Overzicht van investeringen en projecten

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41702 Besteding gelden veiligheidsregio 48.016 6772 0 41.244 Exploitatie Niet aanpassen
In 2017 heeft de raad via een amendement besloten om de gerestitueerde gelden van de VRBZO via een bestemmingsreserve gedurende twee jaar bedrijfscontroles op industrieterreinen en in het buitengebied uit te voeren en buurtpreventieprojecten te ondersteunen.

Programma 4. Verkeer en vervoer

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41901 Mobiliteitsvisie 138.500 17.648 29.730 91.122 Exploitatie Niet aanpassen
Bijdrage reserve -138.500 -17.648 0 -120.852
Uitvoering vindt in deelprojecten plaats. In 2019 is, evenals in 2018, sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum.
41902 Planontwikkelingskosten 2e ontsluiting Ekkersrijt 84000 0 45.636 38.364 Exploitatie Niet aanpassen
bijdrage reserve -84000 -84.000
Van het beschikbare budget van € 84.000,00 bedoeld voor vervanging is € 46.000,00 gebruikt.
71606/ 71607 Verledden openbare verlichting 2.651.585 1.866.265 133.967 651.353 Investering
Vanaf eind 2017 tot begin 2018 is de bestaande openbare verlichting door led armaturen vervangen. De werkzaamheden zijn grotendeels in 2018 en 2019 afgerond. Er zijn nog een aantal werkzaamheden die in 2020 moeten worden uitgevoerd. Het betreft dan onder andere de nazorg van het project verledden en de illuminatie van het oude raadhuis en de kerktoren. We stellen, vanwege administratieve redenen, voor het dat we dit krediet afsluiten zodat we over de bulk van het project kunnen starten met afschrijven. Van de beschikbare middelen stellen we voor om € 300.000,- te gebruiken voor een nieuw krediet voor de kosten die nog in 2020 komen. Per saldo valt daarmee € 351.353 vrij. De dekkingsreserve die voor dit project was aangemaakt wordt met eenzelfde bedrag verlaagd. Dit geld wordt toegevoegd aan de reserve vrije bestedingsruimte. Krediet verlagen met €351.353,- en €300.000,- overhevelen naar een nieuw krediet
71709 Parkeren centrum Son en Breugel 567.500 330.568 0 236.932 Investering
Extra aanleg parkeervoorzieningen op diverse locaties in het centrumgebied. Op dit moment worden er twee plannen uitgewerkt om de mogelijkheden te onderzoeken om meer parkeerplaatsen te creëren. Het betreft hier het parkeerterrein achter de Aldi/Rabobank en het parkeerterrein aan de Zandstraat.
71714 Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger 30.000 0 0 30.000 Investering Niet aanpassen
De aanschaf van een onkruidbestrijdingsmachine is doorgeschoven naar 2020
71715 Reconstructie wegen 2018 Kanaaldijk, Hoberglaan, Boslaan, Lieshoutseweg 839.000 664.814 168.754 5.432 Investering afsluiten
In 2019 is het laatste gedeelte van het project afgerond waarbij de rode fietssuggestiestroken aangebracht zijn. De financiële afwikkeling is inmiddels afgerond en het krediet kan afgesloten worden.
71716 Bruggen planetenlaan en Dommelpas 500.000 0 12.260 487.740 Investering Niet aanpassen
De voorbereidingen zijn in volle gang. Herstel van de brug Planetenlaan wordt in 2020 in een verkeersluwe periode uitgevoerd. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de voorgespannen wapening van de brug over de Dommelpas is aangetast. Levensduur verlengend onderhoud van deze brug is hierdoor niet mogelijk. In 2020 wordt een plan uitgewerkt om deze brug te vervangen.
71907 Infrastr. werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg 1.543.000 0 0 1.543.000 Investering niet aanpassen
In juni 2019 heeft de raad besloten de visie Eindhovenseweg vast te stellen en de uitvoering ter hand te nemen.
71910 Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019 143.277 0 0 143.277 Investering
Eef Mengers
71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) 160.000 0 0 160.000 Investering
71923 Fietsstr. Krommenhoek 65.000 0 0 65.000 Investering
71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan 65.000 0 0 65.000 Investering
71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 en 3 917.551 0 70.620 846.931 Investering niet aanpassen
De voorbereiding van de aanleg Slowlane fase 2 (Siencepark) en fase 3 (meubelboulevard) zijn in 2019 afgerond. De werkzaamheden worden in 2020 aanbesteed en uitgevoerd. Het werk is voor de subsidie deadline van 1-1-2021 gerealiseerd. -810.000 -810.000 0
71927 Inprikker Eindhovenseweg 203.000 0 193.745 9.255 Investering afsluiten
In de vroege zomer van 2019 is de inprikker van de slowlane naast de Eindhovenseweg gerealiseerd. De bestaande ventweg is omgevormd tot een snelfietsroute. Om dit mogelijk te maken heeft bij tankstation Schimmel een aanpassing plaatsgevonden aan de bevoorradingsroute van het tankstation. Naast het fietspad is dynamische fietspadverlichting aangebracht, zodat het fietspad dat veelvuldig wordt gebruikt door scholieren en volwassen in alle jaargetijden veilig is te gebruiken. Het project is afgerond -203.000 -203.000 0
71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen 44.000 0 0 44.000 Investering niet aanpassen
Het plan is in voorbereiding. Er is gestart met het opstellen van een waterplan, bodemonderzoeken zijn opgestart en daarnaast is gestart met het doorvertalen van het Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp. De werkzaamheden worden eind 2020 uitgevoerd.

Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
71001 Renovatie kerktoren Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat aanvullend vleermuizenonderzoek voor de kerktoren noodzakelijk was. Dit onderzoek is in 2018 afgerond. De besteksvoorbereiding is gereed. In januari 2020 wordt de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd. Voor verlening van de vergunning zijn we afhankelijk van het verstekken van een verklaring van geen bedenkingen vanuit de provincie. De aanbesteding wordt in het eerste kwartaal van 2020 opgestart. Uitvoering van de werkzaamheden kan vanaf juni 2020 plaatsvinden mits de omgevingsvergunning onherroepelijk is. 650.000 12.765 637.235 Investering Niet aanpassen
71503 Renovatie carillon Er is geld beschikbaar gesteld in 2019 voor het vervangen van het speelklavier van het carillon in de kerktoren. Dit (een nieuwe speelruimte waarin dit speelklavier zal komen) zou gelijktijdig met de renovatie (een nieuwe speelruimte waarin dit speelklavier zal komen) van de kerktoren gebeuren. Aangezien de renovatie van de kerktoren i.v.m. uitgebreid vleermuizenonderzoek/vergunningverlening voor 2019 niet meer haalbaar was is deze naar 2020 doorgeschoven en kan het vervangen van het speelklavier ook pas in 2020 gebeuren. 38.000 19.314 - 18.686 Investering Niet Aanpassen
71801 Sporthal de Bongerd Wacht op besluitvorming Breugel bruist 190.000 - - 190.000 Niet aanpassen
71811 Verledden Schuttersheide Project afgerond. Financiële afwikkeling volgt laatste kwartaal 2019 90.000 9.836 15.075 65.089 Investering afsluiten bij jaarrekening
71812 Vervanging verlichting kunstwerk omroep Brabant is gerealiseerd. Dit project is afgrond en kan financieel worden afgesloten 28.500 - 28.300 200 Investering afsluiten bij jaarrekening
71914 Uitbreiding Bloktempel Project moet nog starten 848.000 - 848.000
71915 Nieuwbouw Regenboog Project moet nog starten 200.000 - 200.000
71916 Nieuwbouw Regenboog Kinderopvang 150.000 - 150.000
Project moet nog starten
71917 Grondkosten Kinderopvang 45.000 - 45.000
Project moet nog starten
71918 Kinderopvang Harlekijn 616.000 - 616.000
Project moet nog starten
71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte 15.000 - 15.000
Project moet nog starten
71920 Planvorming Braecklant 50.000 - 50.000
Project moet nog starten
71810 aankoop units bibliotheek afgerond 274.572 263.943 10.629 Investering afsluiten bij jaarrekening
71940 Vervanging kunstgrasvelden afgerond 985.000 851.289 133.711 Investering niet aanpassen

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Aanleg krachtstroom plein Son en Breugel € 1.852,00

Lichte overschrijding.

