Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Afronden herziening bestemmingsplannen

03. Afronden herziening bestemmingsplannen

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen uit het rijks- en provinciaal beleid, de doorwerking van  bepalingen uit de Structuurvisie Mobiliteit en Ruimte (Rijksbeleid), Erfgoedwet (cultuurhistorische regelingen), bepalingen uit de Structuurvisie provincie Noord-Brabant en de Verordening Ruimte 2014 (provinciaal beleid), dienen de vigerende bestemmingsplannen tijdig te worden herzien.

In 2016 is gestart met de herziening van de vigerende bestemmingsplannen. Het bestemmingsplannen "Bebouwde Kommen; Herziening 2017" is in maart onherroepelijk geworden. Tegen het bestemmingsplan "Ekkersrijt; Herziening 2017" is beroep aangetekend. Uitspraak volgt in 2019. Het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied; Herziening 2017" is medio 2018 in procedure gebracht. Vaststelling en beroepsprocedure volgen in 2019.

In 2018 is naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State (RvS) gestart met de reparatie van de bestemming "Wonen - Boswonen". De RvS vond dat percelen met deze bestemming zonder meer gesplitst konden worden met een mogelijkheid (rechtstreeks) om hier meerdere woningen te realiseren. In het nieuwe bestemmingsplan "Bebouwde kom; herziening 2019" zal juridisch helder worden geregeld dat op een perceel maar één woning kan worden gerealiseerd. In dat kader hebben we onderzocht hoe de 'voorzienbaarheid' juridisch te regelen, zodat planschades kunnen worden voorkomen.

Voor de verankering van het erfgoedbeleid in al onze bestemmingsplannen zijn we in de 2e helft van 2018 gestart met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan "Cultureel Erfgoed". Naar verwachting komt dit bestemmingsplan medio 2019 in procedure. 

Waar de gemeente initiatiefnemer is, dragen we zelf deze kosten (ten laste van de projectexploitatie). Waar anderen initiatiefnemer zijn, hebben we de kosten via het kostenverhaal, legesverordening en anterieure overeenkomsten, verhaald bij de initiatiefnemer.

In 2018 hebben werkzaamheden plaatsgevonden om bestemmingsplannen af te stemmen op gerechtelijke uitspraken. Daarnaast zijn onderzoeken verricht, heeft inhuur van externe expertise plaatsvonden, zijn extern werkzaamheden uitgevoerd (opstellen ruimtelijke toelichtingen, planregels, digitale verbeeldingen, planologisch stedenbouwkundige studies) en zijn kosten voor ‘second opinions' en proces- en gerechtskosten en dergelijke betaald.