Overzicht van investeringen en projecten

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41702 Besteding gelden veiligheidsregio 48.016 0 6.773 41.243 Exploitatie Niet aanpassen
In 2017 heeft de raad via een amendement besloten om de gerestitueerde gelden van de VRBZO via een bestemmingsreserve gedurende twee jaar bedrijfscontroles op industrieterreinen en in het buitengebied uit te voeren en buurtpreventieprojecten te ondersteunen.

Programma 4. Verkeer en vervoer

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41512 Mobiliteitsvisie 138.500 17.648 0 120.852 Exploitatie Niet aanpassen
Bijdrage reserve -138.500 -17.648 0 -120.852
Uitvoering heeft in deelprojecten plaatsgevonden. In 2018 is sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum. Krediet handhaven.
71606/ 71607/71811 Verledden openbare verlichting 2.651.585 991.917 874.348 785.320 Investering Niet aanpassen
Vanaf eind 2017 tot begin 2018 is de bestaande openbare verlichting door led armaturen vervangen. De ledwerkzaamheden zijn grotendeels in 2018 afgerond. De laatste werkzaamheden worden in 2019 afgerond. Krediet handhaven.
71709 Parkeren centrum Son en Breugel 567.500 328.659 1.909 236.932 Investering Niet aanpassen
In 2018 heeft uitbreiding van de blauwe zone in het centrum van Son plaatsgevonden. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de aangedragen parkeeroplossingen aan de Zandstraat en Torenstraat. Het resterende budget zal in 2019 worden aangewend voor realisatie van deze parkeervoorzieningen alsmede de andere locaties in het centrum waarover de raad heeft besloten.
71712 Slowlane Ekkersrijt 139.000 12.609 18.840 107.551 Investering afsluiten
De aanleg van de Slowlane deel 1 is op de verlichting na afgerond. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven.
In 2018 is nog slechts € 18.682,- nodig voor het project. €107.709,- van de dekkingsreserve kan terugvloeien naar reserve infrastructurele werken Ekkersrijt bij afronding van het project.
71713 Bosgebied West - Fietsoversteek Bestseweg 296.254 296.254 0 0 Investering afsluiten
Bijdrage voorziening -147.789 -147.789 0
In het project Bosgebied-West zijn middelen gereserveerd voor de aanleg van een veilige fietsoversteek op de Bestseweg. Uitvoering geschiedt door de provincie. De financiële afwikkeling volgt in 2018.
71714 Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger 30.000 0 0 30.000 Investering Niet aanpassen
71715 Reconstructie wegen 2018 Kanaaldijk, Hoberglaan, Boslaan, Lieshoutseweg 839.000 0 664.814 174.186 Investering Niet aanpassen
De werkzaamheden aan de Boslaan zijn in augustus-september 2018 uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Kanaaldijk-Hoberglaan zijn medio oktober opgeleverd. De werkzaamheden aan de Lieshoutseweg zijn eind november afgerond. In 2019 worden rode fietsuggestiestroken aangebracht. Krediet handhaven.
71716 Bruggen planetenlaan en Dommelpas 250.000 0 0 250.000 Investering Niet aanpassen
Eind 2018 worden de voorbereidende werkzaamheden opgestart, zodat in 2019 de fysiek uitvoering kan plaatsvinden. Hierna worden de bruggen opgenomen in de MJOP om het jaarlijks onderhoud uit te voeren.
71808 Verharden parkeerplaats Visplas Ekkersweijer 30.000 0 28.100 1.900 Investering afsluiten
De parkeerplaats is in 2018 geasfalteerd en voorzien van parkeerplaatsbelijning
71718 Plaatsen fietsnieten 40.000 23.500 11.545 4.955 Investering Niet aanpassen
Het plaatsen van fietsnieten i.p.v. de ongebruikte lage fietsrekken langs de doorgaande weg in het centrum van Son als preventiemaatregel tegen de relatief vele fietsdiefstallen.

Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
51702 Sporthal de Bongerd onderhoud 2017 10.136 2.910 13.004 -5.779 Exploitatie afsluiten
Onderhoudsniveau is in verband met nieuwbouw terug gezet naar instandhouding en er is dus minder onderhoud uitgevoerd dan was gepland in MJOP.
51703 Sporthal de Landing onderhoud 2017 18.655 18.886 21.960 -22.190 Exploitatie afsluiten
Onderhoud is conform MJOP 5uitgevoerd
51704 Vestzaktheater onderhoud 2017 4.202 3.071 2.533 -1.402 Exploitatie afsluiten
Instandhoudingsonderhoud is uitgevoerd
51708 Oude raadhuis onderhoud 2017 3.036 3.663 608 -1.235 Exploitatie afsluiten
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd
51709 Oude Kerktoren onderhoud 2017 8.125 2.418 8.036 -2.329 Exploitatie Niet aanpassen
Door de huisvesting van vleermuizen uit St Petrus Bandenkerk is niet al het geplande onderhoud door kunnen gaan.
71001 Renovatie kerktoren 650.000 10.565 2.200 637.235 Investering Niet aanpassen
Door aanvullend vleermuisonderzoek is omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019
?? Sloopkosten Regenboogschool 52.481 0 0 52.481 Investering Niet aanpassen
Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor de sloop van de school. De start is nog niet bekend. Onderdeel van Breugel Bruist!
71503 Renovatie carillon 38.000 0 19.314 18.686 Investering Niet aanpassen
Om praktische redenen (o.m. aanwezigheid van een bouwlift) vindt de renovatie van het carillon plaats als de restauratie van de kerktoren daadwerkelijk is gestart. Naar verwachting begint de restauratie van de kerktoren in de loop van 2017.
Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Dan wordt ook het carillon opgepakt.
Door aanvullend vleermuisonderzoek is de omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019.
71603/71806/71807 Kosten omgeving school 215.000 2.417 165.838 46.745 Investering afsluiten
Voor het project nieuwbouw Sonnewijzer is € 95.000,- geraamd voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Ook worden de werkzaamheden tegelijk uitgevoerd met onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het gaat om € 70.000,- vanuit riolering en € 50.000,- wegen. Daarmee is er een totaalbudget van € 215.000,-
?? Verbetering toegankelijkheid van de Landing 40.000 0 40.000 Investering nieuw
Het betreft uitvoering van de volgende maatregelen: Ombouw van de entreedeur naar automatische sluis; Vervangen van de bestaande deurdrangers door deurautomaten met ellenboogbediening; Bouwkundige werkzaamheden om rolstoelplaatsen op de tribune te realiseren
71801 Sporthal de Bongerd 190.000 0 0 190.000 Investering Niet aanpassen
71811 Verledden Schuttersheide 90.000 0 9.836 80.164 Investering Niet aanpassen
In het kader van verdere verduurzaming is alle straatverlichting in de gemeente omgezet naar led verlichting. De verlichting op het gemeentelijk sportpark Schuttersheide (SBC) is daarbij echter niet meegenomen. Gelet op de werkzaamheden die dit jaar plaatsvinden bij de vervanging van de kunstgrasvelden is in 2018 gestart met de vervanging van de verlichting. Afronding in 2019. Voor de vervanging van de armaturen is een krediet benodigd van € 90.000,- dit krediet leidt tot een kapitaallast van afgerond € 5.000,- per jaar.
71812 Vervanging verlichting kunstwerk omroep brabant 28.500 0 0 28.500 Investering Niet aanpassen
Naast het Pand waarin Omroep Brabant gevestigd is, staat op gemeentelijk grond een kunstwerk in de vorm van een 35 meter hoge mast met 3 poten. In het kunstwerk is een verlichtingsinstallatie  gemonteerd die al geruime tijd defect is. vervanging en tegelijkertijd verduurzaming van de installatie kost circa € 28.500,-. Werkzaamheden worden in Q1 2019 uitgevoerd.

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
71813 Aanleg krachtstroom plein Son en Breugel 22.000 0 8911 13.089 Investering niet aanpassen
In het centrum van Son is een krachtstroomaansluiting voor evenementen gerealiseerd. De voorziening is in de kerktoren geplaatst. De totale kosten inclusief montage, bemetering, kasten etc. bedragen €22.000,--. Er is een contract gesloten voor de levering van groene stroom. Van deze voorzien maakt o.a. het IJsfeest gebruik. Deze organisatie maakte in het verleden gebruik van dieselaggregaten. Definitieve financiële afwikkeling vindt in 2019 plaats

