Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

10. Intensiveren samenwerking in de regio op 3 niveaus

10. Intensiveren samenwerking in de regio op 3 niveaus

In 2018 is wederom prioriteit gegeven aan de regionale samenwerking. Dit wordt versterkt door de visie op de bestuurlijke toekomst. De regionale samenwerking valt onder te verdelen in 3 niveaus: op het niveau van Zuidoost Brabant, op het niveau van het Stedelijk Gebied Eindhoven en op het niveau van Dienst Dommelvallei.

  1. Op het vlak van Zuidoost Brabant zijn diverse organisaties actief waarin alle 21 gemeenten in deze regio participeren. Dit zijn de GGD, de Veiligheidsregio (VRBZO), de omgevingsdienst (ODZOB) en de Metropoolregio (MRE). De eerste drie samenwerkingsverbanden betreffen sectorale beleidsvelden en zullen, indien nodig, in het desbetreffende programma aan bod komen. De Metropoolregio heeft een meer algemeen bestuurlijke taak en valt inhoudelijk onder dit programma. In 2018 is een doorontwikkelingsproces worden gestart. Zowel college als raad zijn intensief betrokken bij het proces om te komen tot een nieuw Samenwerkingsakkoord. Er heeft in september 2018 onder meer een 'lokaal gesprek' plaatsgevonden hierover. In december 2018 is het conceptakkoord vastgesteld en aan de gemeenten voorgelegd voor zienswijzen. 
  2. In het stedelijk gebied (SGE) werken Eindhoven, Helmond en de randgemeenten samen op het terrein van wonen, economie, voorzieningen & evenementen en ruimte. 2018 is het eerste volle jaar dat met de nieuwe samenwerkingsagenda is gestart. In 2018 zijn echter ook veel nieuwe portefeuillehouders gestart, mede vanwege de verkiezingen in maart.

    Dit leidde tot veel nieuwe kennismakingen; zowel binnen de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven als met samenwerkingsagenda. Wel zijn in de portefeuillehoudersoverleggen de opdrachten onder de bestuurders verdeeld.

  3. Vanaf 2014 worden vele gemeentelijke taken uitgevoerd door de dienst Dommelvallei: personeel en organisatie, informatisering en automatisering, archief, financiën, control voor de drie gemeenten en dienstverlening en sociale zaken voor de twee gemeenten Nuenen en Son en Breugel. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en ook de kaderstelling binnen de planning en control cyclus. We hebben afgelopen jaar de ontwikkeling van Dienst Dommelvallei intensief gevolgd. De aansturing en de monitoring is op drie niveaus gebeurd: strategisch, tactisch en operationeel. De samenwerking is reeds eerder geëvalueerd, er zijn in 2018 wel verkennende gesprekken gevoerd, maar vooralsnog zijn er geen stappen ondernomen voor verdere doorontwikkeling of intensivering van de samenwerking. Dit is namelijk afhankelijk van de bestuurlijke toekomst van Nuenen en de besluiten die dientengevolge worden genomen.