Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Leefbare (woon)omgeving 1. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.
2. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.
3. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.
Goed vertoeven 4. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.
5. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten.
6. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.
Leefbare (woon)omgeving 7. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.
8. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 - 2024 2013 - 2024 6 februari 2014 2022
Uitwerkingsplan Oud Meer 2013 - 2024 2013 - 2024 6 februari 2014
Evenementenbeleid 2016
Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding 2008
Beleidsnotitie spelen 2019 - 2024 Vastgesteld in 2020

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Leefbare (woon)omgeving

Terug naar navigatie - Leefbare (woon)omgeving

Goed vertoeven

Terug naar navigatie - Goed vertoeven

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 15 15 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.254 1.549 1.446 104
Totaal Lasten 1.254 1.564 1.461 104
Baten
0.10 Mutaties reserves 36 49 36 13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 27 24 3
Totaal Baten 63 75 60 15