Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Jos de Bruin (onderwijs, sport, kunst & cultuur), Jan Boersma (monumentenbeleid, archeologie, Vestzak)

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs 1.   Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.
2.   Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.
3.   Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien 4.   Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.
5.   De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.
6.   Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk.
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten 7.   Integreren van sport in het sociaal domein.
8.   Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen.
9.   Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten.
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd 11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel voor de komende generaties.
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2017 7 november 2017 n.v.t.
Beleidsplan voorschoolse voorzieningen en voor-en vroegschoolse educatie vanaf 2020 4 juli 2019 n.v.t.
Accommodatiebeleid n.v.t. 6 februari 2014 n.v.t.
Visie Sport en bewegen vanaf 2014 6 februari 2014 n.v.t.
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel 2019 - 2030 2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs.

Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien.

Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten

Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd

Klimaat

N.v.t.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 7 7 0
4.2 Onderwijshuisvesting 959 959 887 72
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 412 462 479 -17
5.1 Sportbeleid en activering 138 142 126 16
5.2 Sportaccommodaties 495 621 601 20
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 603 603 483 120
5.4 Musea 7 9 4 5
5.5 Cultureel erfgoed 112 76 42 34
5.6 Media 449 349 353 -4
Totaal Lasten 3.182 3.228 2.982 246
Baten
0.10 Mutaties reserves 364 588 355 233
4.2 Onderwijshuisvesting 141 141 136 5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 10 10 15 -5
5.2 Sportaccommodaties 135 135 158 -23
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63 63 61 1
5.5 Cultureel erfgoed 9 9 7 2
5.6 Media 36 36 30 6
Totaal Baten 757 981 762 218