Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat

07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat

Vanuit de gedachte 1 leefeenheid, 1 plan, 1 casusverantwoordelijke worden casussen in het CMD opgepakt. Hierbij kijken we, voordat wij dure specialistische zorg (2e lijns) inzetten, eerst samen met betrokkenen naar wat iemand zelf kan en wat het netwerk, vrijwilligers en professionele lokale zorg (0de- en 1e lijnszorg) kunnen betekenen. Vanuit Persoonlijk en Dichtbij en vanuit het kader Sociaal Domein is dit ons uitgangspunt. 

Het CMD blijft voortdurend in ontwikkeling en is bezig de lijnen met vindplekken als onderwijs, huisartsen, opvang verder te verstevigen. Deze versterkte band heeft ertoe geleid dat inwoners het CMD steeds beter kunnen vinden en er hierdoor een stijging heeft plaatsgevonden in lichte en zware casuïstiek bij jeugd en WMO. Daarnaast is er ook een stijging in de multiproblem casusregie zaken, waar meerdere professionals bij zijn betrokken.

In 2018 hebben we een regeling vastgesteld voor een financiële compensatie voor inwoners met hoge zorgkosten. Het betreft inwoners die op grond van de Wmo een eigen bijdrage betalen en inwoners die minimaal drie aangesloten jaren het maximaal eigen risico vanuit de Zorgverzekeringswet hebben betaald. Voor beide groepen wordt er wel een inkomensgrens gehanteerd. Die varieert, afhankelijk van  leeftijd en gezinssamenstelling, van 130% tot 150% van de geldende bijstandsnorm of AOW-norm. De regeling heeft betrekking op zowel 2017 als 2018 en wordt begin 2019 uitgevoerd. 

In 2017 is gestart met een algemene voorziening voor was- en strijkservice voor mensen met een indicatie voor huishoudelijke hulp. Het betrof een samenwerking tussen MeedoenWerkt/SWZ Zonhove, WSD en de gemeente. Gelet op de administratieve aanpassingen, de beschikbaarheid van een betaalbare locatie en het beperkte aantal Wmo-cliënten  dat er gebruik van maakte, is door partijen in goed overleg besloten in 2018 te stoppen met de pilot in de huidige vorm. 

De voorgenomen samenwerking met huisartsen, zorgtrajectbegeleiders en zorgverzekeraars voor de intensieve zorg in de thuissituatie voor met name ouderen is in 2018 nog niet tot stand gekomen. 

In 2018 zijn ook de nieuwe contracten met aanbieders van jeugdzorg en Wmo begeleiding ingegaan. Er zijn wat aanloopproblemen geweest in de communicatie tussen zorgaanbieders, CAK en CMD, waardoor pas na een aantal maanden de eigen bijdrage is geïnd. Het CMD heeft de cliënten hierover geïnformeerd.

In 2018 hebben we de keuze gemaakt om als 4 inkooporganisaties Jeugdzorg en Wmo begeleiding in Brabant Zuidoost uit elkaar te gaan. De reden hiervoor is zowel inhoudelijke verschillen, als de omvang van de samenwerking (te grote regio, met teveel gemeenten). De Dommelvallei+ gemeenten, waartoe wij behoren, hebben ervoor gekozen om samen met de Peel gemeenten en Helmond de samenwerking op het gebied van inkoop Jeugdzorg (en in een later stadium ook Wmo begeleiding) en het daartoe behorende beleid te verkennen. Dit heeft als werktitel PeelHelDom. Eindhoven gaat met 10 omliggende gemeenten zelfstandig en los van PeelHelDom verder.

 

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Gebruikers van CMD die ontevreden zijn over de deskundigheid medewerker

22%

10%

 10%

     

Gebruikers van CMD die de kwaliteit van de ondersteuning als niet goed ervaren

15%

6%

 6%

     

Gebruikers van CMD die vinden dat de ondersteuning niet past bij de behoefte

9%

4%

 4%

     

Deze cijfers worden jaarlijks gemeten.