Voor dit project, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar telt deze conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
71813 Aanleg krachtstroom plein Son en Breugel 22.000 23.852 -1.852 Investering afsluiten bij jaarrekening
In het centrum van Son is een krachtstroomaansluiting voor evenementen gerealiseerd.
71941 Visie Eindhovenseweg - groenstrook 15.000 0 0 15.000 Investering Niet aanpassen
In juni 2019 heeft de raad besloten de visie Eindhovenseweg vast te stellen en de uitvoering ter hand te nemen.

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Relinen riolering € 27.509,00

Betreft ondergrondse levensduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2019 definitief worden opgeleverd. Project is afgerond.

Voor dit project, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar telt deze conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

GRP 2016 rioolvervanging € 131.386,00

In 2019 is bij de inspecties geconstateerd dat er meer werkzaamheden plaats moesten vinden dan gepland. In de tweede rapportage 2019 wilde we de raad verzoeken om het krediet op te hogen. De hogere kapitaallasten zijn wel meegenomen in de rapportage echter bij de toelichting bij het project en daaropvolgend de beslispunten is iets misgegaan en is niet gevraagd om het krediet te verhogen. In zijn totaliteit is € 269.000,- extra nodig. De kapitaallasten van dit bedrag zijn reeds in de begroting verwerkt. Het project loopt door in 2020.

Voor dit project, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar telt deze conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
71508 Relinen diverse projecten 535.000 492.979 69.530 -27.509 Investering afsluiten
Betreft ondergrondse levensduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2019 definitief worden opgeleverd. Project is afgerond.
71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 365.000 0 -15.754 380.754 Investering
Arjen Obbema
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) 785.000 0 0 785.000 Investering niet aanpassen
Geplande werkzaamheden zijn in verband met werkzaamheden Brabant Water verplaatst naar 2021.
71703 GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering 50.000 28.410 0 21.590 Investering afsluiten
Afgelopen jaar is gestart met de controle van huisaansluitingen. De werkzaamheden zijn gereed. Project is afgerond.
71704 GRP 2016 vervanging electromech. Gemalen 2017 402.150 340.695 25.803 35.652 Investering afsluiten
Het project is afgerond.
71803 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2018 63.000 0 26.946 36.054 Investering afsluiten
Gemalen verpompen het afvalwater van een rioleringsgebied naar het transportriool. Om de gemalen in een goede conditie te houden worden deze mettertijd vernieuwd. In 2019 zijn de gemalen in Eind, Ekkersrijt 7000, Zandstraat, Hendrik Veenemanstraat en Elbelaan vernieuwd. Project is afgerond.
71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 250.000 0 381.386 -131.386 Investering budget ophogen met €269.000,-
In 2019 is bij de inspecties geconstateerd dat er meer werkzaamheden plaats moesten vinden dan gepland. In de tweede rapportage 2019 wilde we de raad verzoeken om het krediet op te hogen. De hogere kapitaallasten zijn wel meegenomen in de rapportage echter bij de toelichting bij het project en daaropvolgend de beslispunten is iets misgegaan en is niet gevraagd om het krediet te verhogen. In zijn totaliteit is 269.000,- extra nodig. De kapitaallasten van dit bedrag zijn reeds in de begroting verwerkt. het project loopt door in 2020
71925 Dassentunnel Lieshoutseweg 47.000 3.636 28.852 14.512 Investering
Subsidie -35.000 -34.984 -16
Werkzaamheden voor een Dassentunnel onder de Lieshoutseweg. Hiervoor is voor 75% ( € 34.984,-) subsidie toegekend vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het restant van de investering (€ 12.016,-) komt voor rekening van de gemeente via kapitaallasten na accordering van dit nieuwe krediet. Er is teveel subsidie ontvangen. Deze moet terugbetaald worden.
71928 GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat 40.000 0 0 40.000 Investering niet aanpassen
Deze werkzaamheden om planningstechnische redenen (beperkte personele capaciteit) doorgeschoven naar 2020.
71929 GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening 15.000 0 0 15.000 Investering niet aanpassen
Deze werkzaamheden om planningstechnische redenen (beperkte personele capaciteit) doorgeschoven naar 2020.
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet 18.000 0 4.150 13.850 Investering budget ophogen met €70.500,-
Een grondwatermeetnet verschaft inzicht in de fluctuaties van het grondwater. In 2019 is een grondwatermeetnet voor het stedelijk gebied ontworpen en heeft een veldverkenning plaatsgevonden van locaties waar grondwatermeetpunten kunnen worden geplaatst. In 2020 wordt het project voorbereid, aanbesteed en gerealiseerd. De kosten zijn fors hoger dan in het vGRP geraamd, de aanleg gaat € 70.500,- meer kosten. Ten tijde van het opstellen van het vGRP was onbekend hoeveel het net zou gaan kosten. Er is toen een schatting gemaakt, die nu veel te laag blijkt te zijn.
71931 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2019 22.050 0 170 21.880 Investering niet aanpassen
Gemalen verpompen het afvalwater van een rioleringsgebied naar het transportriool. Om de gemalen in een goede conditie te houden worden deze mettertijd vernieuwd. In 2019 zijn de gemalen in Eind, Ekkersrijt 7000, Zandstraat, Hendrik Veenemanstraat en Elbelaan vernieuwd. Werkzaamheden zijn in combinatie uitgevoerd met budget vervangen electromech. gemalen 2018. Project wordt in 2020 afgerond.
71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering 266.000 0 0 266.000 Investering niet aanpassen
Werkzaamheden worden doorgeschoven. Met de ontwikkeling van Breugel Bruist en de ontwikkeling van de scholen wordt in eerste instantie gestart. Vervolgens wordt de infrastructuur aangepast.
71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering 741.000 0 0 741.000 Investering niet aanpassen
In 2019 is de voorbereiding opgestart voor de herinrichting van de parkzone.

