Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Een reëel en structureel sluitende begroting

02. Een reëel en structureel sluitende begroting

Om de gemeentefinanciën goed op orde te houden is het belangrijk om voorzichtig en reëel te begroten. De financiële situatie van onze gemeente was bij het vaststellen van zowel de begroting 2018 als de begroting 2019 gezond te noemen. De ratio weerstandsvermogen was bij de jaarrekening 2017 3,16, bij begroting 2018 2,63 en bij de begroting 2019 3,79. De jaarrekening 2018 heeft een ratio van 3,52. Dit zijn ratio’s die meer dan toereikend zijn om de risico’s op te vangen.

De financiële kengetallen blijven in lijn met de meerjarenramingen uit de begroting.

Uit deze jaarrekening komt naar voren dat de financiële positie van de gemeente Son en Breugel onveranderd goed te noemen is .

Algemene uitkering
De algemene uitkering vormt een belangrijk deel van de inkomsten van een gemeente. Dat geldt ook voor de gemeente Son en Breugel. De mutaties als gevolg van de mei- en septembercirculaire zijn bij de begroting 2018 betrokken. In de vastgestelde begroting was geraamd dat er in totaal € 17.558.534,00 ontvangen zou worden. Na begrotingsbijstellingen vanwege diverse circulaires in 2018 komt de bijgestelde raming uit op € 17.868.398,00. In werkelijkheid is er inclusief een aantal verrekeningen over voorgaande jaren € 17.882.571,00 ontvangen. De algemene uitkering bestaat in 2018 nog uit twee onderdelen, het onderdeel Algemene Uitkering en het onderdeel Uitkering Deelfonds Sociaal Domein.

Belastingen
In de tweede bestuursrapportage 2018 is gemeld dat er in 2018 een lagere opbrengst OZB te verwachten was. Na bijstelling van het de raming met € 127.000 is de opbrengst van de OZB nagenoeg op de bijgestelde raming uitgekomen.

Ontwikkelingen op financieel gebied
Na de verkiezingen in maart 2018 is er een nieuwe coalitie gevormd en worden de plannen met betrekking tot het centrum opnieuw bekeken. In de begroting 2019 is voor de jaren na 2021 extra ruimte opgenomen voor de realisatie van de plannen. Door de dienst Dommelvallei is een medewerker in het kader van de gegevensbescherming aangenomen.   

Ontwikkelingen BBV
De ontwikkelingen op het gebied van het BBV zijn gevolgd. Op deze jaarrekening is de BBV-check uitgevoerd. De conclusie van deze check is dat de jaarrekening voldoet aan het BBV.

Vennootschapsbelasting
Voor de Vennootschapsbelasting is de voorlopige aangifte over 2016, 2017 en 2018 gedaan. De voorlopige aanslagen zijn betaald, voor 2018 € 115.673. Voor de definitieve aangifte 2016 en 2017 geldt nog steeds uitstel. De belastingdienst heeft al wel uitgangspunten voor de onderdelen Afval en Grondexploitaties opgesteld en deze worden nog afgestemd. Er is nog uitstel verleend tot 1 juni 2019.