Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Portefeuillehouder(s)

Paul van Liempd

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar. 1.   Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de oplossingen samen bedacht worden
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. 2.   In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en we dragen actief bij aan een fossiel-vrije energievoorziening.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. 3.   In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en waarbij het gebruik van gezonde, natuurlijke en gerecyclede materialen en producten vanzelfsprekend is.
4.   In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. 5.   We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen.
6.   Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelen hiernaar. 7.   In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen.
8.   Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. 9.   Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans.
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 met doorkijk naar 2030 6 oktober 2016 2020
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 2016-2022 6 oktober 2016 2022
Klimaatbestendig Son en Breugel 2030 2017-2030 2 november 2017 n.t.b.

Wat willen we bereiken?

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar.

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar.

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen.

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelen hiernaar.

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar.

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert namens de gemeente de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Daarnaast ondersteunt de ODZOB de gemeente op het gebied van allerlei milieu gerelateerde zaken zoals bodem, externe veiligheid, fijn stof, geuremissies etc.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
7.2 Riolering 900 982 816 166
7.3 Afval 1.318 1.398 1.350 48
7.4 Milieubeheer 416 525 696 -171
Totaal Lasten 2.635 2.905 2.862 43
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 44 43 1
7.2 Riolering 1.351 1.433 1.253 180
7.3 Afval 1.698 1.698 1.707 -9
7.4 Milieubeheer 25 25 24 1
Totaal Baten 3.074 3.200 3.027 172