Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard 

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving 1.  Inwoners ervaren een veilig gevoel.
2.  Inwoners wonen in een leefbare omgeving.
3.  Inwoners ervaren minder overlast.
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving 4.  Het aantal woninginbraken neemt af.
5.  De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.
6.  De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit 7.  Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.
8.  Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2019-2022 2019 - 2022 10 januari 2019
Nota Handhavingsbeleid 2019-2022 2019 - 2022 10 januari 2019
Uitvoeringsprogramma's veiligheid 2019
Uitvoeringsprogramma handhaving 2019 2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving

Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving

Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voert de taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak.
  • Het - samen met de GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 828 828 811 17
1.2 Openbare orde en veiligheid 495 567 492 75
Totaal Lasten 1.323 1.395 1.303 92
Baten
0.10 Mutaties reserves 29 79 29 50
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 4 4 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 8 21 -13
Totaal Baten 42 92 54 37