Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Duurzaamheid

01. Duurzaamheid

Om de burger en de gemeenschap bewust te maken van hun impact op de leefomgeving en te zorgen dat ze hiernaar gaan handelen, is een behoorlijke inspanning nodig. Om die reden hebben we voor gekozen om strategische doelen op te stellen op basis van The Natural Step-methode, waarbij de duurzaamheidsdoelen gekoppeld worden met andere thema’s  waar wij als gemeente en gemeenschap mee bezig zijn. Door duurzaamheid te verbreden wordt het onderdeel van bijna alle programma’s binnen de begroting. Daarom is bij alle programma’s binnen de begroting een paragraaf klimaatbegroting opgenomen waarin staat aangegeven welke concrete acties we ondernemen per (strategische) doelstelling. Daarbij staat aangegeven wat het effect is van de maatregel, waarbij waar mogelijk is aangegeven wat de CO2 reductie is.

 

1.1 Klimaat. Dit komt met name terug in de programma’s 9 en 10

 

1.2 Fysieke leefomgeving. Dit komt met name terug in de programma’s 6, 9, 10

 

1.3 Mobiliteit. Dit komt met name terug in Programma 4 en 9.

 

1.4 Circulaire Economie. Dit komt met name terug in programma 9. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalinzameling van huishoudelijk afval. Deze taal wordt grotendeels uitgevoerd door Baetsen, waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten om in 2020 de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 5%.

 

1.5 Sociale leefomgeving. Dit komt met name terug in programma 3, 5, 7, 8, 10 en 11.

Onder dit thema vallen ook een aantal wettelijke taken in het kader van duurzaamheid. De zogenoemde VTH taken (Vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven die onder de Wet milieubeheer/Wabo vallen) en het adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen over bodem, lucht, geluid en externe veiligheid. Deze taken worden grotendeels door de ODZOB uitgevoerd.