Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Onderhoud/beheer verharde wegen o.b.v CROW-normen

03. Onderhoud/beheer verharde wegen o.b.v CROW-normen

Elke twee jaar worden alle wegen (inclusief industrieterrein Ekkersrijt) visueel geïnspecteerd. Op basis van deze inventarisatie wordt een beheerplanning opgesteld en daarvan wordt het onderhoudsbudget afgeleid. Uitgangspunt hierbij is dat de verhardingen minimaal voldoen aan de C-norm zoals vastgelegd in de CROW-systematiek (Centrum voor onderzoek en regelgeving in de grond,-weg- en waterbouw en verkeerstechniek).
Voor de periode 2018 – 2021 is € 70.000,- per jaar extra onderhoudsbudget beschikbaar gesteld om de onderhoudsstaat van de gemeentelijke trottoirs via een groeipad van C  naar B niveau te brengen.
In het voorjaar van 2017 zijn de visuele weginspecties uitgevoerd. Op basis van de inspecties is een planning gemaakt voor onderhoudswerkzaamheden.

Gesloten verharding
Op basis van onze huidige planning is in 2018 groot onderhoud uitgevoerd aan de wegen: Potjesberg, Geuzenberg, Fonteinberg, Muizenberg, Vogezenlaan, Alpenlaan, Karpatenlaan, Oerallaan, Parelmoervlinderlaan, Spanvlinderlaan, Argusvlinderlaan, Heivlinderlaan, Satijnvlinderlaan, Maanvlinderlaan,  Lieshoutseweg, Boslaan, Hoberglaan en Kanaaldijk-Noord.

Elementenverharding
Op basis van de huidige  planning is in 2018 groot onderhoud gepleegd aan de Europalaan (trottoirs) en de Ruysdaelstraat in Son. Daarnaast is op diverse locaties onderhoud aan verhardingen gepleegd.
Afgelopen jaar is er een overschrijding van circa € 50.000,- aan kosten geweest. De overschrijding is tijdig gesignaleerd en kan worden gedekt uit de egalisatiereserve wegen.

Gladheidbestrijding
In het 3e kwartaal van 2017 is er een aanbesteding gehouden voor de gladheidbestrijding in de gemeente voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van 1 jaar verlenging. Hiermee wordt voldaan aan de Europese aanbestedingsregels. De financiële consequenties hiervan zijn meegenomen in de 1e Berap van 2018. De uitgangspunten voor de gladheidbestrijding zijn onveranderd gebleven.

Civieltechnische kunstwerken
Aan de hand van een technisch onderzoek van de bruggen is er een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld. De financiële consequenties hiervan dienen als leidraad voor het bepalen van onderhoudsbudgetten voor de komende jaren. Voor de bruggen in de Planetenlaan en de Dommelpas is in 2018 een projectplan opgesteld om in 2019 tot verbetermaatregelen te komen.