Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

09. Bijdragen leveren aan en uitvoering geven aan rijks-, provinciale- en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen

09. Bijdragen leveren aan en uitvoering geven aan rijks-, provinciale- en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen

Het gaat met betrekking tot het Rijk om bijdragen in het kader van wetgeving, Omgevingswet (en landelijke omgevingsvisie).

Op provinciaal niveau zijn bijdragen geleverd in het kader van de "Structuurvisie Provincie Noord Brabant", de "Verordening Ruimte 2014", de provinciale omgevingsvisie en deelname aan het RRO (Regionaal Ruimtelijk Overleg, in 2018 getransformeerd naar de Ontwikkeldagen).

Binnen de Stedelijke Regio Eindhoven (SGE) en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) wordt binnen de nieuwe structuur uitvoering gegeven aan de nieuwe overleg- en werkstructuur Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Wonen, Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Ruimte, Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Transitie Landelijk Gebied. Voor de overlegstructuren en uitvoering van de werkprogramma's zijn wij bestuurlijk en ambtelijk betrokken in het bijwonen van vergaderingen. Ten behoeve van de bestuurlijke overleggen zijn adviezen en memo's voorbereid. Naast deze reguliere werkzaamheden en overleggen is vanuit het taakveld Wonen in 2018 een extra bijdrage geleverd in de werkgroep 'Visie op Wonen SGE'. Afronding vindt plaats in 2019.