Programma 1. Bestuurlijke zaken

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard, Paul van Liempd (Communicatie, nieuw bestuursstijl, burgerparticipatie)

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes 1.    Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl.
2.    Jeugdgemeenteraad
3.    Inzetten van communicatie als strategisch instrument.
4.    Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting.
5.    Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.
6.    Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.
7.    Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente 8.    Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.
9.    Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.
10.  Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Visie op Bestuurlijke Toekomst onbepaalde tijd 18-06-2015 en 02-11-2017 n.v.t.
Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks; door die fracties vastgesteld op 15 juni 2018 2018 - 2022 raad 28 juni 2018: t.k.n. n.v.t.
Beleidskader Integriteit 2015 onbepaalde tijd, vanaf maart 2015 26 maart 2015 n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes

Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
In Zuidoost Brabant werken de 21 gemeenten samen op het terrein van Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. Het betreft een strategische samenwerking onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Tevens valt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onder deze Metropoolregio. Een deel van het archief van Son en Breugel is gehuisvest bij het RHCe. 

 

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.1 Bestuur 1.340 1.430 1.892 -462
Totaal Lasten 1.340 1.430 1.892 -462
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 168 93 75
0.1 Bestuur 0 0 148 -148
Totaal Baten 0 168 241 -72