Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen 1.    Een reëel en structureel sluitende begroting.
2.    Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
3.    Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20 juni 2013 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 24 mei 2011 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22 juni 2017 n.v.t.
Treasurystatuut n.v.t. 2014 n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen n.v.t. 21 maart 2013 n.v.t.
Belastingverordeningen

Klimaat

Er was geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma.

 

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 200 200 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 472 1.927 -1.455
0.4 Overhead 5.628 6.419 6.094 325
0.5 Treasury 140 91 203 -113
0.61 OZB woningen 80 80 100 -20
0.62 OZB niet-woningen 11 11 14 -4
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 35 35 31 3
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 56 -87 11 -99
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 277 277 10 267
Totaal Lasten 6.226 7.496 8.591 -1.095
Baten
0.10 Mutaties reserves 948 2.945 2.451 493
0.4 Overhead 40 40 121 -81
0.5 Treasury 556 614 656 -42
0.61 OZB woningen 2.082 2.082 2.152 -69
0.62 OZB niet-woningen 1.781 1.781 1.759 21
0.64 Belastingen overig 9 9 18 -9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.703 18.927 19.244 -317
0.8 Overige baten en lasten 308 308 0 308
Totaal Baten 24.427 26.707 26.401 305