Programma 4. Verkeer en vervoer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Goede bereikbaarheid 1. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.
2. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.
3. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname 4. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.
5. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.
Leefbare (woon)omgeving 6. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar.
7. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.
Duurzaam investeren 8. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2020 2016-2020 2021
Mobiliteitsvisie Son en Breugel 2014-2030 13 maart 2014 2021
Beleidsnota openbare verlichting n.v.t. 6 oktober 2016 n.v.t.
MJOP civieltechnische kunstwerken n.v.t. n.v.t. 2021
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017 n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Goede bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid

Leefbare (woon)omgeving

Terug naar navigatie - Leefbare (woon)omgeving

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.393 1.608 1.393 215
2.1 Verkeer en vervoer 1.498 1.813 1.575 238
2.2 Parkeren 49 16 16 0
2.5 Openbaar vervoer 14 127 67 60
Totaal Lasten 2.954 3.564 3.051 513
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.572 2.285 1.636 649
2.1 Verkeer en vervoer 24 45 86 -41
Totaal Baten 1.595 2.330 1.721 608