Uitgaven

2,6%

€ -1.388

x € 1.000
2,6% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 158

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

68,38%

€ -1.229

x € 1.000

Programma 4. Verkeer en vervoer

Uitgaven

2,6%

€ -1.388

x € 1.000
2,6% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 158

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

68,38%

€ -1.229

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Mobiliteit: veilig, bereikbaar, leefbaar 1. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie
B. Kwalitatieve goede en duurzame openbare verlichting 2. Verledden openbare verlichting
C. Veilige wegen 3. Onderhoud/beheer verharde wegen o.b.v. CROW normen

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Mobiliteitsvisie Son en Breugel 2014-2030 13 maart 2014 N.v.t.
Beheerplan wegen 2016-2018 6 januari 2016 aan cie GZ ter kennisname aangeboden N.v.t.
Beleidsnota openbare verlichting N.v.t. 6 oktober 2016 N.v.t.
MJOP civieltechnische kunstwerken 2017-2036 N.v.t. N.v.t.

Klimaat

2. Concessies openbaar vervoer
Doelgroep: particulieren
Voor het regionale openbaar vervoer worden regionaal afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een concessie waarbij de verplichting is neergelegd dat het openbaar vervoer, conform de landelijke afspraken, volledig emissieloos is in 2025. In Zuidoost-Brabant werd voorop gelopen doordat eind 2017 43 elektrische, gelede/ harmonica HOV-bussen zijn gaan rijden. Eind 2018 is de HOV-lijn naar Ekkersrijt op zondag gaan rijden (voorheen geen bediening). Mogelijkheden op Ekkersrijt voor een goede aansluiting bij IKEA zijn in voorbereiding voor besluitvorming in 2019. Door het gebruik van elektrische bussen op Ekkersrijt heeft  het extra rijden op zondagen geen CO2-effect.

3. Slimladen
Doelgroep: particulieren
In samenwerking met de provincie worden, naast de huidige 3 openbare laadpalen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, in de periode tot 2020 ongeveer 12 extra openbare laadpalen geplaatst in de gemeente. In 2018 is 1 extra laadpaal op aanvraag van een e-rijder geplaatst. Het aantal elektrische personenauto’s (geregistreerd in Son en Breugel) is van circa 50 in 2014 gegroeid tot 115 stuks in 2018. De groei van het aantal elektrische auto's, gestimuleerd door externe ontwikkelingen, maar ook door een betere infrastructuur, leveren een besparing van ca. 138 ton/jaar op. Kanttekening hierbij is dat elektrische lease-auto’s veelal geregistreerd zijn in de gemeente waar de leasemaatschappij gevestigd is. Het daadwerkelijk aantal elektrische auto’s in Son en Breugel is dus waarschijnlijk hoger.

3.3 Verledden
Doelgroep: particulieren, projectontwikkelaars en eigen organisatie
In 2017/2018 is de gehele bestaande openbare verlichting voorzien van LED-verlichting. Aangezien de gemeente reeds 100% groene stroom gebruikt is er geen reductie van CO2, maar slechts een beperking van het stroomgebruik.
Bij gebruik van "grijze" stroom zou het effect 452 ton CO2 reductie zijn. Door gebruik van "100% groene stroom" is er geen directe reductie, maar wel een vermindering van het stroomgebruik.

 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.379 1.463 1.348 115
2.2 Parkeren 51 26 17 8
2.5 Openbaar vervoer 13 126 22 104
Totaal Lasten 1.443 1.615 1.388 227
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 55 90 158 -68
Totaal Baten 55 90 158 -68