Programma 2. Publieke dienstverlening

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Tevreden klanten 1. Dienstverlening met hoge kwaliteit.
2. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).
3. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 12 juni 2012 n.v.t.
Visie op dienstverlening N.v.t. Commissie AZ 14 januari 2015 n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Tevreden klanten

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a.. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control ondergebracht voor de drie gemeenten. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening bij deze dienst ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.2 Burgerzaken 603 685 684 1
Totaal Lasten 603 685 684 1
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 20 0 20
0.2 Burgerzaken 110 233 245 -12
Totaal Baten 110 253 245 8