Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Leesbare Planning & control documenten

01. Leesbare Planning & control documenten

Het jaar 2018 was een verkiezingsjaar.

Het zittende college besloot al voor de verkiezingen dat de kadernota een beleidsarm document moest worden. Daarmee werd de initiële besluitvorming rondom de begroting verplaatst van het voorjaar naar de begroting in het najaar.
De onderhandelingen over een nieuwe coalitie namen geruime tijd in beslag, wat ook zijn uitwerking had op het opstellen van de begroting 2019. De behandeling van de begroting 2019 heeft plaatsgevonden in alle commissies en vaststelling heeft plaatsgevonden op 8 november 2018.

Ook hebben we dit jaar twee tussentijdse rapportages opgesteld. 

Daarnaast is de jaarrekening 2017 opgesteld. De jaarrekening gaf een positief saldo. Dit saldo werd extra beïnvloed door nieuwe regels rondom de winstneming bij de grondexploitaties.

Zowel de begroting 2019 als de jaarrekening 2017 zijn digitaal gepubliceerd.

In 2018 hebben we in het kader van de planning en controlcyclus de navolgende documenten aan de raad voorgelegd:

  • Op 5 juli 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld.
  • Op 5 juli 2018 is de eerste bestuursrapportage 2018 vastgesteld.
  • In diezelfde vergadering werd ook kennisgenomen van de kadernota 2018 – 2022 en alleen het onderdeel financiële uitgangspunten vastgesteld.
  • De programmabegroting 2019 – 2022 is in de vergadering van 8 november 2018 vastgesteld.
  • In de raadsvergadering van 20 december 2018 is de tweede bestuursrapportage 2018 vastgesteld.