Programma 8. Zorg en Welzijn

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
51606 Braecklant-Gentiaan onderhoud 2016 15.944 784 0 15.160 Exploitatie Niet aanpassen
De discussie omtrent Braecklant is nog steeds niet definitief. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd.
51705 De Boerderij onderhoud 2018 2.650 2.336 7.015 -6.701 Exploitatie Afsluiten
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. I.v.m. storingen in cv is ketel eerder vernieuwd dan gepland.
51706 Braecklant Gentiaan onderhoud 2018 2.219 440 3.440 -1.661 Exploitatie Afsluiten
Klein onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd.
51707 MF Gebouw St Genovevastraat onderhoud 2018 16.745 1.265 3.656 11.824 Exploitatie Niet aanpassen
Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer.

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
71508 Relinen diverse projecten 750.000 484.652 8.328 257.021 Investering Niet aanpassen
Betreft ondergrondse levenduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2019 definitief worden opgeleverd.
71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 465.000 0 0 465.000 Investering Niet aanpassen
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) 785.000 0 0 785.000 Investering Niet aanpassen
Geplande werkzaamheden zijn in verband met werkzaamheden Brabant Water verplaatst naar 2020.
71702 GRP 2016 GM06 Thorbeckelaan 20.000 20.000 0 0 Investering afsluiten
Werkzaamheden aan overstortdrempel zijn uitgevoerd.
71703 GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering 50.000 24.710 3.700 21.590 Investering Niet aanpassen
Afgelopen jaar is gestart met de controle van huisaansluitingen. De werkzaamheden zijn voor 50% gereed.
71704 GRP 2016 Vervanging elektromechanische gemalen 2017 402.150 259.528 81.166 61.455 Investering afsluiten
De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. Daarnaast is een aanvullende renovatie uitgevoerd aan het gemaal Gentiaan. De werkzaamheden zijn in 2019 definitief opgeleverd.
71717 GRP 2016 GM04 Rioolverzwaring div str (Beemdstraat) 425.000 398.920 8.947 17.133 Investering afsluiten
Project is in 2017 uitgevoerd en wordt in 2019 definitief opgeleverd.
71802 GRP 2016 GM 03 Rioolverzwaring div str (Weserlaan) 175.000 0 0 175.000 Investering Niet aanpassen
In 2018 is gestart met een integraal gebiedsplan voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord. Dit plan is integraal opgesteld met andere geplande werkzaamheden en eind 2019 uitgevoerd. Krediet handhaven
71803 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2018 63.000 0 0 63.000 Investering Niet aanpassen
Werkzaamheden moeten nog worden voorbereid. Uitvoering 2019.
71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 250.000 0 0 250.000 Investering Niet aanpassen
Werkzaamheden zijn eind 2018 aanbesteed. Uitvoering 2019.
71925 Dassentunnel Lieshoutseweg 47.000 0 3.636 43.364 Investering Niet aanpassen
overige inkomensoverdrachten vd overheid -35.000 0 -34.984 -16
Werkzaamheden voor een Dassentunnel onder de Lieshoutseweg. Hiervoor is voor 75% ( € 34.984,-) subsidie toegekend vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het restant van de investering (€ 12.016,-) komt voor rekening van de gemeente via kapitaallasten na accordering van dit nieuwe krediet.

