Uitgaven

2,22%

€ -1.186

x € 1.000
2,22% Complete

Inkomsten

0,04%

€ 21

x € 1.000
0,04% Complete

Saldo

64,76%

€ -1.164

x € 1.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Uitgaven

2,22%

€ -1.186

x € 1.000
2,22% Complete

Inkomsten

0,04%

€ 21

x € 1.000
0,04% Complete

Saldo

64,76%

€ -1.164

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard 

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Sociale kwaliteit 1. Burger voelt zich veiliger dan in 2013
B. Fysieke kwaliteit 2. Minimaal twee wijken worden gecheckt op brandveiligheid
3. Meldingen huiselijk geweld <30>
4. Controle alle risicovolle bedrijven
5. Controle van minimaal 20 bedrijven in kader van ondermijning
6. Risicobeheersing brandweer
7. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
8. Incidenten jeugdoverlast < 55>
9. Aanpak signalen en fenomeen ondermijnende criminaliteit
10. Toezicht buitengebied
11. Toezicht-handhaven Drank- en Horeca sportkantines
C. Beïnvloeding gewenst maatschappelijk gedrag 12. Burger wordt steeds meer regisseur van zijn eigen leven

Bij de kadernota heeft uw raad een amendement aangenomen om de gelden, die door de Veiligheidsregio worden teruggestort over 2016 voor een periode van 2 jaar te besteden aan de controle van bedrijven op Ekkersrijt, het buitengebied en buurtpreventie. Hiermee is gestart in 2017.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2015 - 2018 2015 -2018 18 december 2014
Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 2015-2019 N.v.t. 2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

A. Sociale kwaliteit

B. Fysieke kwaliteit

 

 

 

C. Beïnvloeding gewenst maatschappelijk gedrag

Klimaat

Er zijn in 2018 via dit programma geen maatregelen genomen die een positief effect hebben op het klimaat.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voert de taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak.
  • Het - samen met de GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2018 Primaire begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 794 794 790 4
1.2 Openbare orde en veiligheid 384 384 396 -12
Totaal Lasten 1.178 1.178 1.186 -8
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 4 4 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 8 17 -9
Totaal Baten 12 12 21 -9