Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

05. Iedereen moet kunnen participeren

05. Iedereen moet kunnen participeren

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Dit Verdrag is in 2016 door Nederland geratificeerd en geeft de (lokale) overheid de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die (geleidelijk) toewerken naar een inclusieve samenleving. Naar aanleiding hiervan is in 2016 en 2017 geïnventariseerd in hoeverre de gemeente Son en Breugel voldoet aan de eisen die het VN-verdrag stelt. Onderwerpen of punten die nog niet in lijn zijn met het VN-verdrag worden de komende tijd actief opgepakt. Van de drie voorgenomen projecten voor het realiseren van gebouwen met een publieke functie (Mfa, nieue gemeentehuis en Breugel Bruist!) is alleen het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis ontwikkeld. De nieuwbouw voldoet aan de ITS standaard. Daarnaast zijn met het CG Platform knelpunten in de openbare ruimte geïnventariseerd en aangepakt. 

Vergunninghouders/ Stichting Vluchtelingenwerk.

Nieuwe statushouders werden begeleid door de Stichting Vluchtelingenwerk, waarbij ons doel is om deze nieuwkomers zo snel mogelijk te laten integreren en deel te laten nemen aan reguliere activiteiten. Voor complexe financiële en juridische problemen is een beroep gedaan op het sociaalraadsliedenwerk.

Omdat er van rijkswegen steeds meer eisen gesteld worden aan de huisvesting, registratie en begeleiding van vergunninghouders heeft het bestuur van Stichting Vluchtelingenwerk besloten om de registratie en de begeleiding onder te brengen bij een professionele organisatie (LEV-groep). De coördinator was al ondergebracht bij de LEV-groep.

Verder hebben we  uitvoering gegeven aan het plan van aanpak vergunninghouders; het voortzetten van de POP gesprekken, de samenwerking met Nuenen en de WSD. Vanuit de LEV-groep worden er steeds meer activiteiten georganiseerd met en voor vergunninghouders in combinatie met andere bewoners uit het dorp.

Lokaal gezondheidsbeleid volwassenen

De gegevens uit de gezondheidsmonitors leverden belangrijke input voor het gezondheidsbeleid, niet alleen voor jeugdigen maar ook voor volwassenen en senioren. Om gezond gedrag onder de aandacht te brengen en te stimuleren zijn in 2018 onder andere de volgende projecten uitgevoerd: Ikpas, Stoptober, Max Vitaal, Wandelfit. Daarnaast zijn voor vergunninghouders fietslessen georganiseerd en specifiek voor vrouwelijke vergunninghouders ook zwemlessen.

Daarnaast hebben we in 2018 aanzetten gegeven voor de kennissessies over de Omgevingswet en zijn adviezen gegeven voor een gezonde omgeving in het Sonniuspark.

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Inwoners die niet geheel zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer (65+)

11%

5%

 

     

Inwoners die niet de dingen kunnen doen die ze zouden willen doen (19-64 jaar)

8%

7%

 

     

Inwoners die niet de dingen kunnen doen die ze zouden willen doen (65+)

16%

16%