Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Uitvoering geven aan de "Woonvisie Son en Breugel" en monitoren woningbouwinitiatieven aan het "Woningbouwprogramma 2016/2020-2030"

02. Uitvoering geven aan de "Woonvisie Son en Breugel" en monitoren woningbouwinitiatieven aan het  "Woningbouwprogramma 2016/2020-2030"

In regionaal verband is wonen vanaf 2018 alleen nog een taakveld binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Wij zijn hier bestuurlijk en ambtelijk nauwgezet en in grote frequentie betrokken in werkgroepen en projectgroepen. Als vervolg op het in 2017 vastgestelde 'Afsprakenkader wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven' is in 2018 gestart met de "Visie op Wonen SGE". In het interactieve proces hebben ook de gemeenteraden hun inbreng kunnen leveren. Deze visie vormt de opmaat voor een nieuw regionaal woningbouwprogramma 'als ware wij één gemeente'. Daarbij zijn realisme en elkaar versterken vanuit elkaars kracht belangrijke uitgangspunten (vaststelling betrokken gemeenteraden voorzien 2019). Tevens is verdere uitwerking gegeven aan de majeure projecten (grote uitleggebieden), het transparant woningaanbod, regionale urgentieregeling, regionaal woningmarktonderzoek, onderzoek kernvoorraad enzovoort.

 

Woningbouwprogramma Son en Breugel 2015/2020-2030

Dit woningbouwprogramma is een aanvulling op de reeds vastgestelde woonvisie. De ontwikkelingen in wet- en regelgeving en herziene kaders vanuit de regio zijn gevolgd. Dit om de te volgen koers voor onze woningbouwprogrammering vanuit onze eigen ambities (Toekomstvisie, Structuurvisie en Woonvisie) te monitoren en eventueel bij te stellen. In 2018 hebben we voor de woningbouwprogrammering op de verschillende ontwikkelingslocaties de route, zoals beschreven in het nieuwe woningbouwprogramma, waar mogelijk gevolgd. Dit betekent dat we de bouwopgave in relatie tot de woonbehoefte van de diverse woonconsumenten / doelgroepen concreter vorm hebben gegeven.

 

Prestatieafspraken

Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet zijn in 2017 “prestatieafspraken nieuwe stijl” gemaakt met  Woonstichting ‘thuis en Woonbedrijf. Ook de huurdersvertegenwoordigers van beide corporaties zijn hierbij betrokken. In 2018 heeft dit na een zgn. 'bod' van beide corporaties op de gemeentelijke woonvisie/ woningbouwprogramma, via een vaste jaarlijkse wettelijke cyclus, tot concept prestatieafspraken (update 2019-2020) geleid, waarbij de gemeente meer “in control” is. De raad is hierover in september geïnformeerd door middel van een aparte bijeenkomst over (de voortgang van) de uitvoering van de prestatieafspraken en actuele thema's die hieraan raken. Tevens worden de mogelijkheden verkend om dit op (sub)regionaal niveau te doen, dan wel met gemeenten (belanghouders) waarbij 'thuis en Woonbedrijf ook bezit hebben.

 

Statushouders

We hebben ons ingezet om de taakstellingen te realiseren. Dit vanuit het uitgangspunt dat we onze verplichtingen moeten waarmaken op een wijze die maximaal bijdraagt aan integratie in onze  gemeenschap. Integratie is het doel. We hebben blijvend ingezet op gespreide huisvesting, taal, begeleiding, meedoen  en werk. Daarvoor zijn prestatie-indicatoren geformuleerd in het plan van aanpak integratie statushouders. Voor de huisvesting hebben we  in nauw overleg en met inzet van Woonstichting 'thuis en Woonbedrijf  oplossingen  gevonden en gerealiseerd om invulling te geven aan de taakstelling.