. afname) in rekening gebracht.
3 Bedrag per jaar is afhankelijk van afgenomen hoeveelheden. Bij leerlingenvervoer is dit bijv. afhankelijk van het aantal leerlingen per jaar.
4 Bedrag gebaseerd op bestedingen in 2017.

Ambulante jeugdzorg en begeleiding

M.b.t. Ambulante jeugdzorg en begeleiding hebben we gekozen voor bestuurlijk aanbesteden in Dommelvallei+. Dit betekent dat we per 1-1-2015 contracten hebben afgesloten met elke aanbieder die voldoet aan de eisen en aan ons zou willen leveren (contracten liggen bij bizob). Ook na 2015 kunnen nieuwe partijen zich melden onder dezelfde voorwaarden. Iedereen die een contract heeft (basis - en deelovereenkomst heeft getekend) mag leveren. De cliënt bepaalt in samenspraak met het CMD welke aanbieder het wordt. We hebben prijsafspraken, maar geen volume afspraken met aanbieders. De beschikking aan de cliënt is in feite de claim op ons budget en niet het contract met de aanbieder.

Vanaf 2016 heeft de Dommelvallei+ ook m.b.t. verblijf en dagbesteding (Jeugd) contracten afgesloten met aanbieders. Dit liep voor 2015 via een DVO met Eindhoven als centrumgemeente.
In 2017 is gestart met het opstellen van nieuwe PDC/objectieve tarieven met drie inkooporganisaties Eindhoven, Peel, Dommelvallei voor Jeugd (alle producten) en Wmo (begeleiding, dagbesteding, logeren).

M.b.t. verblijf en de zwaardere jeugdzorg hebben wij een Dienstverleningsovereenkomst met Eindhoven. Deels op basis van afname en deels op basis van een bepaald minimum bedrag.

Eigen bijdrage op grond van de WMO

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. Met ingang van 2017 is het individueel keuzebudget ingevoerd en is er geen sprake meer van overlopende rechten op vakantiegeld. 

Niet uit de balans blijkende bezittingen

Bij de liquidatie GR Ekkersrijt per 1 januari 2013 zijn de gronden “Ekkersrijt Oost” om niet overgedragen aan de gemeente Eindhoven en Son en Breugel, dit betreft voor de gemeente Son en Breugel 42.000 m² welke niet op de balans zijn opgenomen.