Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.856 1.652
Totaal Immateriële vaste activa 1.856 1.652
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 31.196 28.041
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 6.806 6.841
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.636 3.156
Totaal Materiële vaste activa 41.638 38.038
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 70 70
Leningen aan: overige verbonden partijen 69 87
Overige langlopende leningen 1.505 1.153
Totaal Financiële vaste activa 1.644 1.309
Totaal Vaste activa 45.139 41.000
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 657 5.046
Gereed product en handelsgoederen 11 3
Totaal Voorraden 668 5.049
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 2.432 3.118
Rekening-courantverhouding met het Rijk 17 2.604
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen -127 -210
Overige vorderingen 2.265 4.227
Overige uitzettingen 2 2
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.589 9.741
Liquide middelen
Kassaldi 2 1
Banksaldi 5 1
Totaal Liquide middelen 7 2
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 127 0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 393 1.049
Totaal Overlopende activa 520 1.049
Totaal Vlottende activa 5.784 15.841
Totaal Activa 50.923 56.841
Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 12.446 13.709
Bestemmingsreserve 24.616 24.804
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.927 1.798
Totaal Eigen vermogen 38.990 40.311
Voorzieningen.
Voorzieningen 4.730 3.933
Totaal Voorzieningen. 4.730 3.933
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2.727 2.580
Waarborgsommen 12 12
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 2.740 2.592
Totaal Vaste passiva 46.460 46.836
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 200 4.000
Banksaldi. 159 411
Overige schulden 1.701 3.410
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.060 7.821
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 1.253 1.140
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.150 1.043
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 0 0
Totaal Overlopende passiva 2.404 2.183
Totaal Vlottende passiva 4.463 10.004
Totaal Passiva 50.923 56.841
Omschrijving 2019 2018
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 23.221 23.466