Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

08. Vorm geven, planvoorbereiding, planprocedures diverse ontwikkelingslocaties

08. Vorm geven, planvoorbereiding, planprocedures diverse ontwikkelingslocaties

Overeenkomstig de resultaten van het project “Ontwikkelingslocaties Son en Breugel” (olSB) hebben we in 2018 het werk m.b.t. reeds lopende ontwikkelingslocaties  voortgezet. Na maart 2018 hebben we, in afwachting van de gesprekken met de gemeenteraad over een nieuwe procesgang, rol en moment van inbreng door de gemeenteraad (in de vorm van nieuwe kaders), de werkzaamheden aan nieuwe ontwikkelingslocaties stilgelegd. Het doel was om in samenspraak met de raad te komen tot nieuwe kaders. De nieuwe kaders hebben betrekking op een nieuwe procesgang voor de ontwikkelingslocaties (zoeken naar een eerder moment van betrokken zijn), de rol van de raad en de mogelijke invulling van de ontwikkelingslocaties naar eventuele doelgroepen, woonprogramma's (typologie, prijscategorie) enzovoort. In 2018 hebben daarover diverse overleggen plaatsgevonden. We verwachten dat de nieuwe kaderstelling medio 2019 kan worden afgerond. 

Monitoring van de ontwikkelingen van de diverse ontwikkelingslocaties vindt plaats in de Stuurgroep olSB’. We hebben de commissie grondgebiedzaken aan de hand van voortgangsrapportages periodiek over deze ontwikkelingen bijgepraat. In de 2e helft van 2018 zijn nieuwe procesafspraken gemaakt, om de commissie te informeren en consulteren over de individuele locaties. 

Na de voorbereidingen, de ruimtelijk planologische visie, de contractvorming en afronding van onderzoeken volgt de procedure van het bestemmingsplan als basis voor de verdere realisatie. De werkzaamheden, organisatie en integratie vinden in hoofdzaak in eigen beheer plaats. Daar waar het initiatieven van derden zijn, zijn de kosten in het kader van het ‘kostenverhaal’ bij deze initiatiefnemer verhaald. In de gevallen dat we zelf initiatiefnemer zijn, zijn de kosten voor eigen rekening. Deze kosten worden geraamd in het projectplan en worden met de betreffende exploitatie verrekend.