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41101.33/ Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen 84.000 69.623 0 14.337 Exploitatie Niet aanpassen
41102.14 Bijdrage reserve -84.000 -69.623 0 -14.337
Okko Schook Het project ‘actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn eind 2016 afgerond. In december 2017 is het bestemmingsplan "Bebouwde Kommen; Herziening 2017" vastgesteld. De beroepsprocedure loopt door tot in 2018.
41101.34/ 41102.15 Actualisatie bestemmingsplan buitengebied Bijdrage reserve 64.000 -64.000 61.311 -55.000 33.619 0 -30.930 9.000 Exploitatie Project verantwoorden en sluiten bij jaarrekening.
Okko Schook Het project ‘actualisatie bestemmingsplan buitengebied’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn besproken en nagenoeg afgerond. Tevens is gestart met de vereiste planMER en is het vereiste onderzoek naar gezondheid in relatie tot de agrarische sector nagenoeg afgerond. In 2017 is de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (vooroverleg provincie) resp. planMER gestart. Dit proces loopt door tot in 2018/2019.
41509 Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein 75.000 23.444 0 51.556 Exploitatie Niet aanpassen
Bijdrage reserve -75.000 -23.444 0 -51.556
Voor deze onderdelen is een apart investeringsprogramma opgesteld. Deels zal hier in voorzien worden vanuit het groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel.Een externe adviseur heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aangepast uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoering start in 2018.
41601 Omgevingswet 390.000 38.802 24370 326.828 Exploitatie Niet aanpassen
Okko Schook Bijdrage reserve -390.000 -38.802 0 -351.198
In 2016 is gewerkt, om via een aantal interne workshops, een 'Plan van Aanpak Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel' op te stellen. Dit plan van aanpak is in november 2016 vastgesteld. Het plan van aanpak geeft inzicht welke activiteiten moeten worden opgepakt om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. Het proces van de implementatie kan daarmee van start gaan (periode 2017-2030). In 2017 is gestart met het implementatieproces. Dat is in september 2017 tijdelijk on hold gezet door uitstel van de inwerkingtreding van de wet.In de loop van 2018 zal naar verwachting een herstart plaatsvinden.
41602 MFA kerkplein Son 500.000 328.997 62.221 108.782 Exploitatie Niet aanpassen
Bijdrage reserve -500.000 -328.997 -62.221 -108.782
Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren irt bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming etc.). Voor zover van toepassing zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven.
41701 Consultatie MFA centrum Son en Breugel 70.620 39.800 1.219 29.601 Exploitatie Niet aanpassen
De consultatie door KantarPublic is in 2017 opgestart en afgerond. Alleen de externe onderzoekskosten zijn ten last van het krediet gebracht. Begeleiding en communicatie zijn in het voorbereidingskrediet MFA centrum Son meegenomen.
41703 Herontwikkeling voormalige. Aldi- en Stoklandlocatie
Aldi locatie kosten 606.250 0 406.250 200.000 Exploitatie Niet aanpassen
Aldi locatie opbrengst verkopen -717.750 0 0 -717.750
stoklaandlocatie kosten 146.000 0 146.000 0 Exploitatie Niet aanpassen
stoklaandlocatie opbrengst verkopen -903.600 0 -903.600

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 31-12-2018 Realisatie t/m Realisatie 2018 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41603 Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat) 394.905 284.731 30.865 79.309 Exploitatie Niet aanpassen
Bijdrage reserve -178.956 -178.916 0 -40
Aanbestedingstraject voor ontwerp-/bouwteam is afgerond eind 2016. Ontwerp is medio 2017 vastgesteld en de sloop is eind 2017 afgerond. De nieuwbouw werkzaamheden zijn gestart op 8 januari 2018 en vorderen gestaag. De nieuwbouw zal in Q1-2019 gereed zijn.
51701 Combigebouw onderhoud 2018 21.821 21.536 19.845 -19.560 Exploitatie afsluiten
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd.
71003 Renovatie oude raadhuis 250.000 11.162 9.604 229.234 Investering Niet aanpassen
Dave Blommers De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit omtrent restauratieniveau en kredietverhoging van € 120.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Besteksfase, aanbesteding en uitvoering in 2017. In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-. Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Omgevingsvergunning is verleend. Door aanvullend vleermuisonderzoek Kerktoren is de omgevingsvergunning Kerktoren nog niet verleend. Uitvoering restauratie doorgeschoven naar 2019.
71601 Houtversnipperaar Schiesling 111.000 0 113.300 -2.300 Investering afsluiten
Aanschaf heeft plaats gevonden. Levering begin oktober 2018
71705 Tuintrekker Ferrari 13.000 0 13.114 -114 Investering afsluiten
Ter vervanging van de oude tuintrekker.
71707 Airbornestraat: sloop en nieuwbouw 2.790.954 405.948 2.444.572 -59.567 Investering niet aanpassen
Chris Spooren
71710 Airbornestraat: winkelgedeelte 785.937 55.850 767.759 -37.672 Investering niet aanpassen
Chris Spooren
71711 Airbornestraat: losse werkplekinrichting 132.201 39 42.104 90.058 Investering niet aanpassen
Chris Spooren
71708 Renovatie BKC 121.689 10.084 0 111.605 Investering Niet aanpassen
Chris Spooren
71809 Fase II: Renovatie BKC 175.000 0 64.870 110.130 Investering niet aanpassen
Chris Spooren