Programma 8. Zorg en welzijn

Portefeuillehouder(s)

Jos de Bruin (welzijn, gezondheidsbeleid), Paul van Liempd (zorg en CMD), John Frenken (GGD)

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Veilig opgroeien en opvoeden 1.   Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.
2.   Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.
3.   Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie.
4.   Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.
Iedereen kan meedoen 5.   Iedereen moet kunnen participeren.
6.   Mensen zijn financieel zelfredzaam.
7.   (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.
Samen wonen en leven 8.  Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.
9.  Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.
10. Mensen zijn sociaal actief.
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21 juni 2012 n.v.t.
Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2018 21 mei 2014 Tweede of derde kwartaal 2020
Visie wonen met zorg n.v.t. 29 augustus 2013 n.v.t.
Kader Sociaal Domein n.v.t. 31 augustus 2017 n.v.t.
Jeugdbeleid Son en Breugel: (op)groeien in een positief opvoedklimaat n.v.t. 9 mei 2019 n.v.t.

Wat willen we bereiken?

Veilig opgroeien en opvoeden

Iedereen kan meedoen

Samen wonen en leven

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost voert voor ons de (verplichte) taken van de Wet publieke gezondheid uit. Daarnaast ondersteunt ze de gemeente bij de invulling van hun (gezondheids)beleid, bijvoorbeeld via de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). De digitale VTV ‘Gezondheid verbindt in …’ bevat voor elke gemeente kernboodschappen, lokale cijfers en adviezen die het gezondheidsbeleid van Son en Breugel versterken. Of aanleiding geven tot het vernieuwen van beleid.

De GGD Brabant-Zuidoost is momenteel bezig met op orde brengen van de organisatie het uiteindelijke doel is een financieel stabiele GGD die inhoudelijk de goede en gewenste zorg kan leveren. Dit is het doel van de bestuursopdracht van de GGD.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.920 2.008 1.890 117
6.2 Wijkteams 827 1.041 957 84
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 605 580 684 -103
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.155 1.969 2.325 -356
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.720 2.887 2.957 -70
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 45 5 19 -14
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 148 148 227 -79
7.1 Volksgezondheid 650 634 620 14
Totaal Lasten 8.070 9.271 9.678 -407
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 147 33 114
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 165 232 -68
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 224 175 148 27
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 5 -5
Totaal Baten 389 487 418 69