Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Tussen de primaire begroting per programma, zoals door de raad vastgesteld bij de begroting 2019 en de primaire raming per programma zoals die nu in de jaarrekening is opgenomen zijn verschillen ontstaan. Na vaststelling van de begroting 2019 heeft er een herinrichting plaatsgevonden waardoor er grootboeknummers gekoppeld zijn aan andere taakvelden en programma’s. Deze budgettair neutrale mutaties zijn administratief verwerkt in de primaire begroting en niet via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuurlijke zaken 0 1.340 -1.340 0 1.430 -1.430 148 1.892 -1.745
Programma 2. Publieke dienstverlening 110 603 -493 233 685 -452 245 684 -439
Programma 3. Veiligheid en handhaving 12 1.323 -1.310 12 1.395 -1.383 25 1.303 -1.278
Programma 4. Verkeer en vervoer 24 1.561 -1.537 45 1.956 -1.911 86 1.658 -1.572
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur 393 3.182 -2.789 393 3.228 -2.835 407 2.982 -2.575
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie 27 1.254 -1.228 27 1.549 -1.523 24 1.446 -1.422
Programma 7. Sociale Zaken 3.289 5.438 -2.149 3.289 5.449 -2.160 2.945 4.820 -1.875
Programma 8. Zorg en welzijn 389 8.070 -7.681 340 9.271 -8.931 386 9.678 -9.293
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid 3.074 2.635 440 3.156 2.905 250 2.984 2.862 122
Programma 10. Ruimtelijke inrichting 13.108 13.798 -690 12.230 13.028 -798 10.438 8.958 1.480
Programma 11. Economie 86 242 -157 86 341 -256 71 282 -211

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 18.703 0 18.703 18.927 0 18.927 19.244 0 19.244
Dividenden 31 1 30 31 1 30 85 1 85
Lokale heffingen 3.872 125 3.747 3.872 125 3.747 3.929 146 3.783
Overige algemene dekkingsmiddelen 308 -16 325 308 -101 409 0 0 0
Treasury 526 139 387 584 90 494 571 203 368

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 72 -72 0 13 -13 0 11 -11
Overhead 40 5.628 -5.588 40 6.419 -6.379 121 6.094 -5.973
Vennootschapsbelasting 0 277 -277 0 277 -277 0 10 -10

Totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 43.991 45.671 -1.680 43.573 48.062 -4.490 41.708 43.028 -1.321

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 0 0 0 168 0 168 93 0 93
Mutaties programma 2 0 0 0 20 0 20 0 0 0
Mutaties programma 3 29 0 29 79 0 79 29 0 29
Mutaties programma 4 1.572 1.393 179 2.285 1.608 677 1.636 1.393 243
Mutaties programma 5 364 0 364 588 0 588 355 0 355
Mutaties programma 6 36 0 36 49 15 34 36 15 21
Mutaties programma 8 0 0 0 147 0 147 33 0 33
Mutaties programma 9 0 0 0 44 0 44 43 0 43
Mutaties programma 10 125 0 125 545 85 460 265 85 180
Mutaties programma 12 948 0 948 2.945 200 2.745 2.451 200 2.251

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Terug naar navigatie - Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 47.064 47.064 0 50.443 49.970 472 46.649 44.721 1.927