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Gronden combigebouw €3.272

Lichte overschrijding.

Voor dit project, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar telt deze conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41101 Actualisatie bestemmingsplannen 234.852 184.445 16.353 34.035 Exploitatie Niet aanpassen
Bijdrage reserve -148.000 -124662 -23.337
Doordat in 2019 nauwelijks gewerkt is aan de ontwikkelingslocaties, zijn er veel minder bestemmingsplannen gemaakt, procedures gestart en gevoerd, onderzoeken e.d. uitgevoerd. Daardoor zijn de uitgaven achter gebleven bij de ramingen. In 2020 zijn alle plannen weer gestart en zal er achterstand worden ingelopen waarvoor kosten nodig zijn.
41509 Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein 75.000 23.444 12.625 38.931 Exploitatie niet aanpassen
Bijdrage reserve -75.000 -23.444 0 -51.556
Voor deze onderdelen is een apart investeringsprogramma opgesteld. Deels zal hier in voorzien worden vanuit het groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel. Een externe adviseur heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aangepast uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoering start in 2018.
41601 Omgevingswet 515.000 63.171 191262 260.567 Exploitatie niet aanpassen
Bijdrage reserve -515.000 -38.802 0 -476.198
Omgevingswet: we zijn allerlei verplichtingen aangegaan: - Inhuur bureaus - Inhuur personeel e.d. Als we de aangegane verplichtingen corrigeren op beschikbaar gestelde budget dan is er 1-1-2020 nog circa 23.000 euro ‘vrij besteedbaar’. Hiervoor gaan we ook verplichtingen aan. Daarnaast vragen we in april 2020 een extra budget aan de raad omdat voor de komende inhuur e.d. extra geld nodig is.
41602 MFA kerkplein Son Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren irt bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming etc.). Voor zover van toepassing zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven. 500.000 396.218 5.155 98.627 Exploitatie Niet aanpassen
41701 Consultatie MFA centrum Son en Breugel 70.620 41.019 29.601 Exploitatie afsluiten
Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op.
41703 Herontwikkeling voormalige. Aldi- en Stoklandlocatie
Aldi locatie kosten 957.000 406.250 200.588 350.162 Exploitatie
Aldi locatie opbrengst verkopen -957.000 0 -957.000
Stoklandlocatie kosten 204.000 146.000 58.000 Exploitatie
Stoklandlocatie opbrengst verkopen -1.004.000 0 -1.004.000 0
70006 Aankoop gronden bosgebied Sonse Bergen 305.840 0 305.840 exploitatie afsluiten
Bosgebied Sonse bergen maakte deel uit van een grondruil met Staatsbosbeheer en is afgerond.
71942 Gronden combigebouw Met het rijk is tot overeenstemming gekomen over de afwikkeling van de grond onder het combi-gebouw. De kapitaallasten bestaan alleen uit rentelasten. 238.500 0 241.772 -3.272 Exploitatie Bij jaarrekening afsluiten
71943 Gronden bokt In 2019 heeft de gemeente Son en Breugel vijf percelen grasland in de Bokt aangekocht. Deze percelen zijn in de toekomst benodigd voor het project Dommeldal uit de verf 2.0. Dit is een gezamenlijk project van de provincie en de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Het betreft een te ontwikkelen natuurproject langs de rivier de Dommel. De aangekochte gronden zijn getaxeerd en aangekocht voor € 78.100. Gronden worden geactiveerd en hierop wordt niet afgeschreven. De kapitaallasten bestaan vanaf 2020 alleen uit rentelasten: 1% * € 78.100 = € 781,-- per jaar. 78.100 0 78.100 0 Exploitatie Bij jaarrekening afsluiten

