Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.652 559
Totaal Immateriële vaste activa 1.652 559
Totaal Activa 1.652 559

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2018:

Omschrijving Balanswaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Balanswaarde 31-12-2018
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 559 1.093 0 0 0 0 1.652
Totaal 559 1.093 0 0 0 0 1.652

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2018 zijn de voorbereidingskosten voor de grex Centrum Son geactiveerd voor € 1.093.411,-. Volgens de regels van het BBV mogen voorbereidingskosten van een grondexploitatie worden geactiveerd. Sloopkosten vallen binnen de kostensoortenlijst en mogen als voorbereidingskosten voor een grex worden aangemerkt. Hierdoor is het mogelijk om indien een grex binnen vijf jaar wordt opgesteld voor de oude locatie, de kosten te activeren.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaand uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 28.041 25.339
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 6.841 6.966
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.156 1.333
Totaal Materiële vaste activa 38.038 33.638
Totaal Activa 38.038 33.638

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2018 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Boek-waarde 31-12-2018 Voor-zien-ing Balans-waarde 31-12-2018
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 1.478 0 0 0 0 0 1.478 0 1.478
Woonruimten 969 0 0 4 0 0 965 88 877
Bedrijfsgebouwen 16.522 3.347 0 605 0 16 19.249 0 19.249
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 42 0 0 3 0 0 38 0 38
Vervoermiddelen 165 13 0 46 0 0 133 0 133
Machines, apparaten en installaties 735 243 0 5 0 0 972 0 972
Overige materiele vaste activa 5.428 61 0 195 0 0 5.417 123 5.294
Totaal Investeringen met economisch nut 25.339 3.664 0 858 0 16 28.252 211 28.041
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.966 8 0 133 0 0 6.841 0 6.841
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.966 8 0 133 0 0 6.841 0 6.841
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.333 1.857 0 0 35 0 3.156 0 3.156
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.333 1.857 0 0 35 0 3.156 0 3.156
Totaal 33.638 5.530 0 991 35 16 38.249 211 38.038

Investeringen met economisch nut
Woonruimten
In 2018 is er een voorziening gevormd voor de aankoop van de Torenstraat 5. Deze voorziening is gevormd omdat dit pand te hoog is gewaardeerd.

Bedrijfsgebouwen
In 2018 hebben investeringen plaatsgevonden voor nieuwbouw en renovatie van het gemeentehuis, kerktoren en scholen.

Vervoermiddelen
In 2018 is er geïnvesteerd in een tuintrekker Ferrari.

Machines, apparaten en installaties
Dit jaar is er geïnvesteerd in een houtversnipperaar, plaatsen van fietsnieten, rioolverzwaring Beemdstraat en het controleren en repareren van drukriolering en het vervangen van elektromechanische gemalen.

Overige materiële vaste activa
In 2018 hebben investeringen plaatsgevonden voor de losse werkplekinrichting van het gemeentehuis en voor de renovatie van het carillon.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben investeringen plaatsgevonden voor het relinen van diverse projecten

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2018 zijn er investeringen geweest in het verledden van de openbare verlichting, slowlane Ekkersrijt en in het reconstrueren van diverse wegen.

Financiele vaste activa

De financiële vaste activa bestaande uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 70 70
Leningen aan: overige verbonden partijen 87 104
Overige langlopende leningen 1.153 923
Totaal Financiële vaste activa 1.309 1.097
Totaal Activa 1.309 1.097

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2018 In-ves-teringen Des-inves-teringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Afwaar-dering Boek-waarde 31-12-2018 Voor-ziening Balans-waarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
Leningen aan:
- Overige verbonden partijen 104 0 0 0 17 0 0 87 0 87
Overige langlopende leningen 923 421 0 0 103 0 0 1.445 292 1.153
Totaal 1.097 421 0 0 121 0 0 1.601 292 1.309

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Betreft gelden waar een aandelenbezit tegenover staat. Betreft voor onze gemeente de BNG en waterleidingmaatschappij (voorheen) Oost-Brabant. Tegenover deze kapitaalverstrekking staan dividenduitkeringen.

Leningen aan overige verbonden partijen
Dit betreft de lening aan het SBBE.

