Algemene toelichting en inleiding bij programma's

In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. Ingegaan wordt op de drie “wat”-vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

In ieder programma staat bij "Wat heeft het gekost?" een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo:

  • Het “saldo 2019” lasten staat met een “-” bedrag indien de lasten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de lasten lager zijn dan begroot.
  • Het “saldo 2019” baten staat met een “-” bedrag indien de baten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de baten lager zijn dan begroot.
  • Het “saldo 2019” baten/lasten per programma staat met een “-” bedrag indien er sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting en met een “+” bedrag indien er sprake is van een nadeel ten opzichte van de begroting.

 

De afwijkingen ≥ € 10.000,- tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2019 van de programma’s 1 t/m 12 worden toegelicht in het onderdeel “Analyse overzicht baten en lasten” van de jaarrekening.