Uitgaven

1,32%

€ -701

x € 1.000
1,32% Complete

Inkomsten

0,58%

€ 320

x € 1.000
0,58% Complete

Saldo

21,22%

€ -381

x € 1.000

Programma 2. Publieke dienstverlening

Uitgaven

1,32%

€ -701

x € 1.000
1,32% Complete

Inkomsten

0,58%

€ 320

x € 1.000
0,58% Complete

Saldo

21,22%

€ -381

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Operationele doelstellingen
A. Klant centraal 1. Inspelen op ontwikkelingen zoals digitalisering en behoefte aan directe informatie
B. Iedereen moet kunnen meedoen 2. Versterking sociaal maatschappelijke initiatieven
3. Versterken van de organisatie van de eigen kracht van de leefomgeving en de burger
C. Tevreden klanten 4. Dienstverlening via cmd, publieksbalie, internet, telefoon, post vanuit één-loketgedachte
5. Dienstverlening met hoge kwaliteit en gericht op maatschappelijk effect
6. Verdere ontwikkeling dienstverlening (implementatie digitaal systeem burgerzaken)

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 21 juni 2012 N.v.t.
Visie op dienstverlening 2014-2018 Commissie AZ 14 januari 2015 N.v.t.
Programmaplan Betere Dienstverlening en bedrijfsvoering 2018 en verder n.v.t. Dit plan wordt wel regelmatig genoemd in andere notities.

Wat hebben we ervoor gedaan?

A. Klant centraal

B. Iedereen moet kunnen meedoen

C. Tevreden klanten

Klimaat

Digitalisering dienstverlening
In 2018 is sprake van een daling van het aantal baliebezoeken in het gemeentehuis. Ook stijgt het aantal web-bezoeken in 2018. De verwachting is dat deze aantallen tot nu toe niet of nauwelijks bijdragen aan een daling van de CO2-uitstoot.

2.5 Gemeentelijke gebouwen
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor CO2-reductie bij het gemeentelijk vastgoed. Dit wordt vertaald in een plan van aanpak en de MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP). In 2018 zijn in afwachting van dit plan van aanpak en de MOP geen verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd. Daarnaast is en wordt er strategisch nagedacht over het beoogde doel van het vastgoed, zodat er alleen doelmatige investeringen worden gedaan in ons vastgoed. De nieuwbouw van het gemeentehuis wordt klimaatneutraal opgeleverd in 2019.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei geeft uitvoering aan de dienstverlening van onze inwoners en zorgt voor de ontwikkeling van de dienstverlening.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.2 Burgerzaken 691 721 701 20
Totaal Lasten 691 721 701 20
Baten
0.2 Burgerzaken 180 180 320 -140
Totaal Baten 180 180 320 -140