Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

02. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan hebben we het doel gesteld om invulling te geven aan de hemelwaterzorgplicht. Deze zorgplicht bestaat uit:

  • Zorgen voor doelmatige inzameling van het hemelwater;
  • Zorgen voor doelmatige verwerking van het ingezameld hemelwater.

Daar waar kansen liggen bij de aanleg van straten en pleinen en bij nieuwbouw- en inbreidingsplannen schenken we hieraan aandacht.

 

Op 6 oktober 2016 is het nieuwe VGRP 2016-2022 vastgesteld in de gemeenteraad. Overeenkomstig het collegeprogramma is in dit plan ook een paraaf  opgenomen over MEER (Maatschappelijk; Economisch; Ecologisch en Ruimte). Ook wordt in het VGRP een visie neergelegd over de gevolgen van klimaatveranderingen en welke stappen hiertegen worden ondernomen.

Uitvoeringsprogramma Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP)

Aan de hand van het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan hebben we een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de onderhoud- en vervangingsmaatregelen in periode 2016 – 2022. Tevens wordt hierbij een kostenstaat opgemaakt voor de te nemen maatregelen. Aan de hand hiervan zal een rioolheffing worden vastgesteld.

Verbeteringsmaatregelen

In 2018 was een rioolverzwaring gepland in wijk de Gentiaan (Eemshof en Weserlaan). Tevens was in de kadernota voorgesteld om de bergingssloot van de Gentiaan te baggeren (inclusief vervangen beschoeiing). We hebben bekeken of deze werkzaamheden gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. In 2018 is een omgevingsvisie met een schetsontwerp opgesteld.

In 2017 is de subsidieverordening "afkoppelen hemelwater" vastgesteld. Hierin zijn middelen opgenomen om inwoners te motiveren om het regenwater van hun perceel op te vangen en te infiltreren. In samenwerking met inwoners (burgerparticipatie) is ook in 2018 bekeken hoe regenwater opgevangen kan worden op particuliere terreinen.

Onderhoud en beheer gemeentelijke rioleringsstelsel

In  2018 is het rioolstelsel in de wijk Gentiaan gereinigd en geïnspecteerd. De rioolinspecties zijn beoordeeld. Op basis van de beoordeling zijn onderhoudsmaatregelen bepaald.

In het kader van het gemeentelijk rioleringsplan is in 2018 de elektromechanische installatie van het gemaal Gentiaanlaan vervangen.