Overige langlopende leningen
Dit betreft leningen die verstrekt zijn aan sportverenigingen en begraafplaatsen Wolfswinkel. Zowel rente als aflossing over de verstrekte geldleningen wordt bij alle leningen ontvangen. Er is een voorziening Wolfswinkel gevormd ten behoeve van de renteloze achtergestelde lening van € 204.201,- die in 2000 beschikbaar is gesteld aan de Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel voor het rendabel exploiteren van de begraafplaats incl. mortuarium. Tevens is er een geldlening verstrekt aan stichting ijsfeest en ook hier staat een voorziening tegenover.
Conform de vereisten van het BBV is de voorziening op de balans in mindering gebracht op de overige langlopende geldleningen.

Tevens staat hier opgenomen het HNG-depot. Tegenover dit depot is een reserve opgenomen met een gelijke waarde waarvan jaarlijks t/m 2020 € 91.124,- vrijvalt ten gunste van de begroting. De verantwoording van het HNG-depot is conform BBV.

De gemeente heeft € 211.356,- gestort bij het SVn ten behoeve van de startersleningen. Verder zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject.

Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Balans- Vermeer- Vermin- Balans-
waarde dering dering waarde
31-12-2017 31-12-2018
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 17.089 2.815 -12.970 6.934
Gereed product en handelsgoederen 6 -3 3
Totaal 17.095 2.815 -12.973 6.937
Voorziening verlies grex -1.671 -216 -1.887
Saldo (totaal minus voorziening) 15.424 2.815 -13.189 5.049

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2018 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- Vermeer- Vermin- Winst- Boek- Voorziening Balans-
waarde deringen deringen uitname waarde dekking waarde
01-01-2018 31-12-2018 verliessaldi 31-12-2018
Sonnius Park 15.992 1.119 12.611 -1.223 5.723 5.723
Complex Ekkersrijt 977 361 359 979 550 429
Complex Breugel Bruist 119 113 - 232 1.337 -1.105
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 17.089 1.593 12.970 -1.223 6.934 1.887 5.049
Omschrijving complex Boekwaarde Geraamde Geraamde nog Geraamd eind- Geraamd eind-
31-12-2018 nog te maken te realiseren resultaat (nominale resultaat (contante
kosten opbrengsten waarde) waarde)
Sonnius Park -61.712 8.291.821 12.603.612 -4.373.503 -4.040.441
Complex Ekkersrijt 978.529 330.584 1.014.600 294.513 288.739
Complex Breugel Bruist 232.434 2.195.973 981.338 1.447.069 1.336.868
Totaal 1.149.251 10.818.378 14.599.550 -2.631.921 -2.414.834

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boek- waarde 31-12-2018 Voorziening oninbaarheid Balans- waarde 31-12-2018 Balans- waarde 1-1-2018
Vorderingen op openbare lichamen 3.118 0 3.118 2.380
Rekening-courantverhouding met het rijk 2.604 0 2.604 2.090
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen -210 0 -210 0
Overige vorderingen 4.150 79 4.229 2.924
Totaal 9.662 79 9.741 7.394

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 369
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 109 123 186 150
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 260 246 183 219
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 49.260
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 49.260
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 369
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 9.822 11.192 17.131 13.814
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 109 123 186 150

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 1 1
Banksaldi 1 457
Totaal Liquide middelen 2 459
Totaal Activa 2 459

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 1.049 879
Totaal Overlopende activa 1.049 879
Totaal Activa 1.049 879

Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 13.709 10.571
Bestemmingsreserve 24.804 25.501
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.798 3.596
Totaal Eigen vermogen 40.311 39.667
Totaal Passiva 40.311 39.667

Voorzieningen

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen’. De voorzieningen bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen 3.933 3.986
Totaal Voorzieningen. 3.933 3.986
Totaal Passiva 3.933 3.986

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2.580 5.290
Waarborgsommen 12 12
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 2.592 5.302
Totaal Passiva 2.592 5.302

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 95.922,91

Onderhandse leningen van : Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 4.000 3.000
Banksaldi. 411 0
Overige schulden 3.410 4.256
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.821 7.256
Totaal Passiva 7.821 7.256

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 1.140 2.181
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.043 1.057
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 0 0
Totaal Overlopende passiva 2.183 3.238
Totaal Passiva 2.183 3.238

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie.

Omschrijving Stand 1-1-2018 Vooruitontvangsten Lasten Stand 31-12-2018
Subsidie Rijkswaterstaat VANG-HHA (overige Nederlandse overheidslichamen) 44 30 44 30
Subsidie Slowlane Brainport Avenue (overige Nederlandse overheidslichamen) 1.013 0 0 1.013
Totaal 1.057 30 44 1.043