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Nieuwbouw - renovatie gemeentehuis

Op diverse projecten die te maken hebben met de nieuwbouw en renovatie van het gemeentehuis zijn nadelen ontstaan. Bij andere onderdelen blijven middelen over. Per saldo is er nu geen nadeel op het totale project.

Voor dit project, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar telt deze conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld 2019 Realisatie t/m 2018 Realisatie 2019 Restant Investering/ exploitatie Aanpassing
41603 Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat) 514.646 425.770 120.342 -31.466 Exploitatie afsluiten
Bijdrage reserve -178.956 -178.916 - -40
De nieuwbouw is opgeleverd Q1-2019.
41903 Tijdelijke huisvesting fase 2 244.500 - 132.927 111.573 Exploitatie niet aanpassen
Bijdrage reserve -244.500 - -132.927 -111.573
De tijdelijke huisvesting is gereed. we hebben hoofdzakelijk nog te maken met incidentele kosten voor de uitwijk van raadsvergadering, huwelijken etc.
71003 Renovatie oude raadhuis De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit omtrent restauratieniveau en kredietverhoging van € 120.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Besteksfase, aanbesteding en uitvoering in 2017. In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-. Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Omgevingsvergunning is verleend. Door aanvullend vleermuisonderzoek Kerktoren is de omgevingsvergunning Kerktoren nog niet verleend. Uitvoering restauratie doorgeschoven naar 2020. 250.000 20.766 - 229.234 Investering niet aanpassen
71707 Airbornestraat: sloop en nieuwbouw 3.369.926 2.850.520 458.598 60.808 Investering niet aanpassen
De renovatie is van start gegaan en zal lopen tot Q1-2021
71710 Airbornestraat: winkelgedeelte 982.422 823.609 166.386 -7.573 Investering afsluiten
Het winkelgedeelte is gereed. Er lopen nu gesprekken over de invulling/verhuur van deze ruimte.
71711 Airbornestraat: losse werkplekinrichting 201.176 42.143 205.613 -46.580 Investering Niet aanpassen
Voor fase-1 is dit afgerond, voor fase-2 wordt dit opgepakt in Q4-2020.
71708 Renovatie BKC 121.689 20.168 - 101.521 Investering niet aanpassen
Is nu in volle gang en loopt door tot Q1-2021.
71809 Fase II: Renovatie BKC 3.030.025 64.869 781.899 2.183.257 Investering niet aanpassen
Is nu in volle gang en loopt door tot Q1-2021.
71901 Bus incl kraan 65.000 - - 65.000 Investering niet aanpassen
De bestelling wordt momenteel voorbereid.
71902 Vervanging Renault Kangoo 30.000 - - 30.000 Investering niet aanpassen
De aanschaf van een vervangend voertuig is in 2019 opgestart. Levering vindt in 2020 plaats
71903 Vervanging Tractor Claas De nieuwe tractor is in 2019 geleverd. Deze investering kan financieel worden afgesloten. Overschrijding is gemeld aan de raad. 55.000 - 64.450 -9.450 Investering afsluiten bij